Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Protokół Nr 35/5/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 27 kwietnia 2021 roku, godz. 13.00

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel, Pan Tomasz Malinowski.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Krzysztof Kwieciński - Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Katarzyna Knap-Sawicka -  Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji (czyt.: KSiP),

Pani Edyta Duma - Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Radny Piotr Chojnacki.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2021 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T – ulica Koseły w Sandomierzu”.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

7.Sprawy różne, wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad.

Radna Mariola Stępień zapytała o uwagi do powyższego porządku obrad.

Zgłosił się radny Wojciech Czerwiec, który wystąpił z wnioskiem o zdjęcie
z porządku obrad komisji punktów: 3,4,5. Zdaniem mówcy, niektóre kwoty nie były ujęte w zmianach budżetu na 2021 rok.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie powyższy wniosek.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Janusza Pońskiego.

Wniosek przyjęty.

Z kolei, radny Krzysztof Szatan sformułował wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 6.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie powyższy wniosek.

Głosowano - 2 „za”, 5 „przeciw”.

Bez udziału w głosowaniu radnego Janusza Pońskiego.

Wniosek odrzucony.

Radna Mariola Stępień odczytała porządek obrad ze zmianami:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

4.Sprawy różne, wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

Bez udziału w głosowaniu radnego Janusza Pońskiego.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały Panią Edytę Dumę.

Radny Wojciech Czerwiec poprosił o zdementowanie wprowadzających w błąd mieszkańców informacji w mediach społecznościowych, w kwestii powierzchni działki na ul. Żydowskiej w Sandomierzu.

Pracownica Wydziału GN oznajmiła, że sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej oznaczonej nr ewid. 1049/2 wynosi pow. 0,0115 ha. Działka nie może zostać zabudowana, ponieważ przechodzi przez nią miejski wodociąg. Alternatywą dla jej wykorzystania byłoby przeznaczenie pod dwa miejsca parkingowe oraz pas zieleni.

Radny Krzysztof Szatan zapytał, na czyj wniosek wprowadzono projekt uchwały do porządku obrad?

Odpowiedzi udzielił radny Wojciech Czerwiec, który w dniu 19 kwietnia br. sam złożył wniosek i skierował go do Pana Wojciecha Czerwca – Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że jest przeciwny proponowanej sprzedaży działki gruntowej, ponieważ w przyszłości może ona wpłynąć na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości miejskiej. Potencjalny inwestor obecnie posiada swobodny dojazd oraz dostęp bez ograniczeń do swojej działki. Powyższy zamiar jest tylko chęcią poszerzenia własności.  Inwestor może ją dzierżawić długoterminowo, ale sprzedaż jest niepotrzebna. Działka powinna być we władaniu miasta.

Radny przypomniał, że na obradach sesji lutowej br. powyższy projekt był już negatywnie przegłosowany.

Radny Robert Kurosz zapytał, jakie dochody wpływają do budżetu miasta z tyt. dzierżawy przez inwestora działki? Jaka jest wartość parkingu znajdującego się przy działce? Za jaką kwotę miasto chce sprzedać nieruchomość? Mówca dodał, że działka zlokalizowana na Starym Mieście jest bezcenna.

Pani Edyta Duma oznajmiła, że miesięczny czynsz dzierżawny za działkę wynosi 266,71 zł. Wycenę działki uczyni rzeczoznawca dopiero po przyjęciu uchwały. Szacowany, w przybliżeniu koszt na podstawie innych nieruchomości w pobliżu wyniósłby 300 zł/m2, czyli 34.500 zł/rocznie.

Radna Renata Kraska wyraziła swoje odmienne zdanie i doceniła wkład pracy inwestora jaką wykonał, aby posesja wyglądała estetycznie.

Do obrad komisji dołączył radny Janusz Poński.

Radny Janusz Poński powiedział, że powyższy projekt uchwały został

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, której jest przewodniczącym.

Przewodnicząca komisji  zakończyła dyskusję i przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Głosowano - 6 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”.

Z udziałem w głosowaniu radnego Janusza Pońskiego.

Ad.4

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji odczytała zgromadzonym pisma skierowane do Komisji Budżetu i Finansów:

1.Pismo radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 07.04.2021 r. w sprawie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

2.Pismo znak: ZIR/873/2021 z dnia 12.04.2021 z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Salve Regina. Pismo znak: DT.528.15.2021.LJ z odpowiedzią z Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu.

3.Pismo radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie pozyskania środków
w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pismo z odpowiedzią Burmistrza Sandomierz znak: PSZ.0004.2.2021.AWO  z dnia 20.04.2021 r.

4.Pismo Prezesa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” – Pana Andrzeja Bolewskiego w sprawie utworzenia „Klubu Seniora” lub „Domu Dziennego Pobytu”.

5.Pismo radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.03.2021r. z podpisami instytucji, firm, osób wspierających inicjatywę utworzenia „Klubu Seniora” lub „Domu Dziennego Pobytu”. Pismo z odpowiedzią Burmistrza Sandomierza znak: PSZ.0004.1.2021.AWO.

6.Pismo znak: ROPiW.7146.1.2021.ZCZ z dnia 25.03.2021 z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego przedstawiające udzielone ulgi w spłacie należności umów cywilnoprawnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

Radny Janusz Poński zapytał Panią Barbarę Grębowiec o dochody za I kwartał 2021 r. gminy.

Skarbnik Sandomierza przedstawiła ogólne dane dodając, że na kolejnej komisji zostanie przedstawione sprawozdanie z  wykonania budżetu za 2020 rok.

Radny wysnuł wniosek, że znaczących skutków pandemii w budżecie miasta nie widać, w porównaniu do 2020 roku.

Przewodnicząca komisji nawiązując do wypowiedzi Pani Barbary Grębowiec zaapelowała do jej członków o zapoznanie się z obszernym dokumentem powyższego sprawozdania wysłanego drogą mailową do radnych oraz o przygotowanie pytań do Skarbnika  na najbliższe posiedzenie komisji.

Ad.5

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu