Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

Protokół Nr 34/4/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 23 marca 2021 roku, godz. 13.00

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza,

Pan Krzysztof Kwieciński - Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI).

Obecni:

Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza,

Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu (czyt. :MOSiR).

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2021 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

5.Sprawy różne, wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia powyższego punktu porządku obrad.

Skarbnik Sandomierza rzetelnie przedstawiła zachodzące zmiany w budżecie gminy na 2021 r.

Z kolei, Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że referat poprosił o zabezpieczenie środków pieniężnych w wysokości 40.000 zł w Dz. 600 Rozdz. 60016§6050 (Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) zadanie pn. „Modernizacja ulicy Rokitek”  w celu wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej branżę drogową oraz sanitarną, w tym zaprojektowanie kanalizacji deszczowo-ciśnieniowej. Powyższa dokumentacja jest niezbędna, aby gmina ubiegała się o promesę Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na realizację zadań w 2022 r. z puli środków związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Jedyną ulicą zakwalifikowaną do zabezpieczenia dna wąwozów lessowych przed erozją jest ul. Rokitek. 

Radny Janusz Poński zapytał o zakup kosiarki wrzecionowej w wysokości 65.000 zł w Dz. 926 Rozdz. 92601§6060 (Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych).

Dlaczego jest taka droga? Radny zwrócił uwagę, że oprócz braku sprzętu w bardzo złym stanie jest również murawa boiska. Zdaniem mówcy priorytetem powinna być najpierw jej wymiana na trawę o parametrach sportowych, a nie rekreacyjnych.

Pani Barbara Grębowiec zadzwoniła podczas trwania posiedzenia komisji do Pana Pawła Wierzbickiego, aby udzielił stosownej odpowiedzi w kwestii ceny kosiarki.

Dyrektor MOSiR-u oznajmił, że powyższy profesjonalny sprzęt jest używany na boiskach ligowych. Obecna kosiarka od 2010 r. uległa całkowitemu wyeksploatowaniu. 

Mówca potwierdził słowa radnego, że powierzchnia trawiasta, bieżnia oraz inne elementy stadionu wymagają modernizacji. Bez zaopatrzenia się w odpowiedni sprzęt istnieje ryzyko, że murawa nie zostanie przygotowana prawidłowo do sezonu i rozgrywek meczowych.

Radny Tomasz Malinowski zapytał o remont i koszt ulicy II Pułku Piechoty Legionów. Czy inwestycja wymienionej ulicy będzie równolegle przeprowadzona z modernizacją ul. Rokitek?

Pan Krzysztof Kwieciński oznajmił, że w 2020 r. zostało zlecone przygotowanie dokumentacji, zgłoszenie zostało również przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Obecnie nie ma przeszkód do rozpoczęcia robót budowlanych. Należy jednak mieć na uwadze, że Wojewoda Świętokrzyski nadal nie ogłosił naboru dot. realizacji odcinków dróg, które uległy uszkodzeniom w przypadku nawalnych opadów (program usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, tzw. powodziówki).

Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego zobligował się przesłać radnemu drogą elektroniczną kosztorysu remontu ulicy II Pułku Piechoty Legionów ze względu na brak posiadania całej dokumentacji na obradach komisji.

Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania powyższego projektu uchwały.

Głosowano - 9 „za” – jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy    Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

Pani Barbara Grębowiec powiedziała, że w Załączniku Nr 1 do powyższej  uchwały WPF wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 24 lutego br. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza oraz ostatniej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok przyjętej na XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uzupełniona o sprawozdanie finansowe RB-27s z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok.                                                                                                                                              

Przewodnicząca komisji wobec braku uwag i pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 9 „za” – jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad.5

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień powiadomiła i zapoznała członków Komisji Budżetu i Finansów z pismami, które wpłynęły wedle dekretacji Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do komisji:

- wniosek wraz z podpisami Mieszkańców o dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej ulicy Salve Regina.

Pan Krzysztof Kwieciński poinformował, że powyższe pismo trafiło również do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego. Mówca oznajmił, że zawsze w takich przypadkach referat prosi o zajęcie stanowiska Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, ponieważ spółka posiada możliwości ocenienia stanu technicznego, ilość podmiotów chcących się podłączyć do sieci kanalizacyjnej, a także potrafi oszacować niezbędną perspektywę finansową.  Kierownik Referatu TI oczekuje na pisemną odpowiedź PGKiM-u.

- pismo znak: ROPiW.3162.3.2021.MH z dnia 09.03.2021 r. skierowane do Komisji Polityki Mieszkaniowej, a zgodnie z dekretacją Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza również do wiadomości Komisji Budżetu i Finansów w sprawie procesu windykacji należności jaki stosuje Urząd Miejski (I etap- windykacja polubowna, II etap - windykacja sądowa) oraz zestawienie zaległości czynszowych w latach 2018-2020 wraz ze stanem na dzień 28.02.2021 r.

- odpowiedź znak: ROPiW.3162.1.3.2021.MH z dnia 25.02.2021 r. na pismo Pana Wojciecha Czerwca znak Or.0004.21.2021.SRU z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zaległości czynszowych na dzień 31.12.2020 r. (lokale komunalne, socjalne, użytkowe), zaległości z tyt. podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020r. od osób fizycznych i prawnych, zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r., zaległości z tyt. zajęcia pasa drogowego na dzień 31.12.2020 r., ilości podatników, którzy w 2020 r. złożyli wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a także informacje dot. Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (sposób jej powołania, podstawa prawna, wynagrodzenie 3-osobowego składu członków, sposób wypłacania należności).

Do powyższego pisma dołączona została odpowiedź znak: PEC/DW/58/2021 z dnia 18.02.2021r. Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu informująca o stanie zadłużenia z tyt. opłat za energię cieplną na dzień 31.12.2020r.  oraz odpowiedź znak: DEGK/463/2021 z dnia 18.02.2021 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu ze stanem zaległości z tyt. opłat za wodę
i ścieki od osób prawnych i mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.

Radny Janusz Poński zapytał, kto powołał Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną (czyt.: GKUA) oraz kto jest w jej składzie osobowym?

Na to pytanie odpowiedział telefonicznie Pan Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału Urbanistyczno-Architektonicznego Urzędu Miejskiego oznajmiając, że ww. komisja została powołana przez Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza Zarządzeniem Nr 215/2018, które straciło ważność w dniu 31 grudnia 2020 r. Obecnie komisja przestała funkcjonować dlatego został ogłoszony nabór do 17 marca br. Komunikat był umieszczony m.in. na stronie urzędowej Biuletynu Informacji Publicznej. Pan Piotr Paszkiewicz dodał, że wpłynęła tylko jedna oferta. W związku z powyższym należy ponowić ogłoszenie.

Radny Janusz Poński zapytał o cel powołania powyższej komisji?

Naczelnik Wydziału UA odpowiedział, że GKUA musi funkcjonować, ponieważ jest ciałem doradczym burmistrza wynikającym z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Do zadań komisji należy m.in. opiniowanie zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zmian w studium oraz zmian planistycznych.

Radny Krzysztof Szatan zapytał, czy przytoczona komisja opiniowała plan zagospodarowania przestrzennego dla „osiedla Mickiewicza” w Sandomierzu?

Pan Piotr Paszkiewicz odparł, że komisja opiniowała 3 wnioski mieszkańców (dwóch właścicieli działek) dotyczące budowy budynku na terenie „planu Mickiewicza”. GKUA uznała, że istnieje możliwość wybudowania budynku usługowego na terenie przedmiotowych działek mieszkańców. Jednocześnie zastrzegając, że jej opinia nie jest wiążąca dla innych organów administracji.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał Naczelnika Wydziału UA o przytoczenie punktu regulaminu pozwalającego opiniować wnioski prywatnych osób?

Pan Piotr Paszkiewicz oznajmił, że komisja ma prawo opiniować wszystkie wnioski dot. planowania przestrzennego, koncepcji architektonicznej lub inne dokumenty planistyczne.

Radny Robert Kurosz przytoczył zapis §1, §4 pkt.1, §10 pkt.1 ujęty w Regulaminie Organizacyjnym GKUA w Sandomierzu (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego).

- pismo radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie zwołania w trybie pilnym sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Sandomierza poświęconej skutecznemu przeciwstawieniu się degradacji prawobrzeżnego Sandomierza pod względem ograniczeń realizacji przedsięwzięć budowlanych i infrastruktury towarzyszącej przez nowelizację map terenów Sandomierza objętych ryzykiem powodzi.

Radna Mariola Stępień oznajmiła, że Rada Miasta w dniu 16 marca br. na XXXIII sesji nadzwyczajnej podjęła Apel w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.  

- pismo znak: OR.IX.7111.4.2021 z dnia 17.02.2021r. od Starosty Sandomierskiego w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej ul. Żeromskiego (nr 1046T) w Sandomierzu.

- Uchwała Nr 35/2021 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierz.

         - Uchwała Nr 36/2021 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2021 rok.

Radna Mariola Stępień poinformowała, że wersja papierowa ww. uchwał jest możliwa do wglądu w biurze rady, a elektroniczna została umieszczona na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radny Robert Kurosz zaapelował do Pani Barbary Grębowiec o znalezienie środków finansowych na wkład własny pozwalający wziąć czynny udział szkół np. w programie „Posiłek w szkole i w domu”.

Skarbnik Sandomierza odpowiedziała, że w bieżącym roku należy dołożyć do oświaty w mieście prawie 20 milionów złotych, w zeszłym roku dołożono kwotę 16 milionów złotych. Mówczyni dodała, że w obecnej sytuacji finansowej gminy ciężko znaleźć fundusze na wszystko. Gmina nie ma dochodu, a wydatki wciąż rosną.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał czy została definitywnie rozwiązana umowa z biurem projektowym z Programu Endogeniczności? Kiedy nastąpi koniec prac ciągu pieszo-drogowego w Piszczelach (ul. Tatarska)?

Mówca poprosił o szybką interwencję i naprawę przed sezonem turystycznym zapadniętej studzienki na ul. Podwale Górne.

Pani Barbara Grębowiec oznajmiła, że gmina zapłaciła 15.000 zł za zakończenie przytoczonego wyżej projektu.

Radny Robert Kurosz zgłosił, że na ul. Schinzla zapadł się chodnik. Zasugerował, aby gmina wymyśliła łatwiejszy sposób zgłaszania usterek w mieście wraz z informacją zwrotną do radnego o postępie prac lub zakresie podjętych działań. Składane w Urzędzie Miejskim interpelacje przez radnego wydłużają czas interwencji lub naprawy czegoś. 

Radny Krzysztof Szatan zapytał o termin naprawy separatorów „ronda Radiotechników” na ul. 11- Listopada?

Kierownik Referatu TI odparł, że sprawa została skierowana do Wydziału Nadzoru Komunalnego. Pan Krzysztof Kwieciński zadeklarował jednak, że ponownie zwróci się z prośbą do Pani Angeliki Kędzierskiej o interwencję
w powyższej kwestii.

Radny Janusz Poński zapytał ile środków pieniężnych wpłynęło za opłaty za odpady komunalne w miesiącach styczeń, luty oraz ile ich powinno wpłynąć? Mówca dodał, że mieszkańcy starali się wnioskując o wykonanie przebiegu ścieżki rowerowej w obecnie rewitalizowanym Parku Miejskim. Zapytał, czy zostało coś uczynione w tej materii?

Pan Krzysztof Kwieciński odpowiedział, że pomysł będzie przedstawiony burmistrzowi.

Z kolei, Pani Barbara Grębowiec przedstawiła kwoty za miesiąc styczeń, luty oraz do 22 marca br. Dodając, że mieszkańcy uiszczają wpłaty do 10-go każdego miesiąca.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała: Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu