Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.

Protokół Nr 22/4/2021

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 26 kwietnia 2021 rok

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącej Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS),

Ad. 1. Radna Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2. Zastępca Przewodniczącej komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

5.Sprawy różne, wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Zastępca Przewodniczącej Komisji poprosiła o omówienie powyższego projektu uchwały Panią Dorotę Tarnawską, która rzetelnie przedstawiła dokument.

Radna Ewa Gracz zapytała, co jaki czas składa się ww. wnioski?

Dyrektor OPS–u odpowiedziała, że co 6 miesięcy.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania. Głosowano - 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

Radna Mariola Stępień udzieliła głosu Pani Dorocie Tarnawskiej, która przedstawiła szczegółowo uzasadnienie projektu uchwały.

Radna Ewa Gracz zauważyła puste tabele bez danych na str. 4,6,23,54,55,61 i zapytała, dlaczego rubryki są nieuzupełnione?

Dyrektor OPS-u odpowiedziała, że powyższe dane niezasilone otrzymuje z Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach, tak jak w poprzednich latach. Uwagi były już zgłaszane do dostawcy dziedzinowego.

Mówczyni wyraziła nadzieję, że w przyszłości dokument będzie kompletny i dopracowany.

Radny Andrzej Majewski dodał, że projekt uchwały jest nieczytelny ze względu na zbyt małą czcionkę. Wobec treści dokumentu nie ma uwag.

Pani Dorota Tarnawska, że wielkość czcionki  jest narzucona automatycznie przez specjalny program. 

Wobec braku uwag Zastępca Przewodniczącej Komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień oznajmiła, że pisma skierowane do komisji zostaną rozpatrzone na kolejnym jej posiedzeniu.

Ad.6
Zamknięcie obrad.

Zastępca Przewodniczącej Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Mariola Stępień - Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu