Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023

Sandomierz, 2021-02-22

NK.621.1.2021.AKE

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023

 

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza

Mając na uwadze umożliwienie w krótkiej perspektywie czasowej sięgnięcia przez inwestorów po środki pomocowe ze źródeł finansowych, które warunkują udzielenie dofinansowania od wskazania przedsięwzięcia w planie gospodarki niskoemisyjnej i wliczenia efektów jego realizacji do efektów energetycznych i ekologicznych osiągniętych lokalnie na terenie gminy podjęto czynności zmierzające do przeprowadzenia VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023.

W związku z powyższym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkich podmiotów zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć.

Przekazane informacje o planowanych działaniach/przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji.

Kto może zgłaszać działania do  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Interesariuszami mogą być m.in.:

 • wspólnoty mieszkaniowe
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Jakie działania można zgłaszać do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza?

Działania realizowane na terenie Miasta Sandomierza, dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej, czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Wnioski mogą dotyczyć również transportu niskoemisyjnego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np. instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Planowany harmonogram VI Aktualizacji:

 • 05 marca 2021 r. – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych
 • 19 marca 2021 r. – przygotowanie projektu dokumentu
 • 19 marca 2021 r.– 30 kwiecień 2019 r. – konsultowanie projektu dokumentu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach; przeprowadzenie procedury uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • kwiecień/maj 2021 – podjęcie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza.

Powyższe terminy stanowią przewidywany harmonogram VI Aktualizacji przedmiotowego dokumentu.

Zgłaszanie działań do PGN

W celu zgłoszenia działania/przedsięwzięcia należy wypełnić poniższy formularz i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz. (formularz do pobrania ze strony www.sandomierz.pl.

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie działania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich.

Zgłaszane zadania realizowane ze środków finansowych Gminy Miejskiej Sandomierz, powinny być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Janusz Stasiak
Zastępca Burmistrza Sandomierza