Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.

UA.6730.10.2021.KWI                                                  

Sandomierz, dn., 14.04.2021r.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O  WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.), zawiadamiam:

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu,

że w dniu 14 kwietnia 2021r. została wydana decyzja o  warunkach zabudowy pod nazwą „budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu” - na działkach nr ewid. 934/58, 1230/12, 934/73, 934/71, 960/16 przy ul. Schinzla w Sandomierzu na wniosek, który złożył: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu adres: ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia (o sygn. UA.6730.10.2021.KWI), w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich)

Ponadto na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie (art. 49b KPA).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 §2 KPA).

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie interesantów oraz pracowników prosimy o ograniczenie poruszania się i wizyt w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Sandomierzu do niezbędnego minimum. Prosimy o zmianę formy załatwiania spraw z kontaktu osobistego na rzecz innych kanałów, tj.: za pomocą poczty elektronicznej, platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego.


BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA