Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.pdf (515,78KB)

DOCXUzasadnienie XXXV/365/2021.docx (6,21KB)

PDFZalacznik1 XXXV/365/2021.pdf (134,48KB)

PDFZalacznik2 XXXV/365/2021.pdf (117,55KB)

PDFUchwała Nr XXXV-365-2021 - głosowanie.pdf (247,16KB)