Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 44/2/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie Nr 44/2/2024

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu  26 marca 2024 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Wojciech Czerwiec, Pan Andrzej Kalczewski.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska, Pani Agnieszka Basak- Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),

Pani Agnieszka Klimkiewicz- Kwiecień- Kierownik Świetlicy Środowiskowej i Przystanku „Błonie”.

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2023 r.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 r.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 r.

6.Opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2023.

8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2023.

9.Sprawy różne, wnioski komisji.

10. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2023 r.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Dorotę Tarnawską, która rzetelnie przedstawiła uzasadnienie dokumentu.

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 r.

Pani Agnieszka Basak szczegółowo zreferowała skład i zakres wykonanych prac przez zespół Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar w Rodzinie za ubiegły rok. Członkowie komisji zapytali o ilość wydanych Niebieskich Kart (w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie) oraz o formę pomocy dla rodzin, osób niesamodzielnych i dzieci.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 r.

Radna Kazimiera Bednarska ponownie poprosiła Panią Dorotę Tarnawską o omówienie uzasadnienie projektu uchwały.

Członkowie komisji zapytali o ilość rodzin, które korzystają z usług i pomocy asystenta w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. 

Przewodnicząca wobec braku uwag przystąpiła do głosowania omawianego projektu uchwały.
Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

         Dyrektor OPS-u oznajmiła, że w wyniku zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisów, które weszły w życie nastąpiła zmiana dotychczasowo stosowanej terminologii.  Pojęcie przemocy w rodzinie zostało zastąpione przemocą domową.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania ze względu na brak pytań.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie. 

Ad.7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2023.

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła Panią Agnieszkę Klimkiewicz- Kwiecień o przedłożenie rocznego sprawozdania ze świetlicy. 

Mówczyni oznajmiła, że z dniem 1 lutego br. objęła stanowisko kierownicze wspomnianej świetlicy oraz Przystanku „Błonie”.  

Pani Agnieszka Klimkiewicz- Kwiecień szczegółowo zreferowała zakres prac i działalność świetlicy oraz przedstawiła potrzeby w zakresie realizowanych zadań statutowych.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania ze względu na brak pytań.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie. 

Ad.8

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2023.

Pani Agnieszka Klimkiewicz- Kwiecień nawiązała do poprzedniego punktu porządku obrad i opowiedziała o działalności, a także planach na 2024 rok w ww. placówkach (realizacja programu „Razem bezpieczniej”- ochrona przed wpływem sztucznego niebieskiego światła z telefonu
i komputera  na rozwój dzieci, młodzieży i seniorów, a także wprowadzenie standardów ochrony małoletnich przed przemocą).

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania ze względu na brak pytań.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie. 

Ad.9

Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak wniosków.

Członkowie komisji zaproponowali pomysł utworzenia „szafy zewnętrznej”
z ubraniami dla mniej zamożnych mieszkańców na zasadzie podobieństwa do tzw. „lodówki żywnościowej” usytuowanej przy OPS na ul. Słowackiego.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi radna Kazimiera Bednarska złożyła wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

Ad.10
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu