Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz § 109 c Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 249, poz. 2875 z późn. zm.; dalej: Statut) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się brak właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiebiorców z dnia 22.03.2021 r. i postanawia się o jego przekazaniu do Burmistrza Miasta Sandomierza, jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. § 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do powiadomienia Rady Miasta Sandomierza o sposobie załatwienia wniosku.
§ 4. Wykonanie uchwały, w tym przekazanie wniosku Burmistrzowi Miasta Sandomierza i powiadomienie o tym fakcie wnioskodawców, powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXV/368/2021.docx (6,93KB)

PDFUchwała Nr XXXV-368-2021 - głosowanie.pdf (238,88KB)