Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 Statutu Miasta Sandomierza przyjętego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r., Nr 249, poz. 2875) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Apel w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 22 października 2020 roku.
2. Apel, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXIII/346/2021.docx (5,29KB)

PDFZalacznik1 XXXIII/346/2021.pdf (124,75KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-346-2021 - Głosowanie.pdf (239,53KB)