Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 24/2/2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb wideokonferencji)

w dniu 2 marca 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Radni nieobecni na posiedzeniu: Pani Kazimiera Bednarska.

 W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również:

- Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza,

- Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza,

- Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,

- Pan Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Sandomierz,

- Pan Zygmunt Hara – Radca Prawny UM Sandomierz.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Pani Renata Kraska, powitała wszystkich biorących udział w posiedzeniu, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Skarga mieszkańców „osiedla Mickiewicza” na bezczynność i brak zaangażowania Burmistrza Miasta Sandomierza w zakresie planowanej budowy obiektu handlowo – usługowego w Sandomierzu;
  4. Zapoznanie się ze skargą skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przez Pana P.A.*) na bezczynność Burmistrza Miasta Sandomierza w kwestii braku udostępnienia informacji publicznej;  
  5. Omówienie pisma Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza w sprawie wypowiedzi radnego Jacka Dybusa na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z dnia 14 stycznia 2021 roku;
  6. Sprawy różne, wnioski komisji;
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż do Rady Miasta Sandomierza wpłynęło w międzyczasie pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące „(…) mobbingu i naruszania podstawowych praw pracowniczych przez Panią Tamarę Sochę – Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Sandomierz Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu wobec pracowników CUW”. W związku z powyższym, Przewodnicząca zawnioskowała do członków Komisji o włączenie do porządku obrad punktu, w którym omówiona zostanie wspomniana korespondencja. Pani Renata Kraska poprosiła o przegłosowanie formalne zgłoszonego przez nią wniosku - głosowanie w przedmiocie wprowadzenia do projektu porządku obrad jako pkt. 4  sprawy omówienia pisma Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie domniemania mobbingu w Centrum Usług Wspólnych: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przegłosowanie nowego projektu porządku obrad uwzględniającego zawnioskowaną zmianę:

1.       Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;

2.       Przyjęcie porządku obrad;

3.       Skarga mieszkańców „osiedla Mickiewicza” na bezczynność i brak zaangażowania Burmistrza Miasta Sandomierza w zakresie planowanej budowy obiektu handlowo – usługowego w Sandomierzu;

4.       Omówienia pisma Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie domniemania mobbingu w Centrum Usług Wspólnych;

5.          Zapoznanie się ze skargą skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przez Pana P.A.*) na bezczynność Burmistrza Miasta Sandomierza w kwestii braku udostępnienia informacji publicznej;  

6.          Omówienie pisma Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza w sprawie wypowiedzi radnego Jacka Dybusa na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z dnia 14 stycznia 2021 roku;

7.       Sprawy różne, wnioski komisji;

8.       Zamknięcie obrad.

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Skarga mieszkańców „osiedla Mickiewicza” na bezczynność i brak zaangażowania Burmistrza Miasta Sandomierza w zakresie planowanej budowy obiektu handlowo – usługowego w Sandomierzu.

Przewodnicząca Komisji na wstępie odczytała treść skargi mieszkańców osiedla „Mickiewicza”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w dniu 12.02.2021 r. w przedmiocie bezczynności Burmistrza Sandomierza i niezaangażowanie się w postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej i pylonów reklamowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych na działkach nr ewid. 159/8, 159/33, 179/5, 176/13 przy ulicy Mickiewicza, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy.  Pani Renata Kraska zapytała zebranych, czy ktoś chce zabrać głos w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi Pan Janusz Poński zasugerował, iż wskazana byłaby dla właściwego zrozumienia podniesionych przez skarżących zarzutów wykładnia przepisów prawa dokonana przez radcę prawnego. Pan Sylwester Łatka zwrócił się ponadto do Pana Zygmunta Hary z zapytaniem, czy w przypadku wybudowania obiektu handlowego, o którym mowa w piśmie, mieszkańcy posiadający posesje w obrębie działki, na której byłby ten obiekt zlokalizowany, będą mogli wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi do Gminy Sandomierz z tytułu szkód majątkowych polegających na utracie wartości przyległych gruntów. Uczestniczący w posiedzeniu radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu poinformował zebranych, iż celem sporządzenia takowej opinii koniecznym jest z jego strony przede wszystkim zapoznanie się i przeanalizowanie odczytanej skargi, a także rozeznanie się, czy w przedmiotowej sprawie poczynione zostały jakieś działania przez burmistrza miasta. Poprosił o pisemne sprecyzowanie wątpliwości, które pojawią się podczas dyskusji, by móc się do nich należycie ustosunkować. Pani Renata Kraska zwróciła się do uczestniczącego w posiedzeniu Pana Piotra Paszkiewicza z pytaniem, czy Gmina Sandomierz jest stroną w/w postępowania. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu potwierdził, iż gmina taki status posiada. Dodał, że w dniu 24.02.2021 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu drugie zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu z dnia 22.02.2021 r. znak AB.6740.660.2020, w którym starosta zawiadamia strony postępowania o tym, że postępowanie nie może zostać załatwione w terminie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jako powód przedłużenia terminu wskazano: „(…) nie zakończone postępowanie wyjaśniające związane z wydanym postanowieniem Starosty Sandomierskiego z dnia 09.02.2021 r., znak AB.6740.660.2020 r., jak i złożone zastrzeżenia tj.: M.B.*); M.K.*); G.B.*); W.S.*); A.L.*)”. Nowy termin załatwienia wniosku ustalono: do dnia 19.03.2021 r. Pan Paszkiewicz podkreślił wskazując na w/w zawiadomienie, iż postępowanie przed starostą w przedmiotowej sprawie trwa i dopiero po wydaniu decyzji burmistrz będzie mógł zająć określone stanowisko, ustosunkować się do decyzji. Wskazał, iż zarzut bezczynności burmistrza jest na tym etapie niezrozumiały. Na pytanie Przewodniczącej Komisji, czy gmina zapoznała się z projektem w/w inwestycji i czy jest on niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jak podnoszą skarżący) odpowiedział, iż osobiście tego projektu nie widział, ale zaznaczył również, iż burmistrz nie jest organem właściwym do weryfikacji takiej zgodności. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), o zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego decyduje organ wydający pozwolenie, czyli starosta. Dopiero po wydaniu decyzji przez starostę, burmistrz może się do niej odnieść. Pan Sylwester Łatka zapytał, czy biorąc pod uwagę fakt, iż protesty mieszkańców przeciwko planom realizacji w/w inwestycji pojawiły się już w 2019 r., burmistrz nie powinien zająć wobec nich stanowisko? Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Paszkiewicza o doprecyzowanie i wyjaśnienie, czy wskazany przez starostę termin zakończenia postępowania: 19.03.2021 r. oznacza jednocześnie termin wydanie decyzji? Pan Naczelnik potwierdził, iż w tym terminie może być wydana decyzja, ale i przesłane zawiadomienie o dalszym przedłużeniu terminu postępowania. Dodał ponadto, iż burmistrz nie jest zobligowany do zajmowania stanowiska w trakcie postępowania. Głos  w przedmiocie dyskusji zabrała Pani Aneta Przyłucka, która wyjaśniła, że przez zarzut bezczynności burmistrza skarżący rozumieją zapewne brak czynnego udziału gminy w postępowaniu, przez co należy rozumieć np. składanie określonych wyjaśnień. Dodała, że jest to uprawnienie, nie zaś zobowiązanie.

Pan Sylwester Łatka zgłosił formalny wniosek o to, by do przedmiotowej skargi ustosunkował się radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu sporządzając opinię co do podniesionych przez mieszkańców zarzutów. Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego. Wynik głosowania był następujący:  3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Pan Wojciech Czerwiec odnosząc się do treści pisma mieszkańców podjął wątek opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (dalej: GKUA) przygotowanej na wniosek przedłożony przez inwestora „(…) na wniosek Inwestora, który zgłosił się do Burmistrza, została sporządzona opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jednakże nie dotyczyła ona konkretnej inwestycji – inwestor nie dołączył żadnego projektu budowlanego. Opinia określała wyłącznie charakter działalności i lokalizację. GKUA w swojej opinii rozważała jedynie „możliwości realizacji” funkcji usługowo-handlowej na przedmiotowym terenie analizując wniosek, ale nie przesądzała o jakiejkolwiek budowie”). Zaznaczył, iż  GKUA jest ciałem doradczym burmistrza, posiada określone kompetencje i jest opłacana z budżetu gminy (tj. 1.500,00 zł brutto za 1 posiedzenie). W związku z powyższym Pan Czerwiec zapytał, na jakiej podstawie GKUA opiniuje wnioski składane przez prywatnych inwestorów? Zwłaszcza, że opinie te (wg. informacji Pana Wojciecha Czerwca wydane zostały 3 opinie dot. zagospodarowania terenu, na którym miałaby być realizowana w/w inwestycja), jak dodał, nie mają przełożenia na działalność burmistrza. Zapytał ponadto dlaczego te wnioski nie były odrzucone przez GKUA, skoro pojawiły się wątpliwości co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kontynuując swą wypowiedź Pan Czerwiec zasygnalizował, iż w piśmie – zawiadomieniu starosty o wydłużeniu terminu postępowania, pomija on podstawowe przeznaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym miałaby być realizowana inwestycja, a mianowicie budownictwo jednorodzinne. Pan Piotr Paszkiewicz ustosunkowując się do zapytań Pana Przewodniczącego Czerwca wyjaśnił, iż GKUA jest zespołem powołanym przede wszystkim do opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to zespół składający się z 3 niezależnych osób i burmistrz nie ma wpływu na opinię GKUA. Spośród 3 opinii GKUA, o których powyżej wspomniał Pan Czerwiec, tylko jedna dotyczyła terenu pod przedmiotową inwestycję. Wniosek ten dlatego był opiniowany przez GKUA, gdyż obejmował on zapytanie odnośnie ewentualnej możliwości zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Odnosząc się do drugiego z pytań Pana Wojciecha Czerwca wskazał, iż nie należy na tym etapie przesądzać, że na terenie, którego dotyczy projekt inwestycji, nie będzie budownictwa mieszkaniowego.

Pani Renata Kraska zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad.                    

Ad. 4. Omówienia pisma Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie domniemania mobbingu w Centrum Usług Wspólnych.

Przewodnicząca Komisji oczytała treść pisma wojewody oraz załączonej do niego korespondencji, w tym skargi dotyczącej domniemanego mobbingu w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

W pierwszej kolejności głos w przedmiocie skargi zabrała Sekretarz Miasta, która odniosła się do zarzutu dotyczącego zbyt szerokiego zdaniem skarżącego zakresu kompetencji Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu (dalej: CUW). Wyjaśniła, że z uwagi na fakt, iż w struktury CUW włączony został referat Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odpowiedzialny za kwestie oświaty, stąd też w sposób naturalny nastąpiło poszerzenie kompetencji jednostki, w tym np. wymienione przez skarżącego „(…) prowadzenie spraw związanych z procedurą powoływania i odwoływania dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i żłobków”. Oznacza to, że CUW jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie określonych prawem procedur, w tym mając na uwadze wskazane powyżej zagadnienie: procedury powoływania i odwoływania dyrektorów sandomierskich placówek oświatowych. Nie oznacza to jednak, że to od decyzji dyrektora CUW zależy, komu takie stanowisko zostanie powierzone.  W przedmiocie podniesionej w skardze kwestii ocen dla dyrektorów placówek oświatowych Pani Sekretarz wyjaśniła, że taka ocena jest przygotowywana we współpracy z kuratorium oświaty i po jej opracowaniu podpisywana przez burmistrza miasta. Ustosunkowując się natomiast do zarzutu dotyczącego zagadnienia podległości służbowej jaka istnieje zdaniem skarżącego między Panią Dyrektor CUW, a Panem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu i budzącymi w związku z nią zastrzeżeniami i wątpliwościami, Sekretarz Miasta wyjaśniła, że zarówno Pani Tamara Socha jako Dyrektor CUW, jak i każdy z dyrektorów sandomierskich placówek oświatowych podlegają bezpośrednio  burmistrzowi.

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Komisji przeszła do zagadnienia rzekomego mobbingu w CUW.

Sekretarz Miasta odnosząc się do zarzutu bezczynności burmistrza w związku z informacjami o rzekomym mobbingu w w/w jednostce poinformowała, iż po otrzymaniu pisma radnego Marcina Świerkuli, zwróciła się do Dyrektor CUW z zapytaniem, czy zgodnie z procedurą mobbingową obowiązującą w CUW wpłynęła jakakolwiek skarga w przedmiotowej sprawie. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że żadna skarga w takim przedmiocie oficjalnie nie wpłynęła. Dodała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza, gdzie omawiano również przedmiotową skargę, a w którym uczestniczył również Pan Marcin Marzec, zobowiązał się on do przeprowadzenia rozmów z pracownikami CUW. Zgodnie z zapowiedzią takie rozmowy się odbyły, były one przeprowadzone z każdym pracownikiem z osobna, za zamkniętymi drzwiami i bez udziału osób trzecich. Pani Aneta Przyłucka poinformowała, iż została upoważniona przez burmistrza do przekazania komisji informacji, iż z rozmów tych nie wynika, aby w CUW dochodziło do mobbingu pracowników. Potwierdziła natomiast, że poczynione były nieliczne zastrzeżenia co do panujących w CUW stosunków i relacji pracowniczych, jednakże żadne z nich nie dotyczyły zachowania, które mogłoby wypełniać znamiona mobbingu. Sekretarz Miasta zwróciła przy tym uwagę, że ze skargi przekazanej przez wojewodę nie wynika z jakimi przejawami nękania, czy prześladowania mamy do czynienia. Wskazane w piśmie zarzuty nie mają potwierdzenia. Nie zostały załączone żadne dowody na stosowanie praktyk mających znamiona mobbingu. Pani Aneta Przyłucka wyjaśniła w odniesieniu do informacji o obietnicy burmistrza zatrudnienia niezależnego eksperta – psychologa, iż rozmowy w tej sprawie ze specjalistami były prowadzone. Na chwilę obecną żaden z nich nie zadeklarował chęci podjęcia się takiego zlecenia. Podkreśliła jednak, że być może dojdzie do sfinalizowania rozmów z psychologiem z Lublina. Dodała, że mając na uwadze powyższe, w jej opinii nie można zatem zarzucić burmistrzowi bezczynność w realizacji poczynionych zapowiedzi.

Pani Renata Kraska poprosiła o ustosunkowanie się do podniesionych zarzutów Dyrektor CUW. Przewodnicząca zapytała wprost, czy w CUW miały miejsce przypadki zastraszania, ośmieszania, czy nękania przez dyrektor swoich pracowników?  Pani Tamara Socha zaprzeczyła jakoby do takich sytuacji miało dochodzić, podkreśliła przy tym, że na stanowisku kierowniczym pracuje 21 lat. Potwierdziła, że jest dyrektorem wymagającym chociażby z tego względu, że chce ustrzec pracowników i siebie przed krytyką z zewnątrz, wytykaniem jakichkolwiek błędów, gdyż takie przypadki miały miejsce. Dodała, że jest zażenowana treścią pisma, w tym podnoszeniem kwestii przebywania przez nią na zwolnieniu lekarskim (dodała, że zwolnienie związane jest z przebytą chorobą i pobytem w szpitalu), czy chociażby powoływaniem się na tragiczną śmierć byłej pracownicy CUW. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii Pani Tamara Socha stanowczo zaprzeczyła jakoby powodem choroby, a następnie śmierci pracownicy CUW, była atmosfera panująca w jednostce. Pani Dyrektor stwierdziła, że w każdym zakładzie pracy, w każdej jednostce, gdzie pracują różni ludzie o różnych temperamentach, znajdą się osoby niezadowolone, mające zastrzeżenia dotyczące np. zgłaszanych przez przełożonego uwag merytorycznych co do wykonywanej pracy. Pani Tamara Socha poinformowała, że jest w posiadaniu protokołów ze spotkań z pracownikami, czy wydruków korespondencji mailowej, z których nie wynika, aby były zgłaszane jakiekolwiek zastrzeżenia. Dodała, że jeżeli będzie taka konieczność, wówczas te dokumenty zostaną przez nią udostępnione. Dodała, że pracownicy zostali zapoznani z procedurą antymobbingową obowiązującą w jednostce. Zapoznawani z nią są również osoby nowo zatrudniane.

Odnosząc się w dalszej części swej wypowiedzi do zarzutu rzekomo zbyt szerokich kompetencji CUW Pani Tamara Socha podkreśliła, że miała poważne obawy w związku z przejęciem kompetencji istniejącego dawniej w strukturach urzędu referatu oświaty. Obawy te dotyczyły m. in. stosunku poszerzonego zakresu merytorycznego działalności CUW do ilości zatrudnionych pracowników.

Pani Tamara Socha podjęła w swej wypowiedzi również zagadnienie wątpliwości i zastrzeżeń, jakie budzi rzekoma zależność służbowa pomiędzy nią jako Dyrektorem CUW, a Panem Grzegorzem Sochą - Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu, z którym pozostaje w związku małżeńskim. Pani Socha poinformowała, iż zasięgała opinii prawnej w tym przedmiocie. Z informacji uzyskanych od radcy prawnego wynika, że nie zachodzi w w/w przypadku kolizja prawna. Jak dodała, kwestia ta była również konsultowana z radcami prawnymi zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przez burmistrza, który piastował to stanowisko w momencie objęcia przez Pana Grzegorza Sochę stanowiska dyrektora. Dyrektor CUW podkreśliła również, że nie podpisuje żadnych dokumentów związanych np. z wynagrodzeniem jej męża, jak i innych dyrektorów placówek oświatowych. To należy do kompetencji burmistrza, zaś CUW jest odpowiedzialny tylko za przygotowanie dokumentów i procedur. W jej opinii zadziwiający jest fakt, że osoba skarżąca będąca zatrudnioną w CUW, nie zna procedur i przepisów prawnych obowiązujących w tej jednostce.

Pani Renata Kraska przypomniała zebranym, że z treści pisma nie wynika kto jest jego autorem. Dane osobowe zostały zanonimizowane. Przewodnicząca Komisji zapytała jednak Panią Sochę, czy Pani I.D.*), którą w świetle przedstawionych w skardze informacji można uznać za najbardziej poszkodowaną, sygnalizowała w jakikolwiek sposób, że podejmowane są wobec niej niewłaściwe działania. Pani Tamara zaprzeczyła, ażeby coś takiego miało miejsce. Wskazała wręcz, że była przekonana, że z Panią I.D.*) łączy ją więź koleżeńska. Potwierdza to chociażby korespondencja, której wydruki Pani Socha posiada, a które w razie potrzeby mogą zostać przedstawione do wglądu.

Pani Aneta Przyłucka w uzupełnieniu wypowiedzi Dyrektor CUW poinformowała uczestników posiedzenia, że chcąc wyjaśnić sytuację opisaną w omawianym piśmie, osobiście rozmawiała z mężem zmarłej pracownicy CUW, o której wspomniał autor tegoż pisma. Z rozmowy tej jasno wynikało, że jego małżonka nigdy nie skarżyła się, ażeby była źle traktowana, czy też mobbingowana przez Panią Sochę.    

Podsumowując zagadnienie będące przedmiotem obrad w tym punkcie, Pani Kraska jeszcze raz podkreśliła, że z przedmiotowego pisma nie wynika kto jest jego autorem. Z treści można jedynie wywnioskować, że osobą najbardziej poszkodowaną wskutek działań mających znamiona rzekomego mobbingu, jest Pani I.D.*). Przypomniała, że z wyjaśnień Pani Tamary Sochy wynika, że pracownicy CUW zostali zapoznani z procedurą jaka obowiązuje w momencie podejrzenia działań mających znamiona mobbingu. Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem do członków Komisji o ich opinię co do tego, czy Komisja powinna w przedmiotowej sprawie podjąć określone działania. Głos zabrał Pan Janusz Poński, który wskazał, że na podstawie posiadanej korespondencji oraz ustnych wyjaśnień Pani Dyrektor CUW nie jest możliwym należyte dokonanie oceny, która ze stron ma rację. W opinii radnego Komisja ponadto nie jest właściwa do rozstrzygania przedmiotu pisma. Podkreślił, iż z pisma wojewody wynika, iż kserokopie korespondencji zostały przesłane również do Kierownika ZUS Biura Terenowego w Sandomierzu oraz Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach i te instytucje są właściwe do załatwienia sprawy. Zdaniem radnego Komisja powinna jedynie zwrócić się do burmistrza z wnioskiem o uruchomienie odpowiedniej procedury antymobbingowej w CUW. Pan Poński dodał przy tym, że taka procedura mogła być wszczęta już w momencie, gdy na problem rzekomego mobbingu w CUW zwróciła uwagę radny Marcin Świerkula. Pan Janusz Poński zapytał, czy wiadomo już coś o podjęciu działań w przedmiotowej kwestii przez ZUS lub Inspektorat Pracy? Pani Tamara Socha odpowiedziała, iż na chwilę obecną nie podjęte zostały żadne działania. Pani Renata Kraska ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Janusza Pońskiego o braku reakcji ze strony burmistrza i nie podjęciu stosownych działań ukierunkowanych na uruchomienie procedury antymobbingowej w CUW przypomniała, że w odpowiedzi skierowanej do Pana Świerkuli burmistrz wskazał w jaki sposób można takie postępowanie podjąć. Kluczowym jest złożenie odpowiedniego pisma przez osoby podnoszące zarzuty (osoba poszkodowana powinna taką skargę złożyć) i udowodnienie działań mobbingowych. Pani Aneta Przyłucka odnosząc się do wypowiedzi radnego Pońskiego podkreśliła, że z pisma Pana Marcina Świerkuli również nie wynikało kto jest osobą mobbingowaną, a kto osobą stosującą mobbing, a tym samym niemożliwym było wszczęcie procedury antymobbingowej.

W trakcie ożywionej dyskusji, jaką wywołała wypowiedź Pana Janusza Pońskiego, członkowie Komisji wskazywali m. in. na potrzebę powołania zespołu – dodatkowej komisji antymobbingowej, którego przedmiotem działania byłoby sprawdzenie prawdziwości zarzutów podniesionych wobec Dyrektor CUW. Ostatecznie obecni na posiedzeniu radni zgodzili się co do tego, że kwestia ta powinna być ponownie zbadana przez burmistrza, a wnioski z podjętych działań powinny być przedstawione Komisji.      

Ad. 5. Zapoznanie się ze skargą skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przez Pana P.A.*) na bezczynność Burmistrza Miasta Sandomierza w kwestii braku udostępnienia informacji publicznej.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przesłał do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu skargę Pana P.A.*) na bezczynność burmistrza w udostępnieniu informacji publicznej. Pani Kraska wskazała, iż skarga ta będzie rozpatrywana w trybie sądowo-administracyjnym przez Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Kielcach. Dodała, że z jej treścią chętni mogą się zapoznać w Biurze Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 6. Omówienie pisma Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza w sprawie wypowiedzi radnego Jacka Dybusa na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z dnia 14 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił w skrócie, co było powodem (jakie jego zdaniem naganne zachowanie) wystąpienia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z pismem o podjęcie działań i zajęcie stanowiska w sprawie wypowiedzi radnego Jacka Dybusa na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z dnia 14 stycznia 2021 rok. Na pytanie Przewodniczącego Rady Miasta o to, jakie działania prawne można podjąć w zaistniałej sytuacji, mec. Zygmunt Hara wskazał, iż przede wszystkim istnieje możliwość wystąpienia z powództwem cywilnym z tytułu naruszenia dób osobistych poszczególnych radnych. Wyjaśnił przy tym, że z roszczeniami takimi musieliby wystąpić poszczególni radni z osobna. Zależne jest to zatem od indywidualnej oceny zaistniałej sytuacji przez poszczególnych radnych, nie wszyscy bowiem mogli poczuć się dotknięci wypowiedziami radnego Dybusa.

Ad. 7. Sprawy różne, wnioski komisji.

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zgłosił żadnych wniosków. 

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Renata Kraska 

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.