Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 1.1/2021/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 04 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad ewidencji oraz planu kont dla budżetu Gminy Sandomierz obowiązujących dla zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części dotyczącej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021.2017) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P.2020.662)

§ 1. Ustala się następujące zasady ewidencji oraz plan kont dla zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Funduszu PrzeciwdziałaniaCOVID-19  w części dotyczącej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem będzie miało zastosowanie Zarządzenie 1/2020/SK z dnia 02.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Sandomierz oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

Załącznik do Zarządzenia 1.1/2021/SK

Burmistrza Miasta Sandomierza

Z dnia 04 stycznia 2021 roku

Ewidencja operacji gospodarczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części dotyczącej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych prowadzona jest w sposób wyodrębniony w programie finansowo-księgowym FKB+ opracowanym przez RADIX Sp. z o.o. Operacje gospodarcze ewidencjonowane są zarówno w jednostce- Urzędzie Miejskim w Sandomierzu jak i w Organie Gminy.

Rachunek bankowy pn. „Fundusz Inwestycji Lokalnych” jest rachunkiem bankowym na którym gromadzone są środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Wydatkowanie odbywać się będzie poprzez zasilenie środków z rachunku RFIL (w wysokości wkładu własnego) na wyodrębniony rachunek projektu, z którego nastąpi zapłata całej faktury/rachunku do kontrahenta.

Wyodrębniona ewidencja księgowa prowadzona jest poprzez dodanie kodu 77,78,79 do następujących kont syntetycznych:

Plan kont dla Jednostki- Urzędu:

130- Rachunek bieżący jednostki

201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

222- Rozliczenie dochodów budżetowych

223- Rozliczenie wydatków budżetowych

080- Środki trwałe w budowie (inwestycje)

720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych

810- Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

800- Fundusz jednostki

860- Wynik finansowy

Plan kont dla Budżetu- Organu:

133- Rachunek budżetu

223- Rozliczenie wydatków budżetowych

901- Dochody budżetu

902- Wydatki budżetu

960- Skumulowane wyniki budżetu

961- Wynik wykonania budżetu

Opis kont i operacji na kontach jednostki:

130- Konto służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym środków uzyskanych z „Funduszu Przeciwdziałania Covid 19” w części dotyczącej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym wyodrębnionego rachunku w korespondencji z kontem 223,

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa 758 75816 6290), w korespondencji z kontem 720.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym, w korespondencji z kontem 201,

2) przelewy- zasilenia konta projektu do wysokości wkładu własnego, w korespondencji z kontem 223.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów. Konto 130 służy również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Saldo konta 130  w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800.

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych.   

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku,

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.

201- służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych z tytułu dostaw, robót i usług.

Na stronie Wn konta 201 ujmuje się spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma- powstałe zobowiązania. Ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma- stan zobowiązań.

080- służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:

1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji,

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów,

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności:

1) środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie.   

720- służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności inne dochody jednostek samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Wn konta 720- przychody z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

810- służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:

1)  równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta 810 na konto 800. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

800-  służy do ewidencji równowartości aktywów trwałych i obrotowych jednostki ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma- jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

1) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222, 

2) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki.

860- służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy, saldo Ma- zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.

Plan kont dla Budżetu- Organu:

133- służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.

Zapisy na koncie 133 dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem,  natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.   

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu. Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu. Konto 133 może wykazywać saldo Wn. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu.

901-   służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:

1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta  901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

902- służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.    

961- służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się odpowiednio przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901.

W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.

Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

Ewidencja dochodów i wydatków Organu

Wn 133/Ma 901- wpływ środków z RFIL

Wn 223/Ma 133- przekazanie środków RFIL na realizację projektu z RFIL

Wn 902/Ma 223- zaksięgowanie wydatków wykonanych na podstawie okresowych sprawozdań jednostek budżetowych

Wn 961/Ma 902- pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków

Wn 901/Ma 961- pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów

Wn 960/Ma 961- w roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu przeniesienie salda na konto 960- skumulowany wynik budżetu.

Ewidencja dochodów Jednostki

Wn 130/Ma 720- wpływ środków z RFIL otrzymanych na realizację zaplanowanych wydatków inwestycyjnych z RFIL.

Ewidencja wydatków Jednostki- księgowanie w zadaniu „Rewitalizacja Sandomierza-miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

Wn 130- bez klasyfikacji/ Ma 223- wpływ środków z wyodrębnionego rachunku RFIL na realizację zaplanowanych wydatków (do wysokości wkładu własnego)

Wn 080/ Ma 201- faktura VAT-rachunek (bądź inny dokument) za wykonanie inwestycje ze środków RFIL

Wn 201/Ma 130- zapłata za fakturę ze środków RFIL

Wn 810/ Ma 800- wykorzystanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji z RFIL

Wn 800/Ma 810- przeksięgowanie w końcu roku obrotowego środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z RFIL

Wn 223/Ma 800- roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków budżetowych

Ewidencja wyodrębnionego rachunku RFIL

Wn 130/Ma 223-  wpływ środków z RFIL otrzymanych na realizację zaplanowanych wydatków inwestycyjnych z RFIL

Wn 223/Ma 130- przelew środków w wysokości wkładu własnego na rachunek projektu z którego realizowane są wydatki płatne z RFIL.