Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.

Protokół Nr 30

z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 27 stycznia 2021 roku

Godzina rozpoczęcia sesji: 09:00

Godzina zakończenia sesji: 11:30

XXX sesja Rady Miasta Sandomierza została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.).

Ze względu na stan epidemiczny związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19, XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się za pomocą łączna internetowego w ramach wideokonferencji.

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przywitał zaproszonych gości: Pana Marcina Marca Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Janusza Stasiaka Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Marię Aleksandrowicz prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Panią Angelikę Kędzierską Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 20 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radna nieobecna: Kazimiera Bednarska radna usprawiedliwiona.

Następnie stwierdził quorum.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że wnioskodawcą nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza jest Burmistrza Miasta Sandomierza, który zaproponował porządek obrad, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Następnie Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego porządku obrad.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w dniu 14 stycznia 2021 roku, komisja opiniowała 6 projektów uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym wyraził wątpliwości prawne w stosunku do braku tych uchwał, które mają negatywną opinię komisji. Stwierdził, że proces legislacyjny projektu uchwały kończy decyzja rady wyrażona na sesji rady miasta. Poprosił o informacje, co do przyszłości tych uchwał, które nie znalazły się w porządku obrad.    

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że dzisiejsza sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza. Dodał, że wnioskodawca określa projekt porządku obrad i bez jego zgody rada nie może dokonywać w nim zmian. Na koniec stwierdził, że jeśli radni nie zgadzają się z proponowanymi projektami uchwał mogą zagłosować przeciw.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jako wnioskodawca sesji nie ma uwag do porządku obrad i nie wyraża zgody na jego zmianę. Dodał, że przedstawione projekty uchwał są pokłosiem unieważnienia przetargu dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że powinna być w przyszłości wyrażona w tej sprawie opinia radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt porządku obrad, jak wyżej, pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 8;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji jest pozytywna, z następującym stosunkiem głosów: „za” – 7, „przeciw” – 3, „wstrzymujących się” – 2.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Radny Jacek Dybus zaproponował zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów, celem zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu, gdyż pojazdy jeżdżą nie w pełni załadowane. Dodał, że wywóz odpadów w budynkach jednorodzinnych powinien odbywać się raz na trzy tygodnie.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że spółdzielnie mieszkaniowe złożyły pakiet pytań do Burmistrza Miasta dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaznaczył, że do dnia dzisiejszego spółdzielnie nie otrzymały stosownych odpowiedzi. Dodał, że trwa również postępowanie przed sądami administracyjnymi. Stwierdził, że zaproponowany system jest społecznie niesprawiedliwy. Projekt uchwały zakłada, że to spółdzielnie mają dokonywać mycia i dezynfekcji pojemników, co przyczyni się chaosu organizacyjnego.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy mówi, że odbiór odpadów zamieszkanych z terenów domów jednorodzinnych musi odbywać się raz na dwa tygodnie. Na koniec zadał pytanie czy w zabudowie wielorodzinnej jest możliwość zwiększenia, jeśli zajdzie taka potrzeba, częstotliwości wywozu odpadów?

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że § 4 ust. 2 brzmi: „dopuszcza się zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zależności od rodzaju nieruchomości oraz sezonu”. Z kolei zapisy zawarte w § 4 ust. 1 pkt 1 projektu uchwały są identyczne jak zapisy zawarte w ustawie.

Radny Marek Strugała powiedział, że zgadza się z propozycją radnego Jacka Dybusa. Dodał, że jako mieszkaniec domu jednorodzinnego nie jest w stanie zapełnić pojemnika 120 litrowego w ciągu dwóch tygodni odpadami zmieszanymi. Zaproponował również zmiany kursów pojazdów z odpadami celem wygenerowania oszczędności.

Radny Jacek Dybus powiedział, że ustawa jest zła, zawierająca wiele sprzecznych zapisów. Dodał, że przez złe prawo skazuje się mieszkańców na znaczne koszty.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że projekt uchwały zakłada znaczne zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów w budynkach wielorodzinnych. Spowodowane jest to faktem unieważnienia ogłoszonego przetargu. Dodał, że w dobie pandemii tak radykalne zmniejszenie wywozu odpadów stanowi realne zagrożenie. Powiedział, że takie działania powinny być uzgodnione z sandomierskim PGKiM-em.

Radny Andrzej Bolewski zaapelował o rzetelną debatę i dyskusję nad proponowanymi projektami uchwał. Dodał, że zasadniczym ich celem jest korekta przyjętego systemu gospodarowania odpadami, który jest niesprawiedliwy i wywołuje wiele kontrowersji zwłaszcza wśród mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Na koniec dodał, że nie wolno ograniczać radnym możliwości zabierania głosów.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że od 1 stycznia 2021 roku gmina nie płaci ryczałtem, ale za każdy wyprodukowany kilogram odpadów. Taka jest istota zmian zawartych  w ustawie. Dodał, że rada może podnieść cenę i utrzymać zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów lub pozostawić cenę na dotychczasowym poziomie, ale zmniejszyć zakres świadczenia usług od przyszłego operatora systemu. Na koniec zaznaczył, że samorząd na bieżąco będzie analizował funkcjonowanie systemu i odpowiednio reagował na ewentualną zamianę przepisów w tym zakresie.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że konsultacje dot. przyszłej nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na trenie gminy trwają do 29 stycznia. Dodał, że miasto może zgłosić swoje uwagi co do przyszłych zapisów ustawowych.

Radny Marcin Świerkula zwrócił uwagę na literówkę w § 2 ust. 2 projektu uchwały. Poprosił o usunięcie spójnika „w”.  

Następnie dodał, że dziwną sytuacją byłoby, gdyby Gmina Sandomierz postulowała zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów w zapisach ustawy. Dodał, że samorząd błędnie założył i podzielił mieszkańców na dwie grupy tych co mieszkają w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zaznaczył, że sugeruje się stwierdzenie, że mieszkańcy bloków są nieuczciwi.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że taki podział mieszkańców nie ma na celu dzielenia kogokolwiek a ma za zadanie uszczelnienie systemu. Dodał, że taki wniosek padł ze strony radnego Krzysztofa Szatana. Wprowadzenie metody tylko od osoby dla wszystkich może spowodować, że z systemu ubędzie kilkaset osób a tym samym system się nie zbilansuje a jest to jeden z wymogów ustawowych. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że gmina eksperymentuje tworząc tak skomplikowany system nie mając fachowców w tej dziedzinie. Dodał, że z wypowiedzi burmistrza wynika, że chodzi o „interes urzędu i interes potencjalnego usługodawcy”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zaprotestował na słowa radnego Andrzeja Bolewskiego. Powiedział, że: „nie zgadza się z tym stwierdzeniem i że jest to demagogia daleko posunięta”. Na koniec zaznaczył, że jako burmistrz dba o interesy mieszkańców by mieli odbierane odpady i by system opierał się na przepisach prawa.

Radny Andrzej Bolewski postawił pytanie jakie działania podejmuje urząd w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi? Na koniec stwierdził, że dobrą ideą jest wprowadzenie systemu ważenia odpadów komunalnych.

Radny Robert Kurosz powiedział, że z roku na rok spada liczba mieszkańców miasta biorąc pod uwagę tylko deklaracje śmieciowe. Dodał, że w ciągu roku odwiedza Sandomierz ok. 100 tys. turystów, którzy również produkują odpady a nie są liczeni do systemu gospodarowania odpadami. Na koniec stwierdził, że jako radny po uwzględnieniu zmian zaproponowanych w procedowanych projektach uchwał, jest za metodą hybrydową (mieszaną).

Radny Marek Strugała powiedział, że różne metody pobierania opłat uzależnione od miejsca zamieszkania powodują, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych otrzymują zdecydowanie większe rachunki za odbiór odpadów niż mieszkańcy domów jednorodzinnych.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że na jednej z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Pan Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu zasugerował rozwiązanie polegające na metodzie hybrydowej, jako pewnego elementu sprawiedliwości. Dodał, że jako radny poparł to stanowisko, gdyż spółdzielnia ta reprezentuje ok 6,5 tys. mieszkańców. Następnie spółdzielnia wycofała się z tej deklaracji i optuje tylko za metodą od osoby. W związku z tym jako radny również wycofuje swoje poparcie co do metody hybrydowej. 

Na koniec zaznaczył, że zmniejszanie częstotliwości wywozu odpadów nie jest dobrym rozwiązaniem.

Radny Jacek Dybus powiedział, że mieszkańcy segregują odpady. W związku z tym 1/3 produkowanych śmieci w Sandomierzu nie mają charakteru segregowanego. A to te odpady są najdroższe. Na koniec zaapelował o niedzielenie mieszkańców w dostępie do miejskich usług.

Maria Aleksandrowicz Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedziała, że spółdzielnia była zapraszana na posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Stworzony system jest niesprawiedliwy społecznie i dzieli mieszkańców na różne grupy. Dodała, że spółdzielnia poniosła dodatkowe koszty w celu wdrożenia nowego systemu. Stwierdziła, że nowy system rodzi wiele wątpliwości np. co w sytuacji sprzedaży mieszkania przez rodzinę wielodzietną osobie samotnej, gdyż uchwała zakłada średnie zużycie wody z ostatnich 12 miesięcy. Ponadto powiedziała, że zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów w budynkach wielorodzinnych dodatkowo zwiększy koszty dla mieszkańców tych nieruchomości. Dodatkowe koszty są ukryte również w obowiązku mycia i dezynfekcji pojemników na odpady. Na koniec zaapelowała o dalszy dialog na projektami uchwał dot. gospodarowania odpadami.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że w pełni zgadza się ze słowami Pani Marii Aleksandrowicz. Następnie sformułowała pytanie dot. kontrolowania przez urzędników ilości produkowanych odpadów z budynków jednorodzinnych. Ponadto stwierdziła, że projekty uchwał zawierają wiele nieścisłości. Metoda od ilości zużycia wody jest metodą niesprawiedliwą społecznie. Zaapelowała o rozwagę i dalsze kontynuowanie rozmów w tej sprawie i niepodejmowanie zbyt pochopnych decyzji.

Radny Robert Kurosz powiedział, że mieszkaniec budynku wielorodzinnego składa deklaracje śmieciową do zarządcy budynku. W sytuacji zakupu przez osobę samotną mieszkania po rodzinie wielodzietnej nowy właściciel ma prawo odmówić określonej w deklaracji ilości zużycia wody i podać taką jaką rzeczywiście zużywa.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w projekcie uchwały przyjęto rozwiązanie, że jeśli okres zamieszkiwania przez nowego właściciela mieszkania jest krótszy niż 12 miesięcy to wówczas stosuje się metodę od osoby.

Radny Robert Kurosz: Kto będzie ponosił koszty za dodatkowe kursy pojazdów wywożących odpady z terenów budynków wielorodzinnych mając na względzie zapisy zawarte w § 4 ust. 2 projektu uchwały?

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że dzięki temu zapisowi operator systemu nie będzie mógł żądać dodatkowych opłat. Taki obowiązek przyszły operator musi wkalkulować w koszty funkcjonowania systemu w oparciu o obowiązujące stawki za wywóz odpadów.  

Na koniec stwierdził, że to czas pokaże, jak funkcjonować będzie nowy system. Dodał, że w sytuacji zalegania śmieci trzeba będzie podjąć rozmowy mające na względzie zwiększenie częstotliwość wywozu a tym samym zwiększyć stawkę za opłaty.

Rozgorzała na ten temat dyskusja.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że § 4 ust. 2 przekłada się na to, co będzie wpisane w specyfikację zamówienia. To tam będzie zabezpieczona kwestia dodatkowych wywozów odpadów poza harmonogramem. Kwestią sporną jest liczba i okres dodatkowych kursów, które muszą być określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznych.

Radny Marek Strugała powiedział, że stworzony system gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o metodę hybrydową (mieszaną) będzie generował olbrzymie koszty funkcjonowania ze względu na zmienność danych. Na koniec stwierdził, że metoda od ilości zużycia wody spowoduje, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić więcej za śmieci niż mieszkańcy budynków jednorodzinnych. Dodał, że są: „gminy, które próbują wprowadzić system od wagi. Ważąc śmieci na podstawie 6 miesięcznej kontroli wagowej danej nieruchomości”.

Radny Robert Kurosz powiedział, że zakup wag na każdy pojazd lub urządzenie dot. segregowania odpadów stanowi olbrzymi koszt.

Więcej głosów, uwag w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 8;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXX/330/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji jest pozytywna, następującym stosunkiem głosów: „za” – 7, „przeciw” – 2, „wstrzymujący się” – 3.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Głosów, uwag w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 5;

„wstrzymujących się” – 3;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXX/331/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowany był przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że opinia komisji jest pozytywna, następującym stosunkiem głosów: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujący się” – 4.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Radny Marcin Śwerkula odniósł się do sytuacji, w której osoba samotna nabywa mieszkanie w budynku wielorodzinnym po rodzinie wielodzietnej i jej odpłatność za śmieci będzie opierała się wówczas o metodę od osoby. Stwierdził, że przepisy ustawowe w tym zakresie w jego przekonaniu odnoszą się do mieszkania nowo wybudowanego a nie zakupionego od osoby trzeciej. Na koniec stwierdził, że zaproponowany system jest społecznie niesprawiedliwy. Osoby w zabudowie wielorodzinnej będą płacić więcej za odbiór odpadów chociażby przez dodatkowe opłaty narzucone np. przez spółdzielnie z tytułu kosztów wprowadzenia nowego systemu.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że zaproponowany system gospodarowania odpadami komunalnymi spowoduje, że mieszkańcy będą oszczędzali wodę, co przełoży się na pogorszenie standardu życia. Na koniec wyraził swoje obawy, co do podnoszenia w przyszłości cen za wodę.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że posługiwanie się pojęciem „sprawiedliwość” w aspekcie gospodarowania odpadami komunalnymi jest nieuzasadnione. Dodał, że podjęcie w dniu dzisiejszym decyzji przez radę oznacza, że dana większość ma racje. Mając na względzie słowa Pani Marii Aleksandrowiczowej spółdzielnia wycofuje się z popierania metody mieszanej, nie ma więc ona szerokiego poparcia i nie może być określana jako sprawiedliwa społecznie. Stwierdził, że jako radny również tej metody nie popiera. Następnie odniósł sie do słów radnego Marka Strugały dot. ważenia odpadów. Stwierdził, że taki system wiąże się z olbrzymimi nakładami finansowymi a sam proces ważenia powinien odbywać się indywidualnie u mieszkańca. Taki system byłby obiektywny i sprawiedliwy.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że ważenie odpadów byłoby najbardziej sprawiedliwym systemem. Dodał, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy nie przewiduje takiej metody a gmina musi opierać się o przepisy ustawowe.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu potwierdziła słowa Burmistrza Miasta Sandomierza. Dodała, że ustawa przewiduje 4 metody: od osoby, od wody, od gospodarstwa domowego oraz od powierzchni lokalu mieszkalnego. Żadna z tych metod nie koreluje z ilością wytwarzanych śmieci przez mieszkańca i żadna z nich nie jest sprawiedliwa. Metoda od osoby może powodować, że osoba o wyższym statucie społecznym ma wyższą konsumpcję i tym samym wytwarza większą ilość odpadów niż osoba uboższa a opłatę będą ponosić identyczną.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że ustawodawca już pracuje nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, gdzie pojawi się system polegający na ważeniu odpadów. Dotychczasowe metody nie są sprawiedliwe, ustawodawca etapami dochodzi do stworzenia metody sprawiedliwej.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że póki co, gmina musi opiera się na obowiązującym prawie określonym w ustawach. Dodał, że w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie samorząd będzie podejmował na nowo inne rozwiązania.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd powinien słuchać przedstawicieli spółdzielni, gdyż to na poziomie spółdzielni realizowana jest każda ustawa i uchwała odnosząca się do gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodał, że jako prezes spółdzielni ma uszczelniony system za pomocą altan śmietnikowych, monitoringu i weryfikacji deklaracji śmieciowych. Stwierdził, że kolejna nowelizacja ustawy spowoduje, że jako radni będziemy budować na nowo system.

Radny Andrzej Lebida powiedział, że radni miejscy powinni bronić mieszkańców przed ewentualnymi podwyżkami opłat i podatków lokalnych. Następnie podziękował radnemu Krzysztofowi Szatanowi za wycofanie swojego poparcia dla metody od wody. Na koniec powiedział, że miasto nie może zarabiać na śmieciach. Metoda polegająca na ważeniu odpadów byłaby najbardziej sprawiedliwą metodą, gdyż mieszkaniec płaciłby za rzeczywiście wyprodukowane śmieci.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że miasto nie zarabia na gospodarowaniu odpadami komunalnymi, gdyż zgodnie z ustawą system musi się samobilansować.

Maria Aleksandrowicz Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedziała, że spółdzielnia nie proponowała metody hybrydowej (mieszanej) i nigdy jej nie popierała. Dodała, że spółdzielnia dostosuje się do każdego systemu. Dodała, że spółdzielnia podejmuje działania zmierzające do budowy altan śmietnikowych, ale możliwości spółdzielni w tej materii są ograniczone ze względu na brak terenów lub środków finansowych. Następnie przedstawiła wyzwania jakie stoją przed spółdzielnią w aspekcie budowy nowego systemu. Na koniec stwierdził, że spółdzielnie były zapraszane na spotkania z przedstawicielami rady i burmistrzem, ale argumenty spółdzielni nie były brane pod uwagę.

Radny Jacek Dybus powiedział, że ciekawym rozwiązaniem byłoby zaprzestanie segregowania śmieci i przekazanie tego obowiązku do sandomierskiego PSZOK – u.

Radny Janusz Poński powiedział, że opłata za śmieci od ilości zużycia wody jest nie do obrony. Zaapelował o powrót do metody od osoby dla wszystkich mieszańców. Dodał, że ujednolicenie metody przywróci poczucie sprawiedliwości wśród mieszkańców.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały zakłada trzy zmiany dot. rozliczania metody od ilości zużycia wody. Ten projekt uchwały jest efektem wspólnych rozmów samorządu, spółdzielni i radnych. Nie można sugerować, że gmina nie wsłuchała sie w głosy innych partnerów. Następnie powiedział, że zgodnie z obowiązującym prawem każdy mieszkaniec ma obowiązek segregowania śmieci. W związku z tym nie można tego obowiązku scedować na sandomierski PSZOK. Dodał, że osobną kwestią jest brak opłacalności segregowania śmieci, ale jest to wina obowiązujących przepisów.

Radny Marek Strugała powiedział, że w przyszłej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach producenci będą zmuszeni również ponosić koszty za opakowania. Ponadto w nowej dyrektywie unijnej od 2025 roku będzie możliwość wprowadzenia zakazu plastikowych opakowań.

Więcej głosów, uwag w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 9;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXX/332/2021

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Ad. 6

Wolne wnioski.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił radnych o zabieranie głosu w tym punkcie porządku obrad.

Radny Jacek Dybus wnioskuje o:

 1. Podjęcie inicjatywy zorganizowania, we współpracy ze starostwem powiatowym i ościennymi gminami, wspólnego, zbiorowego transportu osobowego z wykorzystaniem budynków dwora PKP.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek wnioskuje o:

 1. Ustawienie tablicy informacyjnej o zmianie lokalizacji kontenerów śmieciowych na ul. Tadeusza Króla.

Ponadto zaapelowała do Wojciecha Czerwca przewodniczącego rady o niekomentowanie wypowiedzi radnych, gdyż każdy ma prawo do swoich poglądów i ich swobodnego wyrażania na forum komisji czy sesji.

Radny Andrzej Bolewski wnioskuje o:

 1. Dokonanie weryfikacji przez Urząd Miejski gruntów, które nie mają właścicieli celem ich przejęcia przez gminę.

Ponadto głos zabrał radny Marcin Świerkula z przypomnieniem o złożonej przez siebie interpelacji dot. oczyszczenia kanału „Atramentówka”, gdyż powalone drzewa zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców

Radny Andrzej Lebida: Czy Gmina Sandomierz będzie partycypować w kosztach budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej?

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jest wstępna deklaracja samorządu w partycypowaniu w kosztach po równo z beneficjentem inwestycji, czyli Starostwem Sandomierskim. Udział gminy wyniesie 10% ogólnych kosztów, gdyż dofinasowanie zewnętrzne wyniesie 80%.

Ad. 7

Zamknięcie obrad.

Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta