Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 52/10/2023 z dnia 14 września 2023 r.

PROTOKÓŁ nr 52/10/2023
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 14 września 2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Uczestnicy: Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z petycją mieszkańców Sandomierza złożoną w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei i wypracowanie stanowiska w jej przedmiocie.

4. Sprawy różne.

5.  Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 2 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Zapoznanie się z petycją mieszkańców Sandomierza złożoną w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei i wypracowanie stanowiska w jej przedmiocie. 

Pani Renata Kraska odczytała treść petycji mieszkańców Sandomierza, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w dniu 27 lipca 2023 r., a dotyczyła planów budowy bloków na osiedlu Okrzei.  W petycji tej czytamy, iż „w dniu 18 maja 2023 r. do Burmistrza Sandomierza wpłynął wniosek Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego S.A. o wyrażenie zgody na budowę dwóch kolejnych bloków przy ul. Okrzei w Sandomierzu. Budowa ta miałaby być realizowana w trybie tzw. ustawy Lex Deweloper, a więc z całkowitym pominięciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu obowiązującego w tej okolicy. Inwestor zakłada m.in. budowę bloku o czterech kondygnacjach plus dwupiętrowe poddasze oraz parkingów podziemnych, w miejscu gdzie Plan Miejscowy dopuszcza jedynie zabudowę domów jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym". Autorzy petycji wyrazili przy tym zdecydowany sprzeciw wobec planu rozbudowy osiedla przy ul. Okrzei oraz zagospodarowania go niezgodnie z prawem miejscowym. Pani Renata Kraska stwierdziła, iż petycja ta stała się bezprzedmiotowa, gdyż w dniu 9 sierpnia 2023 r. Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. przedłożył za pośrednictwem Burmistrza Sandomierza pismo skierowane do Rady Miasta Sandomierza, w którym poinformował o wycofaniu z dniem 8 sierpnia 2023 r. wniosku L.dz. 108/2023 z 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji mieszkaniowej "dwóch budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działkach o nr. ewidencyjnych 821/1; 822/2; 823/1 i 823/2 przy ul. Okrzei w Sandomierzu (kategoria obiektu XIII)". Przewodnicząca Komisji podkreśliła, iż pomimo bezprzedmiotowości petycji na dzień 14. 09. 2023 r. Rada Miasta Sandomierza musi zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie w formie uchwały. Zaproponowała, aby przygotować projekt uchwały pozostawiający petycję bez rozpoznania z powodu uznania jej za bezprzedmiotową.

Głosowanie w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania: 2 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Sprawy różne.

Pani Renata Kraska odczytała następujące pisma, które wpłynęły do biura Rady Miasta Sandomierza w okresie między posiedzeniami lub też zostały wytworzone w powyższym okresie, a zostały przekazane do wiadomości do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

  1. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak PNK.III.160.13.2023 z dnia 17.08.2023 r. w przedmiocie ewentualnego stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Rady Miasta Sandomierza oraz poprzedzające je pismo Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza znak Or.0004.49.2023.SRU z dnia 14.09.2023 r. skierowane do wojewody w przedmiocie skargi Pana J.K.* na radnych Miasta Sandomierza w przedmiocie naruszenia przez nich przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
  2. Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza znak IOD.0004.1.2023.MZU z dnia 18.08.2023 r. na pismo wojewody wymienione w pkt. 1;
  3. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak PNK.III.160.11.2023 z dnia 09.08.2023 r. w przedmiocie braku rozstrzygnięcia Rady Miasta Sandomierza co do skargi Pana J.K.* na radnego Janusza Pońskiego w przedmiocie naruszenia przez niego przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ewentualnego wygaśnięcia w stosunku do niego mandatu radnego. W tym punkcie Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, iż w jej opinii brak jest jakichkolwiek argumentów i wskazania nowych okoliczności, które by uzasadniały zmianę dotychczasowego stanowiska komisji w przedmiotowej sprawie. Zebrani na posiedzeniu poparli taką opinię. Pani Renata Kraska poinformowała, iż w przedmiotowej sprawie skieruje do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza pismo, w którym poinformuje o podtrzymaniu przez komisję dotychczasowego stanowiska co do uznania w/w skargi za zasadną;
  4. Pismo Pana T.K.* z dnia 19. 08. 2023 r. skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza i radnych miasta w przedmiocie ustaleń protokołu kontroli RIO w Kielcach z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Sandomierz za 2022 rok i inne wybrane okresy.

Na koniec Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecnych zgłasza jakieś wnioski. Wobec ich braku Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska zamknęła posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Renata Kraska

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Magdalena Żukowska –Inspektor Ochrony Danych.