Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.

Protokół Nr 7/1/2021

Komisji Statutowej

z dnia 6 maja 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 10:00

Godz. zakończenia obrad: 11:00

Posiedzeniu przewodniczył radny Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Komisji Statutowej.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Janusz Poński.

Radny spóźniony: Robert Kurosz.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu komisji jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Statutowej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Omówienie tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza;
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadania Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;
 5. Sprawy różne, wnioski komisji;
 6. Zamknięcie obrad.

Następnie zwrócił się do członków komisji o ewentualne uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Radny Wojciech Czerwiec – przewodniczący komisji poddał porządek obrad pod głosownie.

Wynik Głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Wojciech Czerwiec stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Omówienie tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza.

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że członkowie rady otrzymali projekt tekstu jednolitego Statutu Miasta Sandomierza przygotowany przez Biuro Rady Miasta Sandomierza. W projekcie tym zaznaczone są wszystkie zmiany statutu od 2011 roku oraz te elementy, które ulegają zmianie na podstawie propozycji Komisji Statutowej. Następnie przedstawił kolejne propozycje do treści statutu tj.

 1. Dopisanie § 17a w brzmieniu: „Rada Miasta Sandomierza w drodze uchwały upoważnia Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do podpisywania zawiadomień o ewentualnym przesunięciu terminów realizacji spraw, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego”.
 2. Dopisanie w § 27 dodatkowego ust. 5 w brzmieniu: „W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestników posiedzeń sesji lub komisji stałych jak i doraźnych jest możliwość zorganizowania ich posiedzeń w sposób hybrydowy lub zdalny. O prowadzeniu sesji rady w sposób hybrydowy lub zdalny decyduje przewodniczący rady a o prowadzeniu komisji stałej lub doraźnej przewodniczący komisji”.
 3. Zmiana zapisu § 27a który otrzymuje brzmienie: „Rada Miasta Sandomierza przyznaje tytułu: „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza” za wybitne osiągniecia na rzecz Państwa Polskiego, Miasta Sandomierza oraz społeczności lokalnej. Tryb przyznawania tytułu określa odrębna uchwała”.
 4. Skreślenie w § 72 ust. 5.
 5. Zmiana w Załączniku Nr 6 Statutu dotychczasowego § 12 który otrzymuje brzmienie:

„1. Z posiedzeń komisji stałych lub doraźnych nie sporządza się protokołów a jedynie zwięzłe sprawozdanie, które powinno zawierać w szczególności:

 1. Listę obecności;
 2. Stwierdzenie quorum;
 3. Głosowania;
 4. Opinie członków komisji do projektów uchwał;
 5. Wnioski Komisji.
 1. Sprawozdania komisji oraz materiały przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym w taki sposób, aby każdy z radnych i osoba upoważniona miała dostęp do nich w godzinach urzędowych. Sprawozdania z Komisji można udostępniać Obywatelom, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa.
 2. Wnioski i ustalenia komisji, których realizacja leży w gestii Burmistrza Miasta rozpatrywane są przez Burmistrza w terminie 14 dni. W przypadku zajęcia przez Burmistrza negatywnego stanowiska wnioski i ustalenia komisji mogą być rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Miasta na wniosek komisji”. 

Na posiedzenie Komisji Statutowej podłączył się radny Robert Kurosz. Komisja obraduje w liczbie 5 radnych.

Radny Jacek Dybus zaproponował, by w § 110 i 111 dopisać przepisy umożliwiające tworzenie przez radnych kół radnych na zasadach i kryteriach przez siebie przyjętych.

Radny Robert Kurosz zaproponował, by urzędnicy miejscy przygotowali roboczą wersję Statutu Miasta Sandomierza uwzględniające wszystkie dotychczasowe zmiany wprowadzone przez komisje. Dodał, że taki dokument ułatwi prace nad nowym statutem miasta.

Członkowie komisji zgodzili się z propozycją radnego Roberta Kurosza.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie zezwalają na tworzenie przez radnych kół. Ustawa zezwala jedynie na możliwość tworzenia klubów radnych.

Rozgorzała dyskusja na temat przedstawionych propozycji.

W wyniku dyskusji członkowie komisji zgodzili się z możliwością wprowadzenia zapisów dot. tworzenia kół radnych i podjęcie dalszych prac nad sformułowaniem konkretnych zapisów w statucie.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji poprosił radcę prawnego o interpelacje przepisu mówiącego, że każdy projekt uchwały musi być parafowany przez radcę prawnego.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że w jego przekonaniu takiego obowiązku nie ma. Obowiązek parafowania projektu uchwały jest w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Burmistrz Miasta Sandomierza, który dysponuje aparatem administracyjno - prawnym. Z kolei w przypadku inicjatywy uchwałodawczej np. radnego lub mieszkańców miasta takiego wymogu nie stosuje się.

Radny Jacek Dybus zaproponował wprowadzenie do statutu zapisów umożliwiających zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych w formie ustnej na sesji rady miasta.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy samorządzie gminnym radny skład interpelacje i zapytania wyłącznie w formie pisemnej.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji zgodził się ze słowami radcy prawnego. Ponadto odczytał przepisy ustawowe w tym zakresie.

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

Ad. 4

Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadania Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji przedstawił główne założenia projektu uchwały w tym skład kapituły przyznającej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. Przewodniczący komisji omówił etapy przyznawania tytułu, zaproponował zmianę składu osobowego kapituły w związku ze zmianami organizacyjnymi dot. muzeum okręgowego oraz przedstawił możliwość uroczystego wręczania tytułu podczas gali przyznawania tytułu sandomierzanina roku. Dodał, że kapituła powinna składać się głownie z osób reprezentujących środowiska naukowe i kulturalne miasta.

Radny Robert Kurosz powiedział, że w skład kapituły mógłby wchodzić przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Rozgorzała dyskusja na temat składu przyszłej kapituły.

Radny Jacek Dybus powiedział, że ciekawą propozycją jest, by w skład kapituły wchodzili dotychczasowi Honorowi Obywatele Miasta Sandomierza. W związku z tym skład kapituły ulegałby ciągłej zmianie.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że skład kapituły powinien być stały.

Dodał, że warto rozważyć propozycję, by osoba posiadająca tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza dysponowała przywilejami takimi jak: darmowe przejazdy komunikacją miejską, darmowe wejścia do sandomierskich instytucji kultury.

Radny Andrzej Lebida dodał darmowe parkowanie na terenie miasta. Poparł propozycje dodatkowych przywilejów i benefitów.

Pozostali członkowie komisji zgodzili się z tymi propozycjami.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że jest to bardzo dobry i ciekawy pomysł. Dodała, że wprowadzenie takich ulg będzie wymagało dodatkowo zmiany niektórych uchwał m.in. dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji poruszył kwestię ilości przyznawania tytułu w ciągu jednego roku.

Radny Jacek Dybus powiedział, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza musi być przyznawany za wyjątkowe osiągnięcia na rzecz Miasta Sandomierza. W związku z tym nie można określać sztucznych limitów. Na koniec powiedział, że mogą zdarzyć się lata, w których nie będzie przyznawany ten tytuł, gdyż nie będzie takiej potrzeby.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji zgodził się ze słowami radnego Jacka Dybusa. Zaapelował do członków komisji o wnikliwą analizę Statutu Miasta Sandomierza. Dodał, że zostanie opracowana nowa wersja projektu uchwały, w której określony zostanie na nowo skład kapituły.

Ad. 5

Sprawy różne i wnioski komisji.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag ani wniosków.

Ad. 6

Zamknięcie obrad.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Statutowej

Wojciech Czerwiec

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz