Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 110 ust.10, art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.), art. 6 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. 2020r. poz. 1787 z późn. zm.) w związku z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sandomierz przystępuje do realizacji w 2021 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 2. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
3. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi Asystenta.

§ 2. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.pdf (180,36KB)

DOCXUzasadnienie XXXIV/356/2021.docx (6,14KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-356-2021 - głosowanie.pdf (251,59KB)