Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018

UA.6721.15.2018                                                                

Sandomierz, dnia 17 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „CHWAŁKI I” w Sandomierzu

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021.741 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr LXII/801/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „CHWAŁKI I” w Sandomierzu oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.247 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „CHWAŁKI I”  w Sandomierzu

w dniach od 26 maja 2021 r. do 23 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu – Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz (wejście od ul. Oleśnickich) oraz o publikacji na stronie internetowej: http://bip.um.sandomierz.pl/ Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 1 MPZP osiedla „CHWAŁKI I” w Sandomierzu, odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1, 27-600 Sandomierz, w Sali Narad (pok. 103) o godz. 1130.

Zgodnie z art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „CHWAŁKI I” w Sandomierzu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany MPZP należy składać na piśmie do dnia 13 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Pismem znak: SE.V-4411/1/19 z dnia 15.07.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak: WPN – II.410.1.64.2019.MK z dnia 19.07.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php w zakładce: bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Rozdzielnik

1. Gazeta „Echo Dnia”

2. http://www.sandomierz.pl/

3. http://bip.um.sandomierz.pl/