Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021r.  

Burmistrz Miasta Sandomierza  

Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej stanowiącej własność Gminy Sandomierz, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.

- dz. nr 1027/17 o pow. 0,1840 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 15.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 11.06.2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 22.04.2021r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące w/w nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.

Przeznaczenie w mpzp osiedla „Kruków” podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie,  że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności. Komisja Przetargowa jest uprawniona do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154121/,

www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl

e-mail: , edyta.duma@um.sandomierz.pl

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl (strona podmiotowa) lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

DOCXWarunki I przetargu ustnego nieograniczonego-krukowska.docx (23,06KB)
PDFmapka.pdf (395,48KB)
DOCXOświadczenie uczestnika przetargu krukowska.docx (15,31KB)
DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 113 2021 GN przetarg krukowska.doc (36,00KB)