Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR  101/2021/NK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 kwietnia 2021 roku.

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), uchwały nr III/30/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do ustalenia stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek opłat parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie Sandomierza, zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Na działkach o numerach ewidencyjnych 1102 i 1327 w Sandomierzu organizuję parking niestrzeżony płatny (Pl. Poniatowskiego),
 2. Na działce o numerze ewidencyjnym 1356/3 w Sandomierzu organizuję parking niestrzeżony płatny (ul. Przemysłowa na wale),
 3. Na działkach o numerach ewidencyjnych 1332 i 812/4 w Sandomierzu organizuję parking niestrzeżony płatny (ul. Patkowskiego),
 4. Na częściach działek o numerach ewidencyjnych 849 i 850 w Sandomierzu organizuję parking niestrzeżony płatny (ul. Mickiewicza),
 5. Na części działki o numerze ewidencyjnym 1284/10 w Sandomierzu organizuję parking niestrzeżony płatny (przy Spichlerzu),
 6. Na działkach o numerach ewidencyjnych 1098/1 i 1099/1 w Sandomierzu organizuję parking niestrzeżony płatny (Al. Jana Pawła II),
 7. Na działkach o numerach ewidencyjnych 938/9 i 1284/5 w Sandomierzu organizuję parking niestrzeżony płatny (ul. Browarna),

§ 2. Zasady organizacji i funkcjonowania parkingów wymienionych w §1 zawiera Regulamin parkingów niestrzeżonych płatnych w Sandomierzu – załącznik nr 1 Zarządzenia.

§ 3. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych wymienionych w §1 pkt zawiera Cennik opłat parkingów niestrzeżonych płatnych w Sandomierzu – załącznik nr 2 Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się:

 1. Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Komunalnego w zakresie obsługi parkingów,
 2. Upoważnionym osobom w zakresie kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach oraz osobom uprawnionym do egzekucji należności tych opłat.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 169/2020/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 września 2020r. w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza, Zarządzenie Nr 241/2020/NK Burmistrza Miasta Sandomierza   z dnia 7 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

 

Załącznik nr 1

Zarządzenia nr 101/2021/NK

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 19 kwietnia 2021r.

Regulamin parkingów niestrzeżonych płatnych w Sandomierzu

§

Właścicielem Parkingów wymienionych w § 1 Zarządzenia jest Gmina Sandomierz (zwana dalej: Gminą) z siedzibą w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 3.

§ 2

Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingów wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym „Regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§ 3

 1. Parkingi są: niestrzeżone, płatne, czynne 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
 2. Poprzez wjazd na teren Parkingów dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego pomiędzy właścicielem Parkingów – Gminą, a użytkownikiem pojazdu.

§ 4

Na Parkingach obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu autobusów i pojazdów ciężarowych za wyjątkiem parkingu wymienionego w §1 pkt5 Zarządzenia (parking przy Spichlerzu).

§ 5

 1. Na terenie Parkingów wprowadza się „strefy ruchu”.
 2. Na Parkingach wprowadza się ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 3. Użytkownik pojazdu korzystający z Parkingów zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policja, Straż Miejska), wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 4. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.

§ 6

 1. Użytkownik pojazdu niezwłocznie po wjeździe na teren Parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę za parkowanie przy wykorzystaniu znajdującego się na parkingu parkomatu oraz umieścić wydruk z parkomatu w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 2. Za nieuiszczenie opłaty parkingowej pobierana jest dodatkowa opłata  w kwocie 150 zł. (wzór wezwania do zapłaty stanowi załącznik do Regulaminu parkingów niestrzeżonych płatnych w Sandomierzu).
 3. Określona w pkt 2 opłata ma charakter kary umownej należnej z tytułu zawartej umowy o parkowanie pojazdu. Opłatę dodatkowa należy uiścić w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty w kasie UM przy Pl. Poniatowskiego 3 lub na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty.
 4. W razie nieuiszczenia kary umownej we wskazanym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
 5. Użytkownik pojazdu korzystający z parkingu może zostać obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z prowadzonego postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym kosztami pozyskania danych z bazy CEPiK.  
 6. Opłata dodatkowa uiszczona najpóźniej 7 dnia roboczego, liczonego od dnia następnego po wystawieniu wezwania do zapłaty wynosi 100 zł.
 7. Za datę wpłaty kwoty 100zł uważa się dzień uznania tych środków na rachunku wierzyciela (Gminy Sandomierz).

§ 7

 1. Regulamin i Cennik umieszczone są przy parkomacie znajdującym się na parkingu.
 2. Ceny opłat za korzystanie z parkingu są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Faktury VAT  za usługę korzystania z parkingu są wystawiane na życzenie klienta przez Urząd Miejski w Sandomierzu na podstawie doręczonego oryginału biletu parkingowego.

§ 8

Z opłat parkingowych zwolnione są:

 1. Oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej,
 2. Pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
 3. Motocykle.
 4. Pojazdy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi posiadających odznaczenie minimum drugiego stopnia, zaopatrzone w stosowną kartę wydaną przez PCK.
 5. Oznakowane zewnętrznie pojazdy Straży Miejskiej, pojazdy służb komunalnych (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz świadczenia usług na rzecz Gminy Sandomierz.
 6. Pojazdy osób biorących udział w międzynarodowych misjach pokojowych, zamieszkujących na terenie Sandomierza, posiadających kartę weterana. 
 7. Pojazdy interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu na parkingu wymienionym w §1  pkt1 Zarządzenia.
 8. Pojazdy pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od poniedziałku do piątku w godzinach innych niż godziny pracy Urzędu oraz w soboty i niedziele po uprzednim zgłoszeniu w Straży Miejskiej na parkingu wymienionym w §1  pkt1 Zarządzenia.

§ 9

W przypadku niezgodnego z Regulaminem parkowania pojazdu, może zostać on odholowany na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

§ 10

Na terenie Parkingów dopuszcza się parkowanie pojazdu bez opłat osobom, które posiadają:

 1. Abonamenty wykorzystywane w strefach płatnego parkowania.
 2. Ważny bilet wykupiony w strefach płatnego parkowania.

§ 11

Na terenie Parkingów zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, wymiana płynów chłodzących, tankowanie paliwa lub wymiana oleju jak również inne zanieczyszczanie parkingu.

§ 12

 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na Parkingu.
 2. Gmina odpowiada za udowodnione i zawinione szkody wyrządzone przez obsługę Parkingu. Szkody takie powinny być zgłoszone obsłudze przed wyjazdem z Parkingu.
 3. Gmina nie odpowiada za szkody wynikające z działania siły wyższej.
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Gminie (w szczególności za zanieczyszczenie terenu parkingu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie Parkingu, powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez wezwania, zgłosić takie szkody Gminie przed opuszczeniem Parkingu.

§ 13

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingów należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu – Wydziału Nadzoru Komunalnego tel. 158154130, Straży Miejskiej        w Sandomierzu 158154126 lub Obsługi Parkingów 158333033.

DOCWezwanie do zapłaty druk do Zarzadzenia Nr 101 2021 NK.doc (32,50KB)
 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr  101/2021/NK

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 19 kwietnia 2021r.

Cennik opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych płatnych w Sandomierzu

 

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata w zł.

1.

Bilet opłaty parkingowej za postój do pół godziny.

 

2

2.

Bilet opłaty parkingowej za każda rozpoczętą godzinę postoju.

 

3

3.

Bilet opłaty parkingowej za każdą rozpoczętą godzinę postoju dla autobusów.

5

 

PDFZarządzenie nr 101 2021 NK.pdf (1,25MB)
DOCXZałącznik nr 1 mapa do § 1 pkt 1.docx (23,11KB)
DOCXZałącznik nr 2 mapa do § 1 pkt 2.docx (15,54KB)
DOCXZałącznik nr 3 mapa do § 1 pkt 3.docx (20,51KB)
DOCXZałącznik nr 4 mapa do § 1 pkt 4.docx (17,26KB)
DOCXZałącznik nr 5 mapa do § 1 pkt 5.docx (16,89KB)
DOCXZałącznik nr 6 mapa do § 1 pkt 6.docx (19,19KB)
DOCXZałącznik nr 7 mapa do § 1 pkt 7.docx (18,84KB)