Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 31/1/2021

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 4 stycznia 2021 roku, godz. 13.00

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.
 
Obecni, jak w załączonych listach obecności.
Radny spóźniony: Pan Robert Kurosz.
Zaproszeni:
Pan Marcin Marzec- Burmistrz Sandomierza,
Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza Sandomierza,
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza,
Pan Krzysztof Kwieciński - Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW),
Radni Miasta Sandomierza:
Pani Kazimiera Bednarska, Pan Wojciech Czerwiec, Pan Jacek Dybus.
Ad. 1
Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie ostatnich zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok wynikających z zawartych umów, porozumień oraz decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
  4. Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2021 rok.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
  6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.
  7. Sprawy różne, wnioski komisji.
  8. Zamknięcie obrad.

Głosowano - 9 „za”- jednogłośnie.
Bez udziału w głosowaniu radnego Roberta Kurosza.
Ad. 3
Omówienie ostatnich zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok wynikających z zawartych umów, porozumień oraz decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec       w celu omówienia powyższego punktu porządku obrad.
Skarbnik Sandomierza rzetelnie przedstawiła i wytłumaczyła wszystkie ostatnie zmiany zachodzące w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok wynikające z zawartych umów, porozumień oraz decyzji RIO w Kielcach.
Radny Janusz Poński zapytał, czy od 1 stycznia 2021 r. jest pobierana opłata targowa czy została zawieszona? Mówca zwrócił się do Pana Krzysztofa Kwiecińskiego aby wyjaśnił, dlaczego przeprojektowanie nadbudowy stadionu wynosi aż 55.000 zł.?
Naczelnik Wydziału TI oznajmił, że przeznaczenie pomieszczeń uległo zmianie. Zamiast sali konferencyjnej będzie sala fitness, a pomieszczenia biurowe zostaną przekształcone w siłownię. Należy przeprowadzić analizę konstrukcji, obciążenia, obliczenia, wzmocnienia, zaplecze sanitarne dla kobiet i mężczyzn oraz wykonać ekspertyzę techniczną.
Z kolei Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że ww. opłata nie jest pobierana od początku stycznia bieżącego roku. Na podstawie „ustawy covidowej” przewiduje się jej refundację na poziomie dochodów z 2019 roku, jednak nie wiadomo, w jakiej wysokości będzie dokonana rekompensata.
Skarbnik Sandomierza dodała, że Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy utrzymywał się do tej pory z prowizji ww. opłaty w wysokości ok. 750.000 zł. Obecnie zakład nie posiada dochodów i funkcjonuje na oszczędnościach z lat ubiegłych. W najbliższym okresie będzie podjęta decyzja o sposobie finansowania targowiska.
Pan Janusz Stasiak powiedział, że giełda na ul. Przemysłowej nie pobiera opłaty targowej od 1 stycznia 2021 r. System, który służył do pobierania     ww. opłaty pozwalał dokonać identyfikacji pojazdów. Zarządzający targowiskiem mają inne przychody m. in.: usługi rezerwacyjne, opłaty eksploatacyjne, usługi reklamowe.
Wjazd na plac targowy jest możliwy po zrealizowaniu opłaty eksploatacyjnej w wysokości wahającej się od 3- 5 zł. w zależności od kategorii czy tonażu auta. Ponoszenie ww. opłaty dotyczy również tymczasowych punktów handlowych.
Natomiast, w przypadku targowisk tzw. detalicznych (Mały Rynek czy wiata handlowa na Placu 3-go Maja) opłata targowa wynosi zero złotych.
Radny Krzysztof Szatan zapytał czego dotyczy przytoczona korekta                 w wysokości 22.000 zł wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej?
Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że gospodarka śmieciowa musi się bilansować. Wydatków jest więcej o 22.000 zł. Oprócz zawartej umowy z PGKiM-em na wywóz nieczystości są też inne wydatki, chociażby wynagrodzenia pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna, zakup materiałów piśmienniczych.
Przyjmując wytyk Regionalnej Izby Obrachunkowej powyższe wyliczenie zostało poprawione.
Radna Kazimiera Bednarska zapytała o dotychczasową pracę inkasentów, którzy wcześniej zbierali opłaty od handlujących? Czym zajmują się obecnie?
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że pracownicy wykonują wszystko             w zależności od potrzeb zakładu. Stan zatrudnienia zostanie utrzymany.
Radny Robert Kurosz zapytał o sposób udowodnienia wjazdu na giełdę.
Pan Janusz Stasiak oznajmił, że przy każdym wjeździe na targowicę inkasent spisuje nr rejestracyjny pojazdu, godzinę, datę, tonaż itp. Dane będą porównywane do wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych, np. czy zgadza się liczba wjazdów w systemie kontroli opłat targowych z liczbą wjazdów z kas fiskalnych służących do pobierania opłat „o-VATowanych”. Oprócz tego istniejący system kamer posłuży do potwierdzenia powyższych wjazdów         w przypadku kontroli wyrywkowych czy systemowych.
Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania powyższego punktu porządku obrad z przedstawionymi ostatnimi zmianami   w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Głosowano - 8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.
Ad. 4
Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2021 rok.
Przewodnicząca komisji odczytała treść przygotowanej opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2021 rok.
Radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 7 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.
Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.
Opinia pozytywna.
Ad. 5
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

Przewodnicząca komisji zapoznała zgromadzonych z treścią sprawozdania. Wobec braku dyskusji przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.
Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.
Ad. 6
Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.

Radna Mariola Stępień zapoznała członków komisji z treścią planu pracy na 2021 rok.
Wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.
Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.
Ad. 7
Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak spraw różnych.
Brak wniosków komisji.
Ad. 8
Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział          w dyskusji.
Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu