Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.

PROTOKÓŁ nr 26 / 4 / 2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb wideokonferencji)

w dniu 8 kwietnia 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również:

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza,

Pan dr Piotr M. Kossak – radca prawny UM Sandomierz

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Pani Renata Kraska, powitała wszystkich biorących udział w posiedzeniu, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie skargi mieszkańców „osiedla Mickiewicza” na bezczynność i brak zaangażowania Burmistrza Miasta Sandomierza w zakresie planowanej budowy obiektu handlowo – usługowego w Sandomierzu.

4. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców z dnia 22.03.2021 r.

5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

Pani Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie skargi mieszkańców „osiedla Mickiewicza” na bezczynność i brak zaangażowania Burmistrza Miasta Sandomierza w zakresie planowanej budowy obiektu handlowo – usługowego w Sandomierzu.

         Pani Renata Kraska przypomniała zebranym, że na posiedzeniu w dniu 15.03.2021 r., w którym udział również wzięła przedstawicielka mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza, toczyła się dyskusja w przedmiocie w/w skargi na bezczynność Burmistrza Sandomierza i sformułowany został wniosek do Burmistrza o następującej treści: „W imieniu Pani Renaty Kraski – Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uprzejmie informuję, iż w dniu 15. 03. 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym rozpatrywana była ponownie skarga mieszkańców osiedla Mickiewicza na bezczynność Burmistrza Sandomierza i niezaangażowanie się w postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej i pylonów reklamowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych na działkach nr ewid. 159/8, 159/33, 179/5, 176/13 przy ulicy Mickiewicza, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy. Po wysłuchaniu wypowiedzi mieszkanki Sandomierza reprezentującej skarżących, sformułowany został przez Komisję wniosek (głosowanie w sprawie wniosku: 4 głosy “ZA”) o wystąpienie w trybie pilnym (z uwagi na upływający w dniu 16. 03. 2021 r. termin) przez Gminę Sandomierz będącą stroną w w/w postępowaniu, zastrzeżeń w toczącym się w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu postępowaniu co do niezgodności przedłożonego przez inwestora projektu budowlanego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W imieniu członków Komisji uprzejmie proszę o przesłanie informacji, czy takowe działania zostały podjęte”. Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż celem posiedzenia w dniu 8 kwietnia jest zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Sandomierza na wskazany powyżej wniosek i wypracowanie stanowiska co do pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza. Pani Renata Kraska odczytała zebranym treść tejże odpowiedzi, z którą radni mogli się wcześniej zapoznać, gdyż była bowiem przesłana w formie skanu na poczty mailowe poszczególnych radnych. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana dr Piotra Kossaka pytając, czy przedmiotowe pismo spełnia znamiona skargi i tym samym powinno być procedowane zgodnie z procedurą skargową przewidzianą przez Kodeks postępowania administracyjnego. Mec. Kossak wyjaśnił, co następuje:

W ocenie tut. zespołu radców prawnych w/w pismo nie posiada charakteru skargi i tym samym nie powinno być procedowane w trybie skargowo-administracyjnym. Wyjaśnił, iż prawo wniesienia skargi przysługuje wówczas, gdy organ – w tym wypadku Burmistrz Sandomierza – działa w sferze stosunków administracyjnych i jako organ pozostaje w zwłoce: nie podejmuje działań lub podejmuje działania pozorne. W tym przypadku Burmistrz reprezentuje Gminę Sandomierz, która ma przymiot strony. Natomiast organem, który prowadzi postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę, a tym samym wobec którego można wysunąć jakieś zarzuty, jest Starosta. Pan Mecenas wskazał w dalszej kolejności, iż w przedmiotowym piśmie zarzucony został Burmistrzowi Sandomierza brak aktywności (czy też niewystarczająca aktywność) w prowadzonym postępowaniu, a ta okoliczność nie może być przedmiotem skargi. Gmina Sandomierz posiada taki sam status strony, jak grupa mieszkańców będąca inicjatorem pisma. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest Starosta Sandomierski i ewentualne skargi mogą dotyczyć jego działalności, jako organu właściwego. Uwzględniając te okoliczności pismo mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza nie może być uznane za skargę i tym samym jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia go bez rozpoznania. Wszelkie bowiem analizowanie zasadności, czy też bezzasadności tego pisma będzie wchodziło w zakres jego oceny merytorycznej, a pismo to nie posiada znamion skargi. Wyjaśnił, iż postępowanie administracyjne prowadzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej oparty jest o zasadę prawdy materialnej, co oznacza, że organ sam prowadzi postępowanie, sam gromadzi dowody, nie oczekując na inicjatywę dowodową strony. Jest to jedna z fundamentalnych różnic między postępowaniem administracyjnym, a cywilnym. Jedna ze stron (w tym wypadku mieszkańcy) nie może zarzucić drugiej stronie (w tym wypadku podmiot publiczny), że nie wykazuje aktywności. Pan Kossak przypomniał przy tym, że Rada Miasta musi zająć swoje stanowisko w tej sprawie w formie uchwały, gdyż jako organ kolegialny w ten właśnie sposób może się wypowiadać. Wskazał przy tym na stanowisko, jakie swego czasu w tym przedmiocie zajął organ nadzoru.

         Przewodnicząca Komisji podziękowała mec. Kossakowi za przedstawione wyjaśnienia i zapytała, czy któryś z członków Komisji chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad.

         Głos zabrał Pan Janusz Poński stwierdzając, że w świetle powyższych wyjaśnień przepisów prawnych nie można przedmiotowego pisma uznać za skargę i tym samym należy pozostawić je bez rozpoznania. Analogiczne stanowisko zajęli pozostali członkowie Komisji. Pani Renata Kraska zapytała Panią Sekretarz, czy chciałaby się odnieść do opinii Komisji oraz wypowiedzi radcy prawnego. Pani Aneta Przyłucka stwierdziła, iż podziela przyjęte stanowisko, gdyż Burmistrz Sandomierza nie jest organem prowadzącym przedmiotowe postępowanie, a co za tym idzie nie można wobec niego jako wobec organu podnosić zarzut bezczynności. Pani Sekretarz dodała, że strona ma prawo uczestniczyć w postępowaniu, nie ma natomiast takiego obowiązku. Gmina Sandomierz ponadto jako strona postępowania dopełniła wszystkich wymaganych czynności: miała możliwość zapoznania się z dokumentacją i z tego prawa skorzystała, ale i przekazała wnioskowane przez Starostę dokumenty: wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sandomierza. Do zadań Starosty natomiast, jako organu prowadzącego postępowanie, należy ocena zgodności dokumentacji projektowej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też wspomnianego w zdaniu poprzednim Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sandomierza. Członkowie Komisji podkreślili, że wszystkie strony mają równe prawa w prowadzonym postępowaniu i żadna z nich nie może oczekiwać, czy też nawet żądać od drugiej zajęcia identycznego  stanowiska w określonej kwestii. Komisja ustaliła, że przygotowany zostanie projekt stosownej uchwały o pozostawieniu pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza bez rozpoznania (3 x „ZA”). Pani Renata Kraska zaproponowała na koniec, by Komisja celem zaopiniowania projektu uchwały spotkała się w dniu planowanej sesji, tj. 28 kwietnia. Dokładna godzina posiedzenia zostanie wskazana w późniejszym czasie. 

Ad. 4. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców z dnia 22.03.2021 r.

         Przewodnicząca Komisji przedstawiła uczestnikom posiedzenia meritum wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców z dnia 22.03.2021 r., którego skan został  przesłany radnym przed posiedzeniem celem zapoznania się. Pan Janusz Poński w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na wątpliwy charakter pisma będącego przedmiotem obrad w tym punkcie: czy należy go potraktować jako skargę, czy też wniosek do Rady Miasta o zajęcie się sprawą będącą jego podstawą. Zwrócił się w tej kwestii z zapytaniem do Pana Kossaka. Mecenas wyjaśnił na wstępie, że pismo to sprowadza się do wyrażenia przez autorów pisma niezadowolenia z odpowiedzi otrzymanej na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wyjaśnił, iż ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 2176) wskazuje wprost, iż w przypadku stwierdzenia przez  wnioskodawcę, iż w jego odczuciu odpowiedź jest niewystarczająca, taka osoba może wnieść skargę do sądu administracyjnego. Sąd po uznaniu racji skarżącego może nakazać udzielenie informacji publicznej, udzielenie jej w większym zakresie, ale i może ewentualną skargę oddalić. Pan Kossak wskazał przy tym, że ma poważne wątpliwości, czy zakres wnioskowanych informacji mieści się w ramach informacji publicznej, gdyż wkracza w relacje cywilnoprawne. Pytania zawarte we wniosku zmierzają bowiem do wskazania zapisów konkretnej umowy cywilnoprawnej. Burmistrz Miasta nie działa zatem jako organ administracyjny, który kształtuje stosunek prawny w sposób władczy, stąd też nie może być podniesiony wobec niego np. zarzut zaniechania. W opinii mec. Kossaka pismo stowarzyszenia nie może być zatem rozpatrywane w trybie skargowo-administracyjnym. W trakcie dyskusji, jaka wywiązała się na kanwie rozważań co do charakteru prawnego pisma Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców, podniesiona została kwestia przekazania go do rozparzenia Burmistrzowi Miasta jako zwierzchnikowi Urzędu Miejskiego i zatrudnionych w nim pracowników, w tym osoby odpowiedzialnej za udzielanie odpowiedzi w trybie informacji publicznej. Pan Piotr Kossak wskazał przy tym, że w tym przypadku Komisja albo może zwrócić się do Burmistrza o wyjaśnienie zarzutów podniesionych przez wnioskodawców (zwykłe pismo wraz z prośbą o poinformowanie Komisji o poczynionych ustaleniach), albo też przekazać wniosek do rozpatrzenia Burmistrzowi zgodnie z jego właściwością (w drodze uchwały). Ostatecznie Komisja wniosła o przekazanie pisma Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta wg właściwości (3 x „ZA”).

Ad. 5. Sprawy różne, wnioski komisji.

Wobec braku wniosków Pani Renata Kraska przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.  

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Renata Kraska

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu