Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr  11 /2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07 stycznia 2021 roku do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa na rzecz Gminy Sandomierz 6 szt., autobusów spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdu w ramach projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postanawia się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07 stycznia 2020 roku dotyczącym powołania członków Komisji Przetargowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 po pkt. 9 dodaje się punkt

10. Andrzej Krasoń      – Członek Komisji.

11. Oskar Żak               – Członek Komisji.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

  1. w § 2 dodaje się zakres zadań dla Andrzeja Krasonia Członka Komisji tj:

1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy pzp;

3. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;

4. Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus (m.in. wprowadzanie dokumentacji do programu i jej kontrola na etapie przygotowania postępowania, otwarcia i wyboru oferty).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

  1. w § 2 dodaje się zakres zadań dla Oskara Żaka Członka Komisji tj:

1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy pzp;

3. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji;

4. Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus (m.in. wprowadzanie dokumentacji do programu
i jej kontrola na etapie przygotowania postępowania, otwarcia i wyboru oferty).

5.Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Sandomierza.

Obecny skład Komisji Przetargowej

1. Janusz Stasiak                                - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Pawelczyk                          - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Piotr Wójtowicz                                - Członek Komisji

4. Kinga Młodożeniec                         - Sekretarz Komisji

5. Dorota Drozdowska-Achenbach       - Członek Komisji

6. Angelika Kędzierska                       - Członek Komisji

7. Rafał Bodura                                 - Członek Komisji

8. Beata Podsiadło                           - Członek Komisji

9. Piotr M. Kossak                             - Członek Komisji

10. Andrzej Krasoń                            - Członek Komisji

11. Oskar Żak                                    - Członek Komisji