Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713  t.j) oraz art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 506 t.j) zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdzam plan audytu wewnętrznego na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 256/2020/AWiK

Burmistrza Miasta Sandomierza

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2021 rok

Plan audytu wewnętrznego na rok 2021

1. Urząd Miejski w Sandomierzu, jednostki organizacyjne oraz powiązane z Gminą Sandomierz.

1.1 W skład Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wchodzą następujące komórki organizacyjne

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

1.

Wydział Organizacyjny

2.

Wydział Finansowy

3.

Wydział Nadzoru Komunalnego

4.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

5.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

6.

Wydział Urbanistyki i Architektury

7.

Wydział Techniczno – Inwestycyjny

8.

Referat Zamówień Publicznych

9.

Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki

10.

Zespół Radców Prawnych

11.

Urząd Stanu Cywilnego

12.

Straż Miejska

13.

Wieloosobowe Stanowisko ds. audytu wewnętrznego i kontroli

14.

Wieloosobowe Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

15.

Wieloosobowe Stanowisko ds. obsługi informatycznej

16.

Wieloosobowe Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

17.

Stanowisko ds. informacji publicznej

18.

Inspektor ochrony danych

19.

Stanowisko ds. informacji niejawnej

20.

Stanowisko ds. bhp i p.poż.

1.2 Jednostki organizacyjne i powiązane z Gminą Sandomierz

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

1.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

ul. Okrzei 8, 27 – 600 Sandomierz

2.

Przedszkole Samorządowe Nr 3

ul. Słowackiego 9, 27 – 600 Sandomierz

3.

Przedszkole Samorządowe Nr 5

ul. Portowa 28, 27 – 600 Sandomierz

4.

Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5

ul. Portowa 28, 27 – 600 Sandomierz

5.

Przedszkole Samorządowe Nr 6

ul. T. Króla 3, 27 – 600 Sandomierz

6.

Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu

ul. T. Króla 3, 27 – 600 Sandomierz

7.

Przedszkole Samorządowe Nr 7

ul. Armii Krajowej 5, 27 – 600 Sandomierz

8.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

ul. Okrzei 6, 27 – 600 Sandomierz

9.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

ul. Mickiewicza 9, 27 – 600 Sandomierz

10.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30, 27 – 600 Sandomierz

11.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza

ul. Mickiewicza 39, 27 – 600 Sandomierz

12.

Świetlica Środowiskowa

ul. Słowackiego 15, 27 – 600 Sandomierz

13.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 17a, 27 – 600 Sandomierz

14.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Katedralna 5, 27 – 600 Sandomierz

15.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Zielna 6, 27 – 600 Sandomierz

16.

Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Przemysłowa 2, 27 – 600 Sandomierz

17.

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

ul. Cieśli 2, 27 – 600 Sandomierz

18.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Parkowa 1, 27 – 600 Sandomierz

19.

Sandomierskie Centrum Kultury

ul. Rynek 20, 27 – 600 Sandomierz

20.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12, 27 – 600 Sandomierz

21.

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu

ul. Błonie 55, 27 – 600 Sandomierz

Audytem objęte są wyżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, jednostki organizacyjne i powiązane z Gminą Sandomierz.

Z powyższego wynika, iż audytem objętych jest łącznie 41 jednostek (20 komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Sandomierza oraz 21 jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz.

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka – obszary działalności zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego.

2.1. Charakterystyka obszarów objętych audytem wewnętrznym.

Zidentyfikowanie potrzeb audytu wewnętrznego zostało poprzedzone dokonaniem przez audytora wewnętrznego analizy dokumentacji związanej z działalnością Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz jednostek organizacyjnych i powiązanych z Gminą Sandomierz. Identyfikacja obszarów ryzyka, związanego z zarządzaniem została przeprowadzona z uwzględnieniem następujących elementów:

- celów i zadań Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz powiązanych z Gminą Sandomierz,

- przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz powiązanych z Gminą Sandomierz,

- wyników wcześniej dokonywanych ocen adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej,

- wewnętrznych i zewnętrznych czynników ryzyka mających wpływ na realizację poszczególnych celów i zadań,

- liczby, rodzaju i wielkości dokonywanych operacji finansowych,

- liczby i kwalifikacji pracowników,

- sprawozdań finansowych i budżetowych.

W wyniku analizy, dokonanej przez audytora wewnętrznego zostały wyodrębnione następujące obszary ryzyka, które pokrywają się z obszarami działania Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, jednostek organizacyjnych oraz powiązanych z Gminą Sandomierz tj:

1.

Działalność Wydziału Organizacyjnego

2.

Działalność Wydziału Finansowego

3.

Działalność Wydziału Nadzoru Komunalnego

4.

Działalność Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

5.

Działalność Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

6.

Działalność Wydziału Urbanistyki i Architektury

7.

Działalność Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego

8.

Działalność Referatu Zamówień Publicznych

9.

Działalność Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki

10.

Działalność Zespołu Radców Prawnych

11.

Działalność Urzędu Stanu Cywilnego

12.

Działalność Straży Miejskiej

13.

Działalność Wieloosobowego Stanowiska ds. audytu wewnętrznego i kontroli

14.

Działalność Wieloosobowego Stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

15.

Działalność Wieloosobowego Stanowiska ds. obsługi informatycznej

16.

Działalność Wieloosobowego Stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

17.

Działalność Stanowiska ds. informacji publicznej

18.

Działalność Inspektora ochrony danych

19.

Działalność Stanowiska ds. informacji niejawnej

20.

Działalność Stanowiska ds. bhp i p.poż.

21.

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 1

22.

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 3

23.

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 5

24.

Działalność Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5

25.

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 6

26.

Działalność Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6

27.

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 7

28.

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

29.

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

30.

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej

31.

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza

32.

Działalność Świetlicy Środowiskowej

33.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

34.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

35.

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

36.

Działalność Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego

37.

Działalność Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

38.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej

39.

Działalność Sandomierskiego Centrum Kultury

40.

Działalność Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

41.

Działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu

W działalności jednostek organizacyjnych oraz związanych z Gminą Sandomierz zostały wyodrębnione następujące podobszary ryzyka:

 • zarządzanie i organizacja,
 • gospodarka pieniężna,
 • rozrachunki,
 • gospodarka mieniem,
 • dochody/przychody,
 • wydatki/koszty,
 • księgowość i sprawozdawczość.

2.2. Opis zastosowanej metody analizy ryzyka.

Do opracowania planu audytu wewnętrznego na rok 2021 i wskazania obszarów ryzyka o najwyższym poziomie posłużono się mieszaną metodą analizy ryzyka tj. dokonano oceny obszarów ryzyka za pomocą matematycznej metody analizy ryzyka (jej szczegółowy opis zamieszczono poniżej), zastosowano metodę Top – down (ustaleń z kadrą kierowniczą), a także metodę analityczną, która polega na min. analizie przepisów wewnętrznych, wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, wielkości dokonywanych operacji finansowych oraz innych zewnętrznych źródeł informacji.

2.2.1. Opis matematycznej metody oceny ryzyka

W przyjętym modelu analiza ryzyka została oparta o następujące czynniki ryzyka:

a) Kategorie ryzyka: istotność, jakość zarządzania, kontrola wewnętrzna, wpływ czynników zewnętrznych, złożoność.

b) Data ostatniego audytu.

c) Priorytet kierownictwa.

Kategoriom ryzyka zostały nadane wagi, wynikające z profesjonalnej oceny audytora wewnętrznego tj:

- istotność rozumiana, jako efektywność wykorzystania środków finansowych i możliwość wystąpienia strat materialnych. Przy ustalaniu wysokości tej wagi uwzględniono możliwość wystąpienia lub braku implikacji finansowych oraz stopień skomplikowania systemu finansowego – waga – 0,25.

- jakość zarządzania rozumiana jako postrzeganie funkcjonowania samorządu przez mieszkańców Gminy Sandomierz. Przy ustalaniu wysokości wagi uwzględniono rzetelność danych, wpływ błędu na inny system, znaczenie społeczne, wrażliwość petentów – waga – 0,15.

- kontrola wewnętrzna rozumiana,  jako ocena systemu procedur funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, jednostkach organizacyjnych oraz powiązanych z Gminą Sandomierz. Przy ustalaniu wysokości wagi w tym kryterium wzięto pod uwagę wnioski z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, podział obowiązków, jakość oraz następującą rotację kadry pracowniczej a także istnienie regulacji i procedur kontroli, waga – 0,25.

- wpływ czynników wewnętrznych rozumiana, jako podatność na zmiany systemu i wszelkich uregulowań prawnych, na podstawie, których realizowane są cele i zadania. W kryterium tym uwzględniono zmiany przepisów prawnych oraz ich wpływ na funkcjonujący obecnie system – waga – 0,15.

- złożoność rozumiana, jako stopień skomplikowania przepisów i procedur. Wpływ na wysokość wagi miał poziom skomplikowania regulacji prawnych, liczba subsystemów, granice systemu, liczba etapów procedowania – waga – 0,20.

W zakresie  czynnika upływu od czasu ostatniego audytu przyjęto następujące wartości:

Data ostatniego audytu

Waga

2017 i wcześniej

30%

2018 r.

20%

2019 r.

10%

2020 r.

0%

Czynnik priorytetu kierownictwa został wyznaczony przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

Wartość priorytetu:

 • Wysoki – 30%
 • Średni  – 15%
 • Niski    – 0%

Czynniki wpływające na wartości punktowe przyznane w ramach danego kryterium zawarto w poniższej tabeli.

Kategoria ryzyka

Pkt

Istotność

Jakość zarządzania

Kontrola wewnętrzna

Wpływ czynników zewnętrznych

Złożoność

1

Brak implikacji finansowych

Bardzo wysoka

Bardzo wysoka

Niski wpływ

Niska

2

Małe implikacje finansowe

Wysoka

Wysoka

Umiarkowany

Umiarkowana

3

Duże implikacje finansowe

Umiarkowana

Zadowalająca

Wysoki

Wysoka

4

Kluczowy system finansowy

Niska

Niska

Bardzo wysoki

Bardzo wysoka

Waga w modelu

 

0,25

0,15

0,25

0,15

0,20

 W oparciu o przydzielone punkty,  w ramach określonych kategorii ryzyk i przyjętych wag została wyznaczona ocena ryzyka według następującego wzoru:

Ocena ryzyka = {[(istotność x waga) + (jakość zarządzania x waga) + (kontrola wewnętrzna x waga) + (wpływ czynników zewnętrznych x waga) + (złożoność x waga)] : 4} x 100%, gdzie nazwa kryterium oznacza ilość przydzielonych punktów w skali od 1 do 4.

Następnie dla każdego procesu w ramach danego zidentyfikowanego obszaru ryzyka (potencjalne zadanie audytowe) wynik (%) powyższej oceny ryzyka wg kryteriów ryzyka powiększono o wagę ostatniego audytu oraz wagę priorytetu kierownictwa dodając poszczególne wartości procentowe. Następnie sprowadzono uzyskane w powyższy sposób poszczególne wyniki procentowe do wspólnego mianownika dzieląc sumę przez 160% (jest to wartość maksymalna, jaką można uzyskać w analizie ryzyka). Na koniec otrzymane w powyższy sposób oceny końcowe poszczególnych procesów uśredniono dla całego obszaru uzyskując w ten sposób poziom ryzyka dla danego obszaru.

Po przeprowadzeniu w opisany powyżej sposób oceny ryzyka oraz po uwzględnieniu poszczególnych kategorii ryzyka, priorytetów kierownictwa i daty ostatniego audytu a także znormalizowaniu oceny ryzyka dla każdego obszaru ryzyka został wyznaczony ostateczny priorytet audytu według trzystopniowej skali:

1. ryzyko niskie zawierające się w przedziale do 50%

2. ryzyko średnie zawierające się w przedziale od 51% do 74%

3. ryzyko wysokie zawierające się w przedziale od 75% i więcej.

Przyjęto następujące zasady akceptowalności poziomów ryzyka:

1. Ryzyko niskie – jest to ryzyko akceptowalne, które należy monitorować i w miarę potrzeby sprawdzać, czy jest ono prawidłowo kontrolowane.

2. Ryzyko średnie – może wywierać poważny wpływ na kluczową działalność, należy monitorować i rozważyć potrzebę działań zaradczych i wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontroli mając na uwadze koszty wprowadzenia kontroli, można tolerować średni poziom, gdy koszty zapobiegania ryzyku są zbyt wysokie, jednak należy na bieżąco sprawdzać poziom tego ryzyka. Za monitoring i ewentualne zaprojektowanie mechanizmów kontrolnych odpowiedzialny jest właściciel ryzyka.

3. Ryzyko wysokie – stanowi poważne zagrożenie dla kluczowej działalności jednostki lub osiągnięcia przez nią założonych celów. Niezbędne staje się podjęcie natychmiastowych działań, poprzez wprowadzenie silnych mechanizmów kontroli. Ryzyko wysokie podlega ciągłemu monitorowaniu, nie może być tolerowane. Kierownictwo zobowiązane jest do zaprojektowania mechanizmów ograniczających poziom ryzyka wysokiego.

2.3. Wyniki analizy ryzyka

Wyniki końcowe analizy  przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego z podziałem na poszczególne obszary i poziom ryzyk przedstawione zostały w poniższych tabelach. Zaznaczyć należy, iż całość dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego analizy ryzyka znajduje się w aktach stałych audytu.

2.3.1 Urząd Miejski w Sandomierzu

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Obszar ryzyka

Ocena końcowa %

Skala ryzyka

 
 

1

Wydział Finansowy

Działalność Wydziału Finansowego

84%

Wysokie

 

2

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działalność Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

84%

Wysokie

 

3

Wydział Techniczno – Inwestycyjny

Działalność Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego

81%

Wysokie

 

4

Referat Zamówień Publicznych

Działalność Referatu Zamówień Publicznych

81%

Wysokie

 

5

Wieloosobowe Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Działalność Wieloosobowego Stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

81%

Wysokie

 

6

Inspektor ochrony danych

Działalność Inspektora ochrony danych

81%

Wysokie

 

7

Wydział Organizacyjny

Działalność Wydziału Organizacyjnego

74%

Średnie

 

8

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Działalność Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

74%

Średnie

 

9

Wydział Urbanistyki i Architektury

Działalność Wydziału Urbanistyki i Architektury

74%

Średnie

 

10

Wieloosobowe Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Działalność Wieloosobowego Stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

72%

Średnie

 

11

Wieloosobowe Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Działalność Wieloosobowego Stanowiska ds. obsługi informatycznej

72%

Średnie

 

12

Wydział Nadzoru Komunalnego

Działalność Wydziału Nadzoru Komunalnego

72%

Średnie

 

13

Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki

Działalność Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki

68%

Średnie

 

14

Zespół Radców Prawnych

Działalność Zespołu Radców Prawnych

68%

Średnie

 

15

Urząd Stanu Cywilnego

Działalność Urzędu Stanu Cywilnego

68%

Średnie

 

16

Wieloosobowe Stanowisko ds. audytu wewnętrznego i kontroli

Działalność Wieloosobowego Stanowiska ds. audytu wewnętrznego i kontroli

68%

Średnie

 

17

Stanowisko ds. informacji publicznej

Działalność Stanowiska ds. informacji publicznej

68%

Średnie

 

18

Stanowisko ds. informacji niejawnej

Działalność Stanowiska ds. informacji niejawnej

68%

Średnie

 

19

Stanowisko ds. bhp i p.poż.

Działalność Stanowiska ds. bhp i p.poż.

68%

Średnie

 

20

Straż Miejska

Działalność Straży Miejskiej

55%

Średnie

 

 

2.3.2. Jednostki organizacyjne i powiązane z Gminą Sandomierz

 

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Obszar ryzyka

Ocena końcowa %

Skala ryzyka

 

1.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

86%

Wysokie

 

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

85%

Wysokie

 

3.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

85%

Wysokie

 

4.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej

85%

Wysokie

 

5.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza

85%

Wysokie

 

6.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 1

81%

Wysokie

 

7.

Przedszkole Samorządowe Nr 3

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 3

81%

Wysokie

 

8.

Przedszkole Samorządowe Nr 5

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 5

81%

Wysokie

 

9.

Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5

Działalność Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5

81%

Wysokie

 

10.

Przedszkole Samorządowe Nr 6

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 6

81%

Wysokie

 

11.

Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu

Działalność Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6

81%

Wysokie

 

12.

Przedszkole Samorządowe Nr 7

Działalność Przedszkola Samorządowego Nr 7

81%

Wysokie

 

13.

Świetlica Środowiskowa

Działalność Świetlicy Środowiskowej

81%

Wysokie

 

14.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

81%

Wysokie

 

15.

Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy

Działalność Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego

81%

Wysokie

 

16.

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

Działalność Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

81%

Wysokie

 

17.

Miejska Biblioteka Publiczna

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej

81%

Wysokie

 

18.

Sandomierskie Centrum Kultury

Działalność Sandomierskiego Centrum Kultury

81%

Wysokie

 

19.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Działalność Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

81%

Wysokie

 

20.

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu

Działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu

81%

Wysokie

 

21.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

55%

Średnie

 

3. Planowane zadania zapewniające w 2021 roku

Na podstawie dokonanej analizy ryzyka wybrano do realizacji w 2021 r. następujące zadania audytowe:

Temat zadania zapewniającego

Nazwa obszaru

Planowany czas na przeprowadzenie zadania w osobodniach

Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

30

Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

40

Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego

40

Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej

40

Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza

40

* w tym pracownik wspierający audytora wewnętrznego.

 1. Planowany czas na wykonanie czynności audytowych

Rodzaj czynności

Liczba osobodni

Przeprowadzenie zadań zapewniających

190

Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające

6

Czynności doradcze 

5

Rezerwa  czasowa ( w tym na audyt poza planem)

25

Urlopy

26

* w tym pracownik wspierający audytora wewnętrznego.

W przypadku wystąpienia istotnych ryzyk mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostki tematy zadań audytowych mogą ulec zmianie, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 506 t.j).

Sporządził:

Sandomierz, dnia 28.12.2020 r.