Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305)

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu . § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2021 rok w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach ww. zadania.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sandomierz, a Powiatem Sandomierskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXV/360/2021.docx (6,51KB)

PDFUchwała Nr XXXV-360-2021 - głosowanie.pdf (241,15KB)