Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 282, ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata2021 - 2024” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024..pdf (2,37MB)

DOCXUzasadnienie XXXV/364/2021.docx (6,44KB)

PDFZalacznik1 XXXV/364/2021.pdf (2,98MB)

PDFUchwała Nr XXXV-364-2021 - głosowanie.pdf (237,02KB)