Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.

Sandomierz, 2021-04-22

NK.6220.2.2021.DMI

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Dot. przedsięwzięcia pn.: Budowa specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 5 – Sandomierz Prawobrzeżny.

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm. zwanej dalej k.p.a. )  oraz art. 74 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 zwanej dalej ooś ), informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu pismem z dnia 16.04.2021 r. znak: NZ.9022.4.7.2021 zawiadomił, że z uwagi na wezwanie Burmistrza Miasta Sandomierza do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego, stanowisko ww. organu w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji zostanie wyrażone  po uzupełnieniu dokumentacji.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 15.04.2021 r. znak:  KR.ZZŚ.4.4360.57.2021.DO zawiadomił, że z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy brak jest możliwości rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art.64 ust.4 ustawy z dnia  3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowisko ww. organu w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji zostanie wyrażone w terminie do dnia 12.05.2021 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują :

1. Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3 w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

2. a/a

Do wiadomości :

pełnomocnik Inwestora:

Pan

Grzegorz Bujak

Agro Trade

ul. Staszica 6/010

25-008 Kielce

Z up. Burmistrza

Janusz Stasiak

PDFZawiadomienie - Obwieszczenie sygn NK 6220 2 2021 DMI.pdf (653,71KB)