Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 8154-138, (15)8154–194, (15)8154–201.

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek - 7.00 - 15.00

Wymagane dokumenty:
PDF5_wniosek o wypis i wyrys z planu lub ze studium.pdf (187,74KB)

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3,27-600 Sandomierz.
Opłata skarbowa: Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020.1546 t. j. z dnia 2020.09.07) pobierana jest opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu, określona w załączniku do ustawy.
Za wydanie  wypisu (ustalenia tekstowe):
- do 5 stron – 30,00 zł
- powyżej 5 stron – 50,00 zł
Za wydanie wyrysu (ustalenia graficzne):
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczęta część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł
- nie więcej niż 200,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, albo bezgotówkowo na poniższy numer rachunku bankowego: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku. Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Czas załatwienia sprawy: Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydawane są w Wydziale Urbanistyki i Architektury w terminie od 7 dni do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Brak.