Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 53/11/2023 z dnia 27 września 2023 r.

PROTOKÓŁ nr 53/11/2023
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 27 września 2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Uczestnicy: Wojciech Czerwiec –Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei.

4. Sprawy różne.

5.  Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei.

Pani Renata Kraska odczytała treść projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z obecnych na posiedzeniu zgłasza uwagi do przedmiotowego projektu, po czym wobec braku zastrzeżeń poprosiła o pozytywne jego zaopiniowanie.

Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Sprawy różne.

Pani Renata Kraska poinformowała członków Komisji, iż do Burmistrza Miasta Sandomierza oraz biura Rady Miasta Sandomierza wpłynęła kolejna petycja mieszkańców Sandomierza, tym razem najemców lokali użytkowych znajdujących się na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu, w następującej kwestii: „(…) podjęcie stosownych działań celem niedokonywania zmian wysokości stawek czynszu za najmowane przez nas lokale użytkowe, w tym ogródki restauracyjne, w okresie najbliższych 3 lat”. Przewodnicząca wyjaśniła, iż z uwagi na fakt, że przedmiotowe pismo zostało skierowane również do burmistrza, poproszono właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, tj. Wydział Nadzoru Komunalnego oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami,o przygotowanie stosownych opinii i wyjaśnień. Pani Renata Kraska zapowiedziała, iż po ich otrzymaniu zostanie zwołane posiedzenie Komisji celem rozpatrzenia petycji. Pan Wojciech Czerwiec stwierdził, iż jego zdaniem Rada Miasta może jedynie zasugerować Burmistrzowi Miasta pewne rozwiązania, jednakże nie jest właściwa do rozstrzygania w kwestii podnoszonych postulatów.

Na koniec Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecnych zgłasza jakieś wnioski. Wobec ich braku Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska zamknęła posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Renata Kraska

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu