Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 23/1/2021

ze zdalnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 18 stycznia 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Pani Renata Kraska, powitała wszystkich biorących udział w posiedzeniu, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie „Sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2020 rok”.

4. Zatwierdzenie „Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021”.

5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Zatwierdzenie „Sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2020 rok”.

Na wstępie Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż zarówno „Sprawozdanie            z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2020 rok”, jak i „Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021” były radnym przesłane do zapoznania się wraz z informacją o terminie posiedzenia komisji. Pani Renata Kraska odnosząc się w pierwszej kolejności do sprawozdania z prac Komisji zapytała, czy po jego przeanalizowaniu radni zgłaszają uwagi do jego treści. Członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzili brak uwag. W związku                      z powyższym Pani Renata Kraska poddała sprawozdanie pod głosowanie: 4 głosy „ZA” przyjęciem sprawozdania, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.       

W dalszej części posiedzenia Komisja przeszła do planu pracy na rok bieżący.

Ad. 4. Zatwierdzenie „Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021”.

Podobnie jak w pkt. 3 Przewodnicząca zapytała radnych, czy zgłaszają uwagi do zaproponowanego planu pracy Komisji na rok 2021. Wobec braku uwag Pani Renata Kraska poprosiła o przegłosowanie przedłożonego projektu w przedmiocie jego zatwierdzenia. Wynik głosowania była następujący: 4 głosy „ZA” przyjęciem planu prac Komisji, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.       

Ad. 5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Nikt z biorących udział w posiedzeniu nie zgłosił wniosków do protokołu. Głos zabrała natomiast protokołująca posiedzenie, Magdalena Żukowska, informując członków Komisji o fakcie przedłożenia przez radnych: Andrzeja Bolewskiego oraz Jacka Dybusa, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na następujące uchwały Rady Miasta Sandomierza:

- uchwała nr XXV/291/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała nr XXV/292/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Posiedzenia w tej sprawie zgodnie z przesłaną przez WSA informacją (pisma znak I SA/Ke 421/20 oraz I SA/Ke 422/20 z dnia 11 stycznia 2021 r.) odbędą się 11 lutego 2021 r.

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Renata Kraska 

Protokołowała: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu