Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza

Projekt porządku obrad

XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 28 kwietnia 2021 roku

godz. 10:00

Tryb wideokonferencji

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu";
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz
  na lata 2021-2041;
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza
  z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023";
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza
  w Sandomierzu dotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza
  do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania
  go według właściwości;
 14. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza;
 15. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 17. Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza