Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 8154-138, (15)8154–194, (15)8154–201.

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek - 7.00 - 15.00

Wymagane dokumenty:
PDF1_Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (379,80KB)


Załączniki do wniosku:
1.  Mapa zasadnicza *) w skali 1:500 lub 1:1000, w 3 egzemplarzach
(1 oryginał + 2 kopie) przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z zaznaczonym (na jednej kserokopii) terenem inwestycji
i obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać. W przypadku inwestycji liniowych może to być mapa w skali 1:2000.
2.  Umowy o wykonanie uzbrojenia terenu zawarte między Inwestorem
a zarządcami sieci, albo umowy przedwstępne - zapewnienia dostawy mediów (wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociąg, energetyka) wydane przez Zarządców sieci.
3.   Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy przedstawione w formie opisowej i graficznej (np. szkice koncepcyjne obiektów w relacji z zagospodarowaniem działek sąsiednich oraz propozycja ich usytuowania na działce), lub tylko graficznej jeżeli wypełniony został pkt. 3 wniosku.
4.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.25).
5.   Pełnomocnictwo  - oryginał dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł w przypadku korzystania
z pełnomocnika.
6.   Dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynosi 598,00 zł. Opłacie nie podlegają wnioski składane przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, albo bezgotówkowo na poniższy numer rachunku bankowego: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz.

7.   Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć 
w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.
Opłata skarbowa: Opłacie podlega dokonanie czynności urzędowej, na wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wynosi 598,00 zł z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, albo bezgotówkowo na poniższy numer rachunku bankowego: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).  
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku.
Czas załatwienia sprawy: Decyzje wydawane są w Wydziale Urbanistyki
i Architektury w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy: Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza.
Inne informacje:
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję
o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem można uzyskać
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34)