Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Sandomierza
Nr 139/2024/GN z dnia 17 czerwca 2024r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

II  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00080711/4.

 1. dz. nr 2133/10 o pow. 0,1403 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69.100,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 6.900,00 zł płatne najpóźniej do dnia 12.07.2024r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 2133/10” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2024r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.
 2. dz. nr 2133/18 o pow. 0,1197 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58.900,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 5.900,00 zł płatne najpóźniej do dnia 12.07.2024r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/18” na konto Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2024r. o godz. 930w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Pl. Poniatowskiego 3.
 3. dz.nr 2133/20 o pow. 0,1072 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.800,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 5.300,00 zł płatne najpóźniej do dnia 12.07.2024r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/20” na konto Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028.Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2024r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Pl. Poniatowskiego 3.

4. dz. nr 2133/24 o pow. 0,1036 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.400,00 zł. Cena

 zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 5.750,00 zł płatne najpóźniej do

dnia 12.07.2024r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/24” na konto Urzędu Miejskiego

w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się

dniu 19 lipca 2024r. o godz. 1030  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Pl. Poniatowskiego 3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  20.02.2024r. I przetargi na sprzedaż  nieruchomości nr. ewid. 2133/10 odbył się 18 kwietnia 2024r. nr. 2133/18,  nr. 2133/20, nr 2133/24  odbyły się 19 kwietnia 2024r. i zakończyły wynikami negatywnymi.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące w/w nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości - brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 17.08.2015r. znak: UA.6730.67.2015 działki przeznaczone są pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, wolnostojącymi z garażami, ze zjazdami  indywidualnymi na każdą działkę.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Komisja Przetargowa jest uprawniona do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429

0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz

Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154124/,

www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl (strona podmiotowa) e-mail:, , izabela.pietowska@um.sandomierz.pl

Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105,106

Burmistrz Sandomierza
Paweł Niedźwiedź

PDFOgłoszenie_20240617.pdf (138,00KB)

Załączniki:
PDFWyciąg II z ogłoszenia 2024 Piaski.pdf (138,11KB)
PDFWarunki II przetargow ustnych nieograniczonych-piaski II.pdf (137,70KB)
DOCXPiaski II oświadczenie.docx (15,68KB)
DOCXZgoda na przetwarzanie danych osobowych Piaski 2024.docx (16,94KB)
PDFMapka II.pdf (157,50KB)