Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 57/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 227,00 zł

§ 2. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 855 rozdz. 85503  § 4110 o kwotę 32,62 zł

Dz. 855 rozdz. 85503  § 4120 o kwotę 4,64 zł

Dz. 855 rozdz. 85503  § 4120 o kwotę 189,74 zł

RAZEM: 227,00 zł                                                                                                                                       

§ 3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

XLSZałącznik do Zarządzenia Nr 57 2021 SK.xls (135,00KB)
 

 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 855 (Rodzina) w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) poprzez:

-  zwiększenie dochodów w paragrafie 2010 (Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) o kwotę 227,00 zł,

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 32,62 zł

4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 4,64 zł,

4170 (Wynagrodzenia bezosobowe)  o kwotę 189,74 zł

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego  - znak: FN.I.3111.34.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.