Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.

Sandomierz, 2021-04-16

NK.6220.6.2020.DMI

OBWIESZCZENIE

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 38 i 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ), 

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.04.2021 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Artura Machulę pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce reprezentującego firmę - P.P. B. INSTAL PROJEKT ul. Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 09.11.2020 r. uzupełniony  pismem z dnia  25.11.2020 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak. NK.6220.6.2020.DMI, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:” Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz   z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c DN 100 do SRP I Sandomierz ul. Mickiewicza o zakresie ok. 300 m.”, które będzie realizowane na działkach o nr ewid. 15, 16/6 obręb 009 – Kobierniki, Gmina Samborzec, 19/5, 19/6, 19/7, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 23, 46/6, 44/7, 57/11, 57/12, 56/12 obręb 3 – Sandomierz Lewobrzeżny.”

Z treścią decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym  z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stwierdzającymi brak konieczności przeprowadzenia ww. oceny, można zapoznać się w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  Plac Poniatowskiego 1, od poniedziałku do piątku  od godz. 8.30-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( tel. 15 81 54 206 ) lub pocztą elektroniczną ( sekretariat@um.sandomierz.pl) ze względu na obowiązujący stan epidemii.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

PDFObwieszczenie NK 6220 6 2020 DMI.pdf (689,81KB)