Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 49/2/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE NR 49/2/2024

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 20 marca 2024 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Członkowie komisji obecni jak w załączonej liście.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Andrzej Kalczewski, Pan Andrzej Lebida, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pani Edyta Duma- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

5.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania projektu porządku obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący komisji przekazał głos Pani Edycie Dumie w celu omówienia uzasadnienia do niniejszego dokumentu. Naczelnik Wydziału GN wyjaśniła, że z wnioskiem o sprzedaż działek zwrócili się właściciele sąsiednich, zabudowanych nieruchomości nr ewid. 948/4 i 948/5 stanowiących własność Gminy Sandomierz. Stosownie do opinii urbanistycznej uzyskanej z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego wynika, że wspomniane działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne. Naczelnik Wydziału GN dodała, że działki są wykorzystywane jako przejście piesze pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Suchą.

Wobec braku uwag radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący komisji ponownie poprosił o udzielenie wyjaśnień Panią Edytę Dumę w kwestii projektu uchwały.

Radny Tomasz Malinowski zapytał, czy ktoś chce zadać jeszcze pytanie do projektu uchwały? Wobec ich braku przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.  

Ad.5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Jacek Dybus poruszył następujące kwestie:

1.montażu figury św. Antoniego przy ul. Kwiatkowskiego (w miejscu wyciętej lipy),

2.uporządkowania terenu wokół spichlerza przy wjeździe do miasta,

3.usytuowania ławeczek wzdłuż ulic w mieście w celu spoczynku osób starszych i niepełnosprawnych podczas spacerów,

4.wyposażenie szkół, przedszkoli oraz obiektów sportowych w instalacje fotowoltaiki,

5.pilnego wyznaczenia przez miasto lokalizacji schronów z uwagi na ewentualne zagrożenie wojną,

6.zaopatrzenia w studnie osiedlowe celem zabezpieczenia mieszkańców w wodę pitną w razie skażenia wody.

Z powodu ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa VIII kadencji Rady Miasta Sandomierza, przewodniczący komisji podziękował członkom komisji i pracownikom Urzędu Miejskiego za czynny udział  w obradach i merytoryczne dyskusje.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu