Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713 t.j. z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j. z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Sandomierza w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3.
§ 3. 1. Składający deklarację dołącza dodatkowe dokumenty informujące o pozostałych właścicielach nieruchomości. Załącznikami do deklaracji są w szczególności:
1) informacje o danych współwłaścicieli, których treść określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) informacje o danych wspólników spółki cywilnej/spółki nieposiadającej osobowości prawnej, których treść określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
3) pełnomocnictwo w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

2. Składający deklarację może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji mogą być w szczególności oświadczenia wskazujące osoby zameldowane na danej nieruchomości, a aktualnie tam nie mieszkające.

§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej;
2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach elektronicznych: doc, docx, gif, jpg, pdf, rtf; lub innych powszechnie stosowanych formatach plików,
3) deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020.1173 t.j. z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020.346 t.j. z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U.2020.1194).

§ 5. Z dniem 30.04.2021 r. traci moc uchwała Nr XXVII/311/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Św. 2020.4491).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prz.pdf (1,64MB)

DOCXUzasadnienie XXXIV/351/2021.docx (5,90KB)

PDFZalacznik1 XXXIV/351/2021.pdf (572,77KB)

PDFZalacznik2 XXXIV/351/2021.pdf (451,65KB)

PDFZalacznik3 XXXIV/351/2021.pdf (448,68KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-351-2021 - głosowanie.pdf (260,72KB)