Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 63/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810  o kwotę 17 350,00 zł

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75075  § 4430 o kwotę 17 350,00 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r. poprzez: przesunięcie środków finansowych:

z działu 758 (Różne rozliczenia) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne) z paragrafu 4810 (Rezerwy) w kwocie 17.350,00 zł

do działu 750 (Administracja publiczna) do rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do paragrafu 4430 (Różne opłaty i składki) – kwota 17.350,00 zł, w związku
z koniecznością zapłaty przez gminę składki członkowskiej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, zgodnie z uchwałą nr 3/2021 Walnego Zgromadzenia LOT PZS z dn. 26.02.2021 r.