Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.

Protokół Nr 27

z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 2 grudnia 2020 roku

Tryb wideokonferencji

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 15:00

Z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 XXVII sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się w formie wideokonferencji.

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca – Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Panią Anetę Przyłucką – Sekretarza Miasta Sandomierza
 3. Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta Sandomierza;
 4. Panią Katarzynę Knap-Sawicką – Kierownika Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Panią Angelikę Kędzierską – Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Pana Piotra Paszkiewicza – Naczelnika Wydziału Urbanistyki
  i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
 7. Panią Dagmarę Dominiczak;
 8. Panią Katarzynę Rodzik-Maliszewską;
 9. Panią Anetę Czykier.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że
w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 21 radnych. Wszyscy radni są obecni. W związku z tym stwierdził quorum.

Następnie oddał głos Panu Marcinowi Marcowi Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przywitał bardzo serdecznie: Panią Dagmarę Dominiczak, Panią Katarzynę Rodzik-Maliszewską oraz Panią Anetę Czykier. Następnie przedstawił osiągnięcia sportowe Pań mówią m.in.: „Pani Dagmara Dominiczak w kategorii Wellness Fitness do 163 centymetrów wzrostu zdobyła srebrny medal, taki sam medal wywalczyła pani Katarzyna Rodzik-Maliszewska, startowała w kategorii Bikini Fitness do 166 centymetrów i Pani Aneta Czykier zdobyła złoty medal w kategorii Bikini Fitness do 172 centymetrów wzrostu. Ale to nie koniec, ponieważ we wrześniu odbyły się Mistrzostwa Europy Fitness w Santa Susanna w Hiszpanii, gdzie Pani Dagmara Dominiczak zdobyła złoty medal w kategorii Wellness Fitness do 163 centymetrów, Pani Aneta Czykier zajęła czwarte miejsce indywidualnie w Bikini Fitness do 172 centymetrów i srebrny medal w drużynie, natomiast Pani Katarzyna Rodzik-Maliszewska, piąta zawodniczka Mistrzostw Europy w Bikini Fitness do 166 centymetrów. I jeszcze jedno wydarzenie miało miejsce, Mistrzostwa Świata w tej samej miejscowości w listopadzie, gdzie Pani Dagmara Dominiczak zajęła pierwsze miejsce i po raz trzeci z rzędu w swojej karierze została mistrzynią świata w kategorii Wellness Fitness, dlatego spotykamy się dzisiaj z Paniami w takiej formie, w jakiej możemy się spotkać, i serdecznie Paniom za to gratulujemy, za te wszystkie osiągnięcia, dziękujemy. Ja myślę, że przede wszystkim to, co Panie robią dla siebie, dla własnego zdrowia, dla sylwetki i dla swojej pasji, natomiast, jeżeli przy okazji rozsławiacie Panie Sandomierz nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie, to jest dla nas olbrzymi honor i zaszczyt. Trudną sytuację mamy związaną właśnie z pandemią, bo nie możemy się spotkać, ale również jest trudna sytuacja finansowa miasta z tego powodu, jednak udało nam się pewne środki wygospodarowaći nagrody, które zostaną Paniom przekazane (…)”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że „Rada Miasta przyłącza się do gratulacji Pana burmistrza, mamy nadzieję, że te sukcesy w przyszłym roku będą może nawet lepsze lub takie same”. Wyraził nadzieję, że w Sandomierzu odbędą się w niedalekiej przyszłości zawody w tego typu konkurencjach sportowych.

Katarzyna Knap-Sawicka Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że Pani Dagmara Dominiczak otrzymała nagrodę w wysokości 1.500,00 zł, Pani Aneta Czykier nagrodę w wysokości 750,00 zł, a Pani Katarzyna Rodzik-Maliszewska również nagrodę w wysokości 750,00 zł.

Pani Dagmara Dominiczak: „Chciałam oczywiście bardzo serdecznie podziękować i za zaproszenie i za nagrodę, każdy tutaj grosz się liczy, tak, że nie ma co być takim skromnym. Nasz sport jest niestety drogi, ale robimy go z pasji, jak to się mówi, pasja nie liczy się, ile to kosztuje, ale co chciałam dodać, dla mnie jest to niesamowita radość, że mogę właśnie dzięki wellness fitness propagować nasze miasto, bo wiele osób już kojarzy z tego, że właśnie jestem z Sandomierza i teraz tutaj właśnie fizycznie też jestem w Sandomierzu, bo nasza siłownia jest otwarta, mogę trenować i w tym roku jeszcze jeden start przede mną, ponownie w Hiszpanii, bo takie właśnie te czasy związane z pandemią, więc wszystko jest podpasowane tam na miejscu w Hiszpanii, tak, że jeszcze za dwa tygodnie będę dalej na świecie, tutaj w Europie promować nasze miasto, z czego jestem bardzo dumna i dziękuję za umożliwienie mi w ogóle właśnie i trenowania tutaj, propagowania naszego sportu (…)”.

Pani Katarzyna Rodzik-Maliszewska: „Bardzo dziękuję za wyróżnienie, za nagrodę. Tak jak już moja koleżanka wcześniej wspomniała każdy groszw naszej dyscyplinie jest na wagę złota, tak, że bardzo chciałabym podziękować również osobno Panu Karolowi Buremu, który bardzo mnie wspomógł w tej drodze, w powrocie na scenę, w zdobyciu tych sukcesów, tak, że ogromne podziękowania i dla Pana Karola i dla wszystkich Państwa”.

Pani Aneta Czykier: „Tak, też bardzo dziękuję za wyróżnienie, za docenienie mnie tutaj w tych sportowych zmaganiach i też życzę wszystkim zdrowiaw tym trudnym czasie, żebyśmy się wszyscy trzymali jak najlepiej i dziękuję jeszcze raz”.

Katarzyna Knap-Sawicka Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że nominacji do nagród dokonał Pan Karol Bury.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady podziękował Panu Karolowi Buremu – opiekunowi wyróżnionych zawodniczek - za trud pracy oraz za zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu w Sandomierzu.

Pani Katarzyna Rodzik-Maliszewska również podziękowała Panu Karolowi Buremu za pomoc i wsparcie podczas przygotowań do zawodów.

Pani Dagmara Dominiczak również dołączyła do podziękowań. Dodała, że ma nadzieję na zorganizowanie w Sandomierzu w przyszłości zawodów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w wellness fitness.    

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o. o. zadań własnych Gminy Sandomierz
  w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Sandomierza.
 12. Przyjęcie Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet.
 13. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza.
 14. Przyjęcie harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza w okresie od 5 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku.
 15. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 5 i wprowadzenie w jego miejsce II wersji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która pozostawia wysokość podatków lokalnych na dotychczasowym poziomie. Dodał, że projekt uchwały zakładał wzrost podatków o wysokość inflacji, a z tytułu ich wzrostu budżet miasta otrzymałby dodatkowe 480.000,00 zł w skali roku. Powiedział, że środki te zostałyby wykorzystane na realizację przez gminę zadań własnych oraz zadań zleconych oraz na wsparcie dla organizacji pozarządowych. Następnie Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w wyniku wielu rozmów m.in.z radnymi, niezasadne jest podnoszenie jakichkolwiek podatków w czasach pandemii i zbliżającego się kryzysu gospodarczego. Na koniec stwierdził, że samorząd nie będzie dodatkowo obciążać mieszkańców zwłaszcza w roku, w którym zapowiadane są podwyżki innych danin publicznych. Podkreślił, że decyzja o wzroście podatków lokalnych nie jest łatwą decyzją ani tym bardziej popularną.

Radny Janusz Poński złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 12 tj. Przyjęcie Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że zostały zgłoszone dwa wnioski: jeden Burmistrz Miasta Sandomierza oraz radnego Janusza Pońskiego. Dodał, że II wersję projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości radni otrzymali w dniu 27 listopada 2020 roku. Stwierdził, że projekt uchwały zakłada pozostawienie na dotychczasowym poziomie wysokość podatków od nieruchomości a zmianie ulega jedynie podstawa prawna zawarta w projekcie uchwały.

W związku z powyższym poddał wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 19;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie wniosku Burmistrza Miasta Sandomierza dot. zdjęcia dotychczasowego projektu uchwały i wprowadzenie II wersji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W czasie głosowania radny Jacek Dybus wyraził wątpliwości, co do II wersji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sugerując, że projekt uchwały wprowadza nowe stawki podatków. Wywiązała się polemika między radnym Jackiem Dybusem, wnioskodawcą – Burmistrzem Miasta Sandomierza a Przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Janusza Pońskiego w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt 12 tj. Podjęcie Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet.

Radna Renata Kraska poprosił o uzasadnienie wniosku Pana radnego Janusza Pońskiego.

Radny Janusz Poński powiedział, że „punkt ten wzbudza naprawdę olbrzymie emocje w społeczeństwie, nie dzielmy naszego lokalnego środowiska. Ja nie będę uzasadniał, ponieważ uzasadnienie już może wzbudzić naprawdę spore emocje. Myślę, że głosowanie o zdjęcie z porządku obrad pokaże, jakie jest stanowisko Rady”.

Wynik głosowania:

 „za” – 9;

„przeciw” – 10;

„wstrzymujących się” – 0;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że rada odrzuciła wniosek radnego Janusza Pońskiego w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt 12 tj. Podjęcie Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt porządku obrad z uwzględnieniem II wersji projektu uchwaływ sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, jako dotychczasowego pkt 5.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 3;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały zakłada również m.in. porządkowanie budżetu w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego.
W projekcie uchwały zwiększane są dochody w kwocie 156.620,00 zł w tym: zwrot dotacji przekazanej przez Katolicką Szkołę Podstawową w wysokości 58.400,00 zł, kosztów nauczania religii w wysokości 3.500,00 zł, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Tarnobrzegu w wysokości 3.500,00 zł, niewykorzystane wydatki niekwalifikowalne z tytułu zadania „Akademia kompetencji kluczowych” w wysokości 2.800,00 zł, zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego w wysokości 1.370,00 zł, dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na asystenta rodziny w wysokości 3.400,00 zł, zwrot za energię elektryczną za lokal przy ulicy Trześniowskiej jak i przez Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie, wpływy z tytułu dywidendy w wysokości 18.500,00 zł wpłacone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz wpływy z parkingów wysokości 60.000,00 zł.

Następnie Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w projekcie uchwały zmniejsza się dochody w wysokości 1.417.920,00 zł w tym: z tytułu braku odszkodowania ze strony PTTK w wysokości 120.000,00 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z dzierżawy w wysokości 97.920,00 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z czynszów w lokalach mieszkalnych w wysokości 300.000,00 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w wysokości 900.000,00 zł.

Z kolei projekt uchwały zakłada zmniejszenie wydatków w wysokości 1.680.605,00 zł w tym m.in.: zmniejszenie wydatków na administrację w wysokości 121.530,00 zł, zmniejszenie wydatków związanych z budową chodników i utwardzeniem ulicy Palotyńskiej w wysokości 9000,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 40.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na szkolenia w wysokości 15.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na obsługę kosztów obligacji w wysokości 200.000,00 zł, zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji zadania „Wymiana nawierzchni bezpiecznej przy Przedszkolu Nr 5 i przy żłobku” w wysokości 30.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na energię elektryczną w wysokości 300.000,00 zł, zmniejszenie wydatków z tytułu rozwiązania umowy na remont Bulwaru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w wysokości 180.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków z tytułu podpisanych umów na dotacje na sport w wysokości 246.000,00 zł.  

Na koniec Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie wydatków na kwotę 419.305,00 zł w tym m.in.: na montaż szerokopasmowego internetu do kliku kamienic na terenie Starego Miasta w wysokości 26.000,00 zł, na remont Przedszkola Nr 1 i Nr 5 w wysokości 12.300,00 zł, dotacja dla Sandomierskiego Centrum Kultury w wysokości 160.000,00 zł.

Ponadto dodała, że wszystkie zwiększone wydatki mają wpływ na załącznik Nr 3 „Zadania wieloletnie inwestycyjne” oraz na zadania roczne. Ponadto projekt uchwały zmienia załącznik dotyczący przychodów i kosztów „Targowisk Miejskich” Samorządowego Zakładu Budżetowego, w którym przychody i koszty zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł.

Radny Jacek Dybus powiedział, że przedstawiony projekt uchwały jest bardzo obszerny. Dodał, że zaproponowane zmiany powinny być przedstawione, w co najmniej 5 projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Stwierdził, że radny, który nie zgadza się z jedną zmianą nie ma możliwości zagłosowania przeciwko niej. Na koniec zaznaczył, że niektóre wydatki zawarte w projekcie uchwały wzbudzają kontrowersje jak np. dotacja dla PGKiM czy dotacja dla SCK w Sandomierzu. Na koniec zaproponował, by na przyszłość urząd przygotowywał projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta podzielone wg kryterium merytorycznego. 

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgadza się na przygotowywanie kilku projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, twierdząc, że gmina dysponuje tylko jednym wspólnym budżetem. W związku z tym nie ma możliwości dzielenia zmian w budżecie na kilkanaście innych. Na koniec dodała, że: „Nie ma takiej możliwości, przepisy na to nie pozwalają i Regionalna Izba Obrachunkowa już niejednokrotnie nas upominała i dlatego te uchwały wyglądają w ten sposób, jak wyglądają”.

Radny Jacek Dybus powiedział, że jego uwagi mają na celu usprawnienie pracy radnym, a nie tylko wykonawcom uchwały, czyli urzędnikom.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że tegoroczny i przyszłoroczny budżet miasta jest bardzo trudny do zrealizowania, o czym świadczą zmiany w budżecie i ożywiona dyskusja na komisjach i sesjach rady. Dodał, że stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest jasne, ale wyraził wątpliwości, czy izba byłaby w stanie ingerować w proces przygotowywania projektów uchwał. Stwierdził, że przedstawiony projekt uchwały jest próbą sklejania tegorocznego budżetu.

Radny Robert Kurosz przedstawił wątpliwości co do zasadności wydatkowania 26.000,00 zł na montaż szerokopasmowego internetu w kilku kamienicach na terenie Starego Miasta sugerując, że taki internet powinien być montowany wraz z budową systemu monitoringu miejskiego. Ponadto powiedział, że SCK nie organizuje dodatkowych zajęć dla dzieci w czasach pandemii i zdalnej nauki, w związku z tym zapowiedział posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu poświęcone działalności SCK w Sandomierzu w bieżącym roku.

Radna Mariola Stępień powiedziała, że zazwyczaj na dzień przed planowaną sesją odbywa się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, w której wszyscy radni mogą uczestniczyć i zabierać głos. Dodała, że na posiedzeniach komisji Skarbnik Miasta Sandomierza bardzo wnikliwie prezentuje wszystkie zmiany w budżecie gminy.

Radny Jacek Dybus powiedział, że jak radny ma prawo nie zgadzać ze zmianą w budżecie, ale musi głosować za, gdyż budżet musi być realizowany. Dodał, że podzielenie na kategorie tematyczne zmian w budżecie dałoby lepszy obraz, które zmiany w budżecie są akceptowane przez radę a które nie.

Radna Mariola Stępień powiedziała, że stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie jest jasne i zrozumiale. Nie ma możliwości przygotowywania a następnie glosowania zmian w budżecie miasta pogrupowanych w kilku projektach uchwał.

Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały jest rzetelnie przygotowany i sprawdzony i nie może być mowy o zmianach w budżecie niezgodnych z prawem. Dodała, że wszelkie wątpliwości dot. proponowanych zmian są na bieżąco wyjaśnianie przez pracowników urzędu jak również przez kierowników jednostek podległych. Stwierdziła, że Regionalna Izba Obrachunkowa ma znaczne kompetencje, jeśli chodzi o ingerowanie w gospodarkę finansową gminy i ma prawo kwestionować zmiany budżetowe, jeśli uzna je za niezgodne z prawem.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że jako radny zgodnie z prawem zaskarżył do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwały dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w obszarze metody naliczania opłat. Na koniec zaznaczył, że Skarbnik Miasta Sandomierza wielokrotnie mówiła, że tegoroczny budżet jest niedoszacowany. 

Radny Jacek Dybus powiedział, że proponowany projekt uchwały zawiera siedemdziesiąt zmian. W tym miejscu radny określił go, jako „tasiemca”. Dodał, że radni, jeśli nie chcą, chociaż jednej zmiany przegłosować to muszą głosować za, gdyż cały projekt uchwały nie zostałby przegłosowany, a to mogłoby sparaliżować funkcjonowanie budżetu miasta.

Radny Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów przegłosowała pozytywnie cały projekt uchwały, a to oznacza, że wszystkie pozycje zyskały akceptację komisji.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały jest rzetelnie
i zgodnie z prawem przygotowany i będzie podlegać kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodał, że radni zawsze mogą korzystać z pomocy urzędników, którzy służą pomocą w tej materii. Na koniec zaapelował, aby radni nie traktowali urzędników, jako osób niekompetentnych. 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że nikt nie może być obrażany, ale równocześnie, jeżeli radny ma wątpliwości, to warto wysłuchać i wytłumaczyć ewentualne nieporozumienia. Dodał, że rada to władza uchwałodawcza, która „ma prawo pytać, ma prawo dociekać i ma prawo oczekiwać”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że intencją burmistrza jest poszukiwanie płaszczyzny porozumienia i prowadzenia merytorycznej, rzeczowej i kulturalnej dyskusji.

Radny Jacek Dybus powiedział, że jego emocjonalne wystąpienia w tym punkcie porządku obrad podyktowane są dobrem wspólnej pracy radnych i urzędników. Dodał, że projekt uchwały bez wątpienia jest przygotowany rzetelnie i zgodnie z prawem.   

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 7;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/307/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 2043.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” – 2;

„wstrzymujących się” – 4;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/308/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 2043.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że procedowana będzie II wersja projektu uchwały, którą radni otrzymali w dniu 27 listopada 2020 roku drogą elektroniczną. Dodał, że nowa wersja uchwały pozostawia na dotychczasowym poziomie wysokość stawek podatku od nieruchomości, a zmianie ulega jedynie podstawa prawna.

Radny Jacek Dybus powiedział, że radni powinni otrzymać zestawienie dotychczasowych stawek podatku od nieruchomości, by mogli mieć możliwość porównania.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że nowa wersja projektu uchwały nie zmienia stawek podatku od nieruchomości względem obecnie obowiązujących.

Rozgorzała na ten temat dyskusja.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w treści projektu uchwały nie ma żadnych zmian wysokości podatków, zostają one po staremu zmienia się jedynie podstawa prawna.

Radny Jacek Dybus powiedział, że trzeba komunikować społeczeństwu, że samorząd nie podnosi podatków, nie ma zmian, żeby społeczeństwo o tym wiedziało.

Radny Marcin Świerkula poprosił o wyjaśnienie, dlaczego na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 1 grudnia 2020 roku opiniowana był inna wersja uchwały.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że burmistrz uzasadniał swoją decyzję w punkcie dot. przyjęcia porządku obrad dzisiejszej sesji.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że po dokonaniu analizy i po przeprowadzeniu wielu rozmów z radnymi oraz po wysłuchaniu argumentów za i przeciw na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów podjął decyzję o wycofaniu się z pierwotnej wersji projektu uchwały.  

Na koniec dodał, że w okresie pandemii i zbliżającego się kryzysu gospodarczego podnoszenie opłat lokalnych mieszkańcom nie jest dobrym rozwiązaniem. Z kolei w celu zwiększenia dochodów samorząd będzie kładł większy nacisk na sprawniejszą windykację
w zakresie podatków.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że procedowanie II wersji projektu uchwały, który nie był opiniowany na merytorycznej komisji, a który jest wprowadzany do porządku obrad w dniu sesji powoduje niepotrzebne zamieszanie.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów i nie może opiniować jednocześnie dwóch projektów uchwał dot. tej samej materii.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że komisja obradowała i procedowała jeden projekt uchwały, w związku z tym niezasadne było procedowanie drugiego, który wykluczał ten pierwszy. Dodał, że w wyniku przemyśleń, rozmów z radnymi zdecydował się zawnioskować o zdjęcie pierwotnego projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji i przedstawić radnym nowy projekt, który zmienia tylko podstawę prawną.

Radny Andrzej Bolewski wyraził zadowolenie z decyzji Burmistrza Miasta Sandomierza. Dodał, że również prowadził w tej sprawie rozmowy. Stwierdził, że w dobie tak trudnych czasów nie można podnosić podatków lokalnych mieszkańcom, ale także przedsiębiorcom. Na koniec zaznaczył, że brak opinii komisji merytorycznej nie stoi na przeszkodzie przyjęciu projektu uchwały. Utrzymanie stawek na poziomie ubiegłorocznym daje sygnał mieszkańcom a przede wszystkim przedsiębiorcom, że samorząd dostrzega ich problemy i potrzeby.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/309/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 21;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/310/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, stosunkiem głosów 6 „za” i 4 „wstrzymujące się”.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest konsekwencją dotychczas podjętych uchwał w dniu 15 października 2020 roku, kiedy to podjęte uchwały wprowadziły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sandomierza.
W związku z powyższym samorząd zobligowany jest dostosować pozostałe akty prawa miejscowego już z uwzględnieniem zmian dotychczas wprowadzonych. Dodała, że w projekcie uchwały zamieszczone są dwa wzory deklaracji, uzależnione od sposobu ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeden z wzorów dotyczy opłaty naliczanej według osoby zamieszkującej daną nieruchomość, natomiast drugi opiera się na stawce ustalonej w oparciu o zużycie wody. Ponadto dodała, że: „ponad drukami samymi deklaracji uchwała mówi o terminach składania deklaracji, ponieważ część z mieszkańców będzie zobligowana do złożenia nowych deklaracji, będzie tak w przypadku wspólnot, spółdzielni, zarządców nieruchomości gospodarujących zasobem mieszkaniowym w nieruchomościach wielorodzinnych, czyli tych nieruchomościach, które będą rozliczane w oparciu o zużycie wody i tych Państwa prosimy o złożenie deklaracji na mocy tej podjętej uchwały do 31 stycznia w najbliższym roku i w każdym kolejnym roku w oparciu o to średnie roczne zużycie dokonać zmiany deklaracji. Co do mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych również, jeśli zdecydują się na kompostowanie, a co za tym idzie skorzystanie z bonifikaty w ponoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, również taką nową deklarację będą zobligowani złożyć, w której to w stosownych rubrykach zadeklarują i oświadczą kompostowanie na nieruchomości, w oparciu o powyższe oświadczenie będzie naliczana niższa opłata. Ponadto mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy nadal będą rozliczani na podstawie dotychczas obowiązującej metody nie będą składali nowych druków, w stosunku do tych osób zostaną skierowane zawiadomienia o informacji o naszych podwyżkach, i te osoby nie są zobligowane do składania nowych druków”.

Radny Andrzej Bolewski stwierdził, że samo zadeklarowanie kompostownika będzie umożliwiało uzyskanie bonifikaty w wysokości 2,00 zł miesięcznie na każdą osobę zamieszkującą nieruchomość jednorodzinną. Dodał, że system ten jest niesprawiedliwy i jako radny zaskarży przedmiotową uchwałę do organu nadzoru prawa.

Radna Renata Kraska postawiła dwa pytania: Mieszkańcy są zobligowani do złożenia osobiście tych deklaracji czy zostanie im to wysłane w odpowiednim momencie? oraz: Jeśli mieszkaniec zaznaczy, że kompostuje u siebie na posesji śmieci, a któregoś razu zdarzy mu się wystawić razem ze śmieciami skoszoną trawę czy zielone gałązki nie zostanie to od niego odebrane?

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że Urząd Miejski nie będzie wysyłał deklaracji do mieszkańców a jedynie wysłał informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami. Wzory deklaracji będą dostępne na stronie internetowej miasta, jak i w budynku urzędu. Ponadto mieszkaniec, który zadeklaruje kompostownik będzie musiał wypełnić, a następnie dostarczyć wypełnioną deklarację. Z kolei, jeśli nie będzie deklarował kompostownika nie musi składać nowej deklaracji. Analogicznie, jeśli chodzi o pozostałe nieruchomości, składają to zarządcy nieruchomości. Na koniec zaznaczyła, że Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku daje prawne możliwości i narzędzia gminie na kontrole dot. kompostowania odpadów biodegradowalnych i korzystania z przyznanej bonifikaty.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady dodał, że osoby, które nie będą deklarowały, że chcą kompostować na własnej działce, nie składają żadnej nowej deklaracji, tylko dostają informację o cenie za odbiór śmieci.

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że właściciel nieruchomości jednorodzinnej deklarujący kompostowanie składa nową deklarację do 31 stycznia przyszłego roku. Następnie postawiła pytanie, Co w sytuacji, jeśli właściciel spóźni się z terminem?.

XXVII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Janusz Poński. Rada obraduje w liczbie 20 członków.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że jeśli właściciel nieruchomości nie złoży nowej deklaracji będzie traktowany, jako osoba niekompostująca a opłata będzie naliczana w wymiarze 21,00 zł od osoby.

Radna Kazimiera Bednarska: Czy w trakcie roku można zmienić deklarację z uwzględnieniem kompostowania, czy raczej już to jest niemożliwe?

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że właściciel nieruchomości w każdej chwili w ciągu roku może złożyć nową deklaracje, w której będzie mógł zobowiązać się do posiadania kompostownika i uzyskania bonifikaty od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym złożona została nowa deklaracja.

Radny Marcin Świerkula odniósł się do systemu naliczania opłat za wywóz śmieci w zabudowie wielorodzinnej, gdzie system będzie opierał się na ilości zużycia wody. Postawił pytanie: Czy każda rodzina będzie składać deklarację i w jaki sposób będzie to weryfikowane?.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że: „W imieniu właścicieli lokali stanowiących zasoby czy to wspólnoty czy to spółdzielni mieszkaniowej tak jak dotychczas składa deklarację tenże zarządca. (…) Sama deklaracja będzie dotyczyła całego budynku, natomiast rozliczenie i warunki rozliczeń pomiędzy zarządcą a lokalem z poszczególnych podliczników leży już po stronie zarządcy nieruchomości, co zresztą jest usankcjonowane w Ustawie o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, gdzie ta możliwość i to narzędzie zostawione jest zarządcy lokalu”.

Radny Marcin Świerkula: Czy zarządca nieruchomości będzie deklarację opierał na wskazaniach licznika zbiorczego, czy każdego indywidualnego do lokalu? Dodał, że odczyty z licznika głównego nieruchomości będą wyższe od sumy liczników indywidualnych przypisanych do lokali, gdyż mogą zdążyć się awarie lub remonty budynków.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że to zależy od zarządcy nieruchomości, w jaki sposób rozlicza różnice ze swoimi lokatorami. Dodała, że w ustawie właściciel nieruchomości wielolokalowej ponosi udział w opłacie w takiej ilości, w jakiej proporcjonalnie bierze udział w opłacie za zużycie wody.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że ta dyskusja i te wątpliwości, które są poruszane powinny wybrzmieć na etapie projektowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodał, że wielokrotnie apelował o spotkania z zarządcami nieruchomości wielorodzinnych celem wyjaśnienia wszelkich wadliwości. Stwierdził, że w przypadku remontów budynków wielorodzinnych za zużycie wody płaci wykonawca robót, gdyż są odpowiednie podliczniki. Ponadto to wykonawca inwestycji ma również obowiązek usunięcia ewentualnych śmieci, jakie powstaną z remontu, gdyż niektóre odpady zagrażają zdrowiu mieszkańców.

Radny Robert Kurosz powiedział, że zaistniałe wątpliwości można rozwiązać przez wprowadzenie zapisu mówiącego, że pod uwagę w systemie naliczania opłat za śmieci od ilości zużycia wody będzie brana woda przeznaczona na cele bytowe.

Więcej głosów nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 16;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 3;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/311/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, stosunkiem głosów 7 „za” i 3 „wstrzymujące się”.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały ma charakter porządkujący, ponieważ z dotychczasowej uchwały zostaje usunięty punkt dotyczący terminu uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne, domki letniskowe, różnego rodzaju nieruchomości, które z systemu zostały z dniem 15 października 2020 roku wyłączone na mocy innej uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/312/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, przy czym w § 1 uwzględniono zmianę polegającą na określeniu kwoty 21,00 zł za 1 m3 w miejsce dotychczasowych 50,00 zł za 1 m3 oraz w § 2 ust. 2 wprowadzono kwotę w wysokości 300,00 zł za 1m3 w miejsce dotychczasowych 600,00 zł za 1m3. Dodał, że zmiany te zostały przegłosowane i z tymi zmianami opinia komisji jest pozytywna, stosunkiem głosów 7 „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”.

Radny Jacek Dybus zaproponował, by w § 2 ust. 1 projektu uchwały dokonać zmiany poprzez określenie stawki w wysokości 100,00 zł za 1 m3 w miejsce dotychczasowych 200,00 zł za 1 m3. Nie był to jednak wniosek formalny.

Wojciech Czerwiec przewodniczący komisji powiedział, że rada będzie głosować nad propozycjami Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w pierwszej kolejności, gdyż propozycje te są dalej idące.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały zakłada górne stawki za odbiór nieczystości płynnych. Niemniej jednak komisja proponuje nowe stawki, które samorząd przyjmuje do wiadomości, gdyż prawdziwą stawkę określi wolny rynek. Na koniec dodał, że § 2 projektu uchwały określa stawki dla tych przedsiębiorców, którzy segregują odpady, a wychodzą z systemu na poziomie dokładnie 8 i 1/3 pojemnika, co dało kwotę 200 zł za 1 m3. Z kolei kwota 600 zł za 1 m3 stanowi trzykrotność tej pierwszej.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przypomniał wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług i poddał je pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła poprawki zaproponowane przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Dodał, że pozostałe zapisy projektu uchwały pozostają bez zmian. 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał całość projektu uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 20;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/313/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o. o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, stosunkiem głosów 7 „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” oraz 1 radny nie głosował.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest pokłosiem uchwał podjętych na sesji nadzwyczajnej w dniu 15 października 2020 roku dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodała, że projekt uchwały poszerza katalog z zakresu gospodarki komunalnej już powierzonych przedsiębiorstwu, a więc tych wymienionych w tytule uchwały, o zadania, które są zawarte w projekcie uchwały, czyli: opróżniania śmietniczek ulicznych, likwidacji dzikich wysypisk oraz odbioru odpadów od nieruchomości niezamieszkanych, stanowiących własność gminy.

Radny Jacek Dybus: Jak wyglądał punkt 1, 2, i 3 w poprzedniej uchwale?

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zmienia dotychczasową uchwałę w tej materii z 2017 roku, w której określono następujące zadania: zimowe utrzymanie dróg i chodników, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Sandomierz, utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Sandomierz, utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w szczególności konserwacji i naprawy zainstalowanych urządzeń i innych elementów małej architektury, na placach zabaw, konserwacji i naprawy przystanków oraz utrzymanie i eksploatację fontann miejskich.  Następnie dodała, że do tego katalogu dopisuje się: opróżnianie śmietniczek ulicznych oraz likwidację dzikich wysypisk oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnych nieruchomości niezamieszkałych.

Radny Andrzej Bolewski: Czy jakaś inna firma do tej pory obsługiwała po części ten zakres o który rozszerzamy?

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w tej chwili zieleń miejską co do zasady obsługuje sandomierska spółka komunalna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z kolei niektóre drobne prace wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach grupy interwencyjnej. Ponadto specjalistyczne prace takie jak: opieka nad drzewami pomnikowymi lub cięcia arborystyczne drzew, wykonują w ramach usług zlecanych podmioty zewnętrzne.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/314/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o. o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Sandomierza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Piotr Paszkiewicz Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że przedstawiony projekt uchwały jest syntetycznym opracowaniem, oceną, studium, które obowiązuje na terenie Miasta Sandomierza, które było ostatnio zmieniane, oraz jest oceną wszystkich obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że ta ocena jest w stosunku do różnych innych dokumentów m.in.: analizy zgodności studium z miejscowym planem zagospodarowania województwa, ze strategią rozwoju Miasta Sandomierza. Ponadto projekt uchwały dot. oceny i analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz oceny i analizy wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Radny Andrzej Lebida powiedział, że ze względu na wiele nieaktualnych planów dot. zagospodarowania przestrzennego ta nowelizacja jest bardzo słusznym posunięciem, dlatego, że daje samorządowi możliwość reagowania na zmiany.

Więcej głosów nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVII/315/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Sandomierza.

Ad. 12

Przyjęcie Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet;

O głos poprosiła Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że w dniu dzisiejszym o godz. 12: 00, czyli w trakcie trwania sesji wpłynęło do Urzędu Miejskiego pismo Pana T.P.*) w sprawie Apelu dot. poszanowania Praw Kobiet z prośbą by pismo to trafiło przed procedowaniem tego punktu porządku obrad. Dodała, że pismo to zostało przesłane drogą elektroniczną do wszystkich radnych.

Decyzję, co do odczytania pisma pozostawiła w gestii przewodniczącego rady.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt apelu był zgłoszony 23 listopada 2020 roku. Dodał, że w międzyczasie do Biura Rady Miasta wpłynęły w formie elektronicznej dwa pisma ks. Waldemara Gałązki dot. apelu oraz pisma grupy mieszkańców sprzeciwiająca się podjęciu apelu w liczbie 150 podpisów oraz zwolenników podjęcia apelu w liczbie 450 podpisów.

Na koniec zaznaczył, że każdy z mieszkańców miasta mógł zwrócić się do przewodniczącego w tej sprawie. W związku z tym stwierdził, że nie widzi potrzeby odczytywania w tej chwili pisma Pana T.P.*).

Dodał również, że projekt apelu opiniowała Komisja Praworządności.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja powyższy projekt apelu zaopiniowała pozytywnie, przy czym na prośbę radnych, którzy głosowali przeciw, podał ich personalia: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek oraz Pan Marcin Świerkula.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że wnioskodawcy projektu apelu chcą dokonać autopoprawki jego treści w taki sposób, że zdanie: „Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadają sędziowie wybrani z naruszeniem prawa to skandaliczny zamach na wolność, Konstytucję i niezbywalne prawa polskiego społeczeństwa”, otrzyma brzmienie: „Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego to skandaliczny zamach na wolność, Konstytucję i niezbywalne prawa polskiego społeczeństwa”.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o opinie wnioskodawców:

Radny Wojciech Czerwiec: Zgadzam się.

Radna Ewa Gracz: Zgadzam się.

Radna Renata Kraska: Tak, w pełni się zgadzam.

Radny Andrzej Majewski: Tak.

Radny Jerzy Żyła: Tak.

Radny Robert Kurosz: Zgadzam się.

Radny Jacek Dybus powiedział, że: „Kilka miesięcy temu na wniosek radnych PiS-u wpłynął również apel. Wtedy powiedzieliśmy sobie bardzo krótko i bardzo mądrze, że Rada Miasta i ratusz nie będzie się zajmował sprawami politycznymi, skąd one by nie pochodziły, o tym nie będziemy dyskutować. (…) W ciągu dwóch lat ta koalicja zadłużyła miasto na 25.000.000,00 zł prawie, ile będzie dalej to jeszcze nie wiadomo. (…). Jeżeli ktoś chce się bawić w politykę dużą lub małą, niech wyjdzie na ulicę według swojego sumienia, niech robi to, co robią inni, ale nie róbmy tego w mieście, bo staniemy się tacy sami jak wszyscy inni, którzy się żrą w całej Polsce na dobre, dlatego też proponuję, żebyśmy nie głosowali tego apelu, nie przyjmowali tego apelu, przynajmniej na sesji Rady Miasta. Nie można upolityczniać Rady Miasta tylko, dlatego, że komuś się to podoba. Zrezygnujmy z tego, róbmy to, co do nas należy, róbmy to, do czego nas powołali mieszkańcy. Nie dzielmy się”.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o informację ze strony Burmistrza Miasta Sandomierza dot. ilości gmin w województwie świętokrzyskim i w kraju, które podjęły tego typu apel.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że apel jest typowo polityczny, Rada Miasta, jako organ nie ma kompetencji do oceniania legalności działania różnych instytucji państwowych, a poszczególni radni nie mają kompetencji do przyjmowania tego typu deklaracji. Następnie radny powiedział, że: „Ja chciałbym się odnieść pokrótce do treści, przede wszystkim punkt 1: „Radykalnie sprzeciwiamy się drastycznemu ograniczaniu praw kobiet”. Proszę Państwa, to jest postulat mijający się z prawdą, ponieważ polski system prawa nie jest oparty na zasadzie precedensu i te wyroki nie tworzą systemu prawa, dopiero Trybunał orzeka o tym, że ustawodawca powinien dostosować ustawy do Konstytucji, że to nie jest zgodne. Drugi postulat, stwierdzenie: „Przez ten organ niezgodności z Konstytucją RP przepisów, które umożliwiają przerywanie ciąży z powodów embriopatologicznych uznajemy za niedopuszczalne i haniebne”. Proszę Państwa, dokonując wykładni artykułu 38, w związku z artykułem 30 Konstytucji Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, wyrażone w orzeczeniu z dziewięćdziesiątego siódmego roku, zgodnie, z którym wartości konstytucyjne, chronione dobra prawne, życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej nie może być różnicowana, i proszę Państwa, wtedy w 1997 roku orzekał o tym Trybunał pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla, no bynajmniej nie zwolennika obecnej władzy, więc świadczy to o tym, że ta niezgodność z Konstytucją tej Ustawy jest i była. Postulat nr 3: „Nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka w Polsce. Apelujemy do prezydenta RP, rządu RP oraz Sejmu o poszanowanie praw i godności kobiet”. Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny nie łamie praw człowieka, stwierdza jedynie niezgodność zapisów tej ustawy z Konstytucją, i tutaj, co ma, proszę Państwa, prezydent RP, rząd czy Sejm i Senat do wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Zresztą prezydent, proszę Państwa, na bazie tego wyroku złożył projekt ustawy, w tej chwili jest ten projekt w Sejmie, i ja Państwu zacytuję może właśnie zmianę tego, jak będzie wyglądać zmiana tego artykułu zakwestionowanego przez Trybunał, propozycji pana prezydenta. Badania prenatalne, czyli projektowana zmiana, polega na dodaniu w artykule 4a ustęp 1 punkt 2a brzmienia: „Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne” (…) Punkt 5: „Nie możemy przejść obojętnie nad tym, że ten okrutny wyrok zapadł w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, skutecznie paraliżując możliwość wyrażenia społecznej odpowiedzi na tę decyzję”. No proszę Państwa, społeczna odpowiedź tu była, jak widzieliśmy. Nie przeszkadzało to, że mamy pandemię, ludzie wychodzili na zewnątrz nie bacząc na zagrożenie, zresztą widać później było efekty tego w postaci większej ilości zakażeń, więc tutaj ten postulat też mija się z prawdą. Ten postulat szósty: „Brak dostępu do aborcji narusza Art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych”, i tutaj cytat: „Nikt nie będzie poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Orzeczenie z 22 października stoi w jawnej sprzeczności z tymi zapisami” – no nie tylko to orzeczenie, bo to z 1997 roku Trybunału pod przewodnictwem Andrzeja Zolla również stoi w sprzeczności, więc nie tylko to, a poza tym ten postulat świadczy o zupełnej ignorancji faktów i odwracaniu kota ogonem, bo to właśnie dziecko abortowane, proszę Państwa, jest poddawane torturom i tutaj zresztą, jeżeli mówimy o zapisach prawa międzynarodowego traktujących to zagadnienie, to bardziej trzeba by się odwołać do ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 30 września 1991 roku Konwencji Praw Dziecka, której preambuła deklaruje w akapicie 10, że dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, a zwłaszcza właściwej ochrony prawnej zarówno przed jak i po urodzeniu. (…) Postulat nr 7: „Zmuszanie Polek do noszenia płodów z wadami genetycznymi i rodzenia martwych dzieci lub dzieci, które umrą zaraz po porodzie nigdy nie znajdzie naszego poparcia”. Proszę Państwa, słowo „płód” to jest określenie medyczne i nie powinno być używane w takiej dyskusji politycznej jak my prowadzimy czy humanistycznej, bo dziecko od chwili poczęcia jest człowiekiem, dlatego w tym wypadku odpowiednik powinno być określenie „dziecko nienarodzone” albo „dziecko poczęte”, poza tym użycie tego sformułowania „noszenie płodu”, no proszę Państwa, też nie jest odpowiednie, to jest takie uprzedmiotawianie kobiety. Nie jest to odpowiednie sformułowanie. Postulat nr 8: „Orzeczenie Trybunału to przyzwolenie na tortury kobiet i trwałe cierpienie fizyczne oraz emocjonalne doprowadzanie kobiet do roli inkubatorów pozbawionych prawa do decydowania o sobie, odarcie ich z przyrodzonej i niezbywalnej godności”. No są to, proszę Państwa, emocjonalne bardzo stwierdzenia, nie wiem, czy Państwo radni tak naprawdę nie wyglądacie na tak emocjonalnych, aby takie sformułowania popierać. Ciężko się do tego w ogóle odnieść. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o niedawanie kobietom wyboru – mają kobiety wybór, chociażby przez to, że po urodzeniu dziecka mogą się zrzec praw rodzicielskich, mogą to dziecko pozostawić. Kościół katolicki – druga możliwość – prowadzi „okna życia”, prawda, które też dają możliwość zostawienia takiego dziecka, natomiast zabicie dziecka chyba nie jest tutaj rozwiązaniem. Teraz postulat nr 9: „Rażąca dyskryminacja kobiet ukonstytuowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października to odbieranie kobietom praw i wolności, godności oraz podmiotowości. Nie godzimy się na to”. Proszę Państwa, to jest zadziwiające, szczególnie jeszcze zadziwiający jest ten ostatni tutaj akapit: „Wzywamy samorządy lokalne i regionalne w całej Polsce, aby wsparły nasz apel”.

Na koniec odniósł się do proponowanej przez radnych PIS uchwały w sprawie LGBT mówiąc, że przyjęcie w drodze aktu prawa miejscowego byłoby narzędziem dla burmistrza umożliwiającym wprowadzanie zakazów organizowania marszów lub protestów środowisk LGBT na trenie miasta.

Dodał, że środowiska związane z PiS-em nie organizowały przy tej okazji protestów, marszy, niszczenia kościołów. Poprosił przewodniczącego rady, jednego z sygnatariuszy apelu, o wyjaśnienie stwierdzenia: „Nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka w Polsce i apelujemy do prezydenta, rządu oraz Sejmu RP o poszanowanie praw i godności kobiet”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że apel w tej sprawie podjęło Miasto Łódź, Wrocław, ale również wiele innych mniejszych miejscowości. Dodał, że to, co jest w apelu napisane jasno określa nasze stanowisko.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła przewodniczącego rady o odczytanie wszystkich pism, jakie zostały skierowane do rady w sprawie apelu.

Radna Renata Kraska powiedziała, że popiera w pełni apel. Dodała, że „jako kobiecie szczególnie leży pozytywne rozstrzygnięcie tej sprawy na sercu. Jest mi bardzo przykro, że ta słuszna sprawa społeczna stała się w tej chwili walką polityczną, co zupełnie nie jest walką polityczną, a jest to ważna sprawa społeczna. Nie wiedzieć dlaczego retoryka wypowiedzi niektórych osób z czołówki świata politycznego cały czas krąży wokół dzieci z zespołem Downa, tak jakby to był główny argument taki najbardziej namacalny, bo dużo osób jest wśród z nas, tak? Z zespołem Downa, a przecież nie o zespół Downa tutaj chodzi, a o prawa kobiet i o dużo cięższe wady genetyczne płodu, i nie możemy zmuszać kobiet do rodzenia dzieci skazanych na śmierć lub ciężkie trwałe kalectwo. (…) Czy ktoś się zastanowił, co dalej z takim dzieckiem? Kobieta ma urodzić mimo wszystko tylko po to, aby za chwilę pochować swoje martwe dziecko zaraz po urodzeniu? Czy zależy nam, żeby zapełnić cmentarze dziecięcymi nagrobkami? (…) A komu przeszkadzał kompromis aborcyjny, który był dotychczas? Przecież tutaj nie chodzi o aborcję na żądanie, ale o zakaz aborcji embriopatologicznej, tak jak powiedział Pan Marcin Świerkula. Zobaczcie, jesteśmy dumni z rozwoju nauki, technologii w Polsce, naprawdę, medycyna bardzo poszła do przodu, i miałoby się nas pozbawić badań prenatalnych? (…) Kobieta decyduje się na taki heroizm sama, jeśli chce urodzić ciężko chore dziecko to po prostu je urodzi i szacunek dla takiej kobiety, a kobieta, która nie chce wychowywać kalekiego dziecka nie powinna być do tego zmuszana, i w tej sprawie jest ten apel i nie jest to walka polityczna, jeszcze raz podkreślam, a społeczna, i wypowiadam się, jako kobieta, a nie przedstawiciel żadnej partii politycznej”.

Radny Marek Strugała powiedział, że: „kiedy zostałem radnym pojawił się u mnie entuzjazm, bo w tej rywalizacji uzyskałem mandat. Jednak zaraz przyszła u mnie refleksja i zburzyła mój zachwyt, ponieważ jest to wielkie zobowiązanie, troska o sprawy mieszkańców. Zostałem radnym tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu, jakim mnie obdarzyli mieszkańcy i pewnie nas wszystkich radnych. Abyśmy służyli, pomagali, rozwiązywali problemy, z którymi się zmagają. (…) I pomimo, że jesteśmy z różnych komitetów, mamy różne poglądy, mamy inne podejście na różne sprawy. Ale wspólnie powinniśmy dać właśnie przykład i nie dzielić mieszkańców. (…) TK nie tworzy nowego prawa, a jedynie ocenia prawo stworzone przez ustawodawcę. I w tym przypadku ocenił przepis Ustawy z 1993 roku i zakwestionował go, podobnie jak (…) poprzedni Trybunał w 1997 roku i wtedy nikt nie protestował, pod przewodnictwem właśnie profesora Zolla. I powiem w ten sposób, iż nie wiem, dlaczego te wszystkie protesty są przeciw Kościołowi, przeciw ludziom, którzy są za życiem i nawet przeciw obecnemu obozowi, który rządzi. (…) Gdyby naprawdę ocenić uczciwie to, co się dzieje, oczywiście jestem świadomy tego, że popełniamy wszyscy, to znaczy my, starsze pokolenie, to znaczy instytucje, które działają w Polsce począwszy od Państwa Polskiego, ale i może Kościół, pewnie różnego rodzaju błędy, tak? I na pewno nie możemy na to być zaślepieni. Ale siła tego protestu, tego ataku, jego agresja, jego wymiar emocjonalny, proszę mi wybaczyć, ale przekracza wszystkie akceptowalne formy życia społecznego. (…)  Czy chcemy w ogóle budować na tym naszą wspólnotę w Sandomierzu i rozwijać nasze miasto, czy chcemy dzielić? Przecież wiemy dokładnie, że niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. I gdyby tak naprawdę uczciwie ocenić obecną sytuację i obecne rządy w kontekście wolności to przecież ten rząd wydobył ileś rodzin z ubóstwa, zwiększył naszą wolność. Wiele rodzin przecież otrzymało jakąś podmiotowość konsumencką, bo dostało wolne środki, by posłać dzieci na dodatkowe lekcje, by pójść do sklepu i kupić jak normalny uczestnik rynku. (…) I dlatego uważam, że to, co właśnie robi ten rząd, to jest potężne wsparcie dla społeczeństwa, to jest podniesienie, jakości życia, to jest zwiększenie naszej wolności i zwiększenie równości”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Jacka Dybusa, który powiedział, że „W ciągu dwóch lat ta koalicja zadłużyła miasto na 25.000.000,00 zł prawie, ile będzie dalej to jeszcze nie wiadomo”, mówiąc, że jest to oczywista nieprawda. Dodał, że jako burmistrz złożył ślubowanie 21 listopada 2018 roku. W 2019 roku miasto zostało zadłużone na kwotę 6.000.000,00 zł, a w 2020 roku na kwotę 2.000.000,00 zł. W związku z tym nie jest prawdą, że obecna koalicja i burmistrz zadłużyli gminę na kwotę 25.000.000,00 zł. Na koniec Burmistrz Miasta Sandomierza przytoczył kwoty zadłużenia miasta w latach, w których radny Jacek Dybus był członkiem koalicji: w 2009 roku – 7.750.000,00 zł, w 2011 roku 12.500.000,00 zł, w 2013 roku – 9.000.000,00 zł, w 2012 roku – 6.500.000,00 zł, w 2017 roku – 4.000.000,00 zł a w 2018 roku – 3.500.000,00 zł.

Radny Jacek Dybus powiedział, że w przyszłorocznym budżecie przewidziana jest kwota zadłużenia w wysokości 13.000.000,00 zł.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że radni mogą zapoznać się z pracami Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, który kompleksowo zajmuje się ochroną życia od poczęcia aż po naturalną śmierć.

Następnie dodała, że: „każdy ma prawo mieć własne zdanie na wiele rzeczy, każdy ma prawo mówić o tym, co czuje i zajmować różne stanowiska, natomiast nie mogę zgodzić się, proszę Państwa, z tym, mówicie tak twardo o tym, kiedy chodzi o decydowanie o życiu poczętych dzieci. Nie mogę się z tym zgodzić. Dziwię się tym Państwu, którzy macie dzieci i wnuki, tak łatwo Wam przychodzi przez usta wypowiedź „chcemy aborcji” i „chcemy aborcji dzieci niepełnosprawnych”. (…) Zabijanie człowieka w łonie matki jest przestępstwem, dla mnie przynajmniej, i jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Każde życie ma prawo do istnienia, każde poczęte”.

Następnie radna odczytała pismo złożone przez Pana T.P.*), jak niżej:

„To bardzo smutny dzień dla Sandomierza, dzień, w którym podejmowany ma być ten apel, zgłoszony przed kilkoma tygodniami, wyrażenie troski o polskie kobiety. Nie będę odnosił się do treści tego apelu, bo to zapewne zrobią inne osoby, którym również, a nawet bardziej niż wnioskodawcom leży na sercu dobro i troska, o wszystkie polskie kobiety, także i te będące jeszcze pod sercem matek, które właśnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego chroni,a o których, zdaje się, zapomnieli autorzy apelu. Tu chodzi o życie tych dzieci, o każde dziecko. Jednak, jako osoba, której zależy na dobrym wizerunku miasta i która o ten wizerunek zabiega, jako samorządowiec nie mogę bez komentarza pozostawić tego, co się niestety dzieje i co, nie daj Boże, może się jeszcze zdarzyć. Po pierwsze, było dla mnie niezrozumiałe podjęcie próby zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i podjęcie apelu w sprawie, która nie dość, że już głęboko dzieli polskie społeczeństwo, to forsowanie, które samemu Sandomierzu chwały nie przyniesie. Próba ta wpisuje się i wpisze niestety w krzykliwe i agresywne kreowanie rzeczywistości opisywanej, a z przykrością to zauważam, prostackim i niegodnym polskich kobiet językiem, wymuszanym na bardzo młodych kobietach, wręcz dziewczętach, chwytliwymi hasłami o ich pseudowolności. Rozmawiałam na ulicy z dziewczynami młodymi przed marszem na ulicach miasta Sandomierza, nie miały bladego pojęcia, o co chodzi. Powiedziały, że idą, bo tak każdy robi, no to poszły. Nie rozumiem też podjętej, niestety bezrefleksyjnej i wyrażanej tak bardzo buńczucznie ponownej próbie przyjęcia tego apelu przez pana przewodniczącego, który przecież już kilka tygodni temu wnioskował o Nadzwyczajną Sesję i przyjęcie apelu sam na siebie, wnioskowanym przez samego siebie i z grupą radnych, by następnie z tymi samymi radnymi wspólnie wniosek ten wycofać, i mogło tu już zostać, ale obserwowane pójście na udry, pokazanie, kto tu rządzi, nawet, jeśli to rządzenie może trwać jeszcze tylko przez chwilę, wzięły niestety górę, a nie są to cechy, których oczekuje się od osoby, która przewodniczy samorządowi i która powinna być osobą nastawioną na wszystkich koncyliacyjnie. Pragnę ponadto przypomnieć Państwu radnym i Panu przewodniczącemu, że zwoływanie Nadzwyczajnej Sesji jest czymś nadzwyczajnym właśnie i zarezerwowanym jest dla spraw najwyższej wagi i pierwszorzędnego znaczenia dla funkcjonowania miasta. Proponowany apel, który po groźbach i zapowiedziach ponownego złożenia właśnie teraz się pojawia, ma niestety jednostronny wymiar polityczny i ideologiczny i reprezentuje spojrzenie, które nie łączy, a dzieli już podzielone społeczeństwo. Nie jest też stanowiskiem wszystkich mieszkańców, i dlatego może lepiej by było skonsultować to stanowisko nie tylko z jednymi, ale też i z innymi. Pragnę wreszcie przypomnieć, że dobrym obyczajem było i powinno być także i to, aby podejmowane przez radę apele i stanowiska miały charakter wypracowany ze wszystkimi konsensusem i żeby przyjęte były za ogólną aprobatą i przez aklamację w tej szczególnej sytuacji, w której spierają się emocje i racje o to, że apelu i wnioskodawcy muszą liczyć się z tym, że niepodjęcie proponowanego apelu albo podjęcie go bez oczekiwanej wyraźnej większości lub z głosami przeciwnymi będzie kompromitacją nie tylko dla nich, ale i dla całego sandomierskiego samorządu i Sandomierza. Wreszcie musicie Państwo radni zwrócić uwagę, że nie bez znaczenia jest także i to, że Sandomierz jest wyjątkowym miastem, na które zwrócone są oczy całego polskiego społeczeństwa. Tylko nieżyczliwi Sandomierzowi ludzie czekają na to, aby Sandomierz, jako pierwszy stanął w awangardzie nie tylko piękna, kultury, rozwoju, rozkwitu, dobrego życia i spokojnego w nim mieszkania, co raczej, jako hołdujący cywilizacji śmierci, przed którą przestrzegał Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza święty papież Jan Paweł II. Szanowni Państwo, utrata przez Sandomierz dobrego wizerunku, może nawet zła sława, mogą być efektem proponowanego apelu zależy tylko od Państwa decyzji i mogą być trudne do odzyskania, a to w obecnej trudnej sytuacji Sandomierza ma ogromne znaczenie. Równie ważnym wymiarem jest także wymiar osobisty każdego z Państwa radnych, będących przecież córkami, synami, żonami, mężami, matkami, ojcami, babciami, dziadkami, którym przyjdzie tłumaczyć nie tylko przed swoimi bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi, ale przede wszystkim przed własnym sumieniem z tego, jak w tej konkretnej sprawie się zachowaliście. Apeluję, zatem do Państwa o nieprocesowanie i odrzucenie tego apelu”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza ponownie odniósł się do słów radnego Jacka Dybusa mówiąc, że przyszłoroczna kwota zadłużenia jest na razie propozycją. Radni ostatecznie zdecydują o wysokości zadłużenia, gdyż rada miasta uchwala budżet gminy. Dodał, że radni maja prawo zaproponować zdjęcie części inwestycji, które nie są wymagalne i tym samym obniżyć wysokość zadłużenia.

Radny Tomasz Malinowski postawił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku obrad i poddanie projektu apelu pod głosowanie. Stwierdził: „Panie przewodniczący, ja tak słuchając przedmówców, ich argumentów, myślę, że dyskusja nad tym punktem porządku obrad moim zdaniem się wyczerpała. Każdy z radnych wyrazi swoje stanowisko w tej sprawie poprzez sposób głosowania (..)”.

Rozgorzała dyskusja na ten temat, w której część radnych wyrażała niezadowolenie próbą zakończenia debaty w tym punkcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że: „każdy z nas obecnych przez swoich przedstawicieli wyraził swoją opinię”.

W związku Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał wniosek formalny radnego Tomasza Malinowskiego pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 8;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła wniosek formalny radnego Tomasza Malinowskiego i zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt apelu pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 10;

„przeciw” – 8;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła apel:

Apel Nr XXVII/1/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie poszanowania Praw Kobiet.

Ad. 13

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że protokół z XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020 roku był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Dodał, że do dnia wczorajszego nie wpłynęły żadne uwagi, co do jego treści, w związku z tym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 3;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020 roku.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady: „Czy Pan Andrzej Lebida mógłby nam powiedzieć, dlaczego zagłosował przeciw?”.

Radny Andrzej Lebida: „Panie przewodniczący, ja po prostu, ponieważ… Nie muszę tego uzasadniać, dlaczego jestem przeciw. Takie jest moje stanowisko”.

Ad. 14

Przyjęcie harmonogramu dyżurów radnych Miasta Sandomierza w okresie od 5 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że na dzień dzisiejszy wszystkie dyżury i radnych i przewodniczących są wstrzymane z uwagi na pandemię koronawirusa.  Dodał, że od sytuacji zdrowotnej po 1 stycznia, jako przewodniczący, podejmie decyzję o ewentualnym wznowieniu dyżurów. Niemniej jednak rada powinna taki harmonogram przyjąć. W związku
z powyższym poddał przedstawiony harmonogram pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

3 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła harmonogram dyżurów radnych Miasta Sandomierza w okresie od 5 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku.

Ad. 15

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił Burmistrza Miasta Sandomierza o zabranie głosu.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że:

 1. „Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wspólnie z wolontariuszami Grupy Ratownictwa  PCK Sandomierz kontynuowali akcję skierowaną do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie pomocy w zakupie niezbędnych artykułów spożywczych lub lekarstw.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu rozpoczął realizację zakupów dla osób w wieku 70+ w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Wspieraj seniora”. W Centralnej aplikacji statystycznej w omawianym okresie odebrano około 30 zgłoszeń od mieszkańców Sandomierza, którym zabezpieczono niezbędną pomoc.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje wydawanie zaświadczeń dla mieszkańców gminy w celu ubiegania się  o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu  „Czyste powietrze”. Do dnia 13.11.2020 wpłynęło 6 wniosków o wydanie zaświadczeń.
 4. „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” w ww. postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 złożoną przez „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin, cena brutto 4 599 070,93 zł, gwarancja na roboty budowlane – 60 miesięcy, termin realizacji od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2021 r.
 5. W związku z obchodami 102-lecia odzyskania niepodległości na placu 3 Maja została ułożona kompozycja kwiatowa w liczbę 102. Kwiaty zostały pozyskane wnioskiem do ARMIR, który można było wypełnić by wspomóc przedsiębiorców, którzy nie sprzedali swoich kwiatów przed 1 listopada.
 6. Pandemiczna rzeczywistość, która zawładnęła niemal całym globem, społeczna izolacja oraz brak dostępu do kultury w znanej dotychczas formie zmusiły Sandomierskie Centrum Kultury do szukania nowych sposobów kontaktu z odbiorcą kultury.

W związku z tym niemal wszystkie działania dotyczące Narodowego Święta Niepodległości zostały przeniesione w obszar Internetu. Wśród propozycji przygotowanych z tej okazji znalazły się:

 1. „Sandomierz świętuje niepodległość” – plakat okolicznościowy do udostępniania na Facebooku oraz bicia rekordu 102 udostępnień na 102 rocznice odzyskania niepodległości. Sandomierz dwukrotnie pobił rekord udostępnień i to w dniu, w którym plakat pojawił się w sieci. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udostępnianie i wspólne świętowanie;
 2. „Krajobraz nie(p)odległego Sandomierza” – wirtualna prezentacja archiwalnych fotografii związanych z Sandomierzem, która trwała do końca listopada. Sandomierskie Centrum Kultury dysponuje obfitym zbiorem fotografii z lat 1917 – 1939 dzięki wsparciu takich instytucji, jak: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
 3. „Do hymnu” – wyjątkowo w dniu 11.11.2020 roku o godz. 12.00 z wieży ratuszowej zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego zamiast sandomierskiego hejnału.
 4. „Ratusz w barwach narodowych” – dniu 11.11.2020 po zmroku na elewacji sandomierskiego ratusza pojawiła się biało-czerwona iluminacja. Wśród zaproponowanych wirtualnych działań na szczególną uwagę zasługuje konkurs fotograficzny.
 5. „Ok(n)o na Polskę”, celem konkursu było m.in. wzmacnianie postaw patriotycznych, rozwój kreatywności oraz zainteresowanie małą Ojczyzną. Organizatorom zależało na zaangażowaniu mieszkańców Sandomierza w twórcze i wirtualne przeżywanie Narodowego Święta Niepodległości.
 1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, biorąc pod uwagę lawinowy wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, zgodnie §11b ww. rozporządzenia, Świetlica Środowiskowa oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” realizują swoje zadania wyłącznie w trybie zdalnym do odwołania. W ciągu całego okresu międzysesyjnego pracownicy zaangażowani byli:
 1. ul. Portowa 24: szycie choinek z materiału dla podopiecznych OPS w Sandomierzu, uzupełnianie dokumentacji - Zarządzanie Ryzykiem, każdego dnia świadczona była również pomoc w odrabianiu prac domowych w trybie zdalnym.
 2. ul. Słowackiego 15: zdalne wsparcie emocjonalne wychowanków oraz zdalna pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, sprzątanie pomieszczeń świetlicy po pracach remontowych, przygotowywanie materiałów na zbiórkę dla „Przytuliska”, przygotowanie dokumentów do archiwizacji, szycie fartuchów ochronnych dla sandomierskiego szpitala.
 3. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”: przygotowanie bombek choinkowych dla Warsztatów Terapii w Sandomierzu (w ramach współpracy, prezent na święta dla podopiecznych warsztatów), zdalne wsparcie emocjonalne wychowanków oraz zdalna pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, prace administracyjne, uzupełnianie dokumentacji.
 1. W dniu 20.11.2020 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych” w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Sandomierz. Termin składania ofert do dnia 07.12.2020 r. do godz. 11: 00. Termin otwarcia ofert: 07.12.2020 r. godz. 11:30.
 2. Samorząd sandomierski złożył wniosek do marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczący zgłoszenia Miasta Sandomierza do listy polskich propozycji Znaku Dziedzictwa Europejskiego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 3. Wraz z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu odbyła się promocja akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Ambasadorką wydarzenia Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich jest w bieżącym roku Małgorzata Kożuchowska.
 4. W dniu 25 listopada 2020 roku  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  przekazał dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu pomoc rzeczową w postaci środków i sprzętu ochrony osobistej zakupionej w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna" według poniższego asortymentu:
 1. Higieniczna mata dekontaminacyjna -  44 szt.
 2. Półmaska z filtrem antywirusowa - 3683 szt.
 3. Chusteczki  dezynfekcyjne - 71 opakowań ( 200 szt./op.)
 4. Płyn do dezynfekcji powierzchni w opakowaniu o pojemności 5 litrów - 145 szt.
 5. Automatyczny bezdotykowy dozownik wraz ze stojakiem dezynfekcyjnym -  11 szt.
 6. Generator ozonu - 6 szt.
 7. Ciśnieniowy opryskiwacz do dezynfekcji powierzchni 5 litrowy -  4 szt.
 8. Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk w opakowaniu o pojemności 250 ml. - 50 szt.
 1. W dniu 25.11.2020 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W dniu 25.11. 2020 r. ogłoszenie wraz z SIWZ zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM Sandomierz – Platforma zakupowa. Termin składania ofert na zadanie jw.: do dnia 28.12.2020 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 28.12.2020 r. godz. 10:30.
 2. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Groby i Cmentarze wojenne w kraju 2021
 3. Dokonano montażu altany śmietnikowej przy ul. Żydowskiej
 4. Trwają prace przygotowawcze do wdrożenia nowych przepisów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – wysyłanie zawiadomień do podmiotów.
 5. Przygotowano dokumentację przetargową na zakup autobusów w ramach zadania: „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”
 6. Trwają prace związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.
 7. Zakończono realizację zadania pn.: Wykonanie konserwacji rowu wraz z odmuleniem przepustów rurowych przy ulicy Błonie w Sandomierzu.
 8. Trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2027. W tym roku mija okres obowiązywania poprzedniej strategii, która przygotowana była i obowiązywała w latach 2014 – 2020. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Czas obowiązywania opracowywanej strategii jest kompatybilny z polityką finansową w sferze społecznej realizowanej na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie Kraju, na poziomie Regionalnym oraz Lokalnym.
 9. Zostały opracowane tablice profilaktyczne z kontaktami, adresami, gdzie młodzież jak i ich rodzice, opiekunowie mogą szukać wsparcia, pomocy w konkretnych problemach. Już wkrótce dostarczymy je do wszystkich placówek oświatowych, świetlic, poradni pedagogicznych, poradni psychologicznych.
 10. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przystępuje do testów wdrożeniowych dotyczących zmiany Dowodów Osobistych. W przyszłym roku planowana jest zmiana Ustawy o Dowodach Osobistych, a w tym procedury ubiegania się o dowód osobisty. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło nowe dane techniczne, które będą obowiązywały przy procedurze składania wniosków o dowód osobisty, jaki i przy odbiorze gotowego już dowodu. Wejdzie identyfikacja linii papilarnych na etapie składania wniosku o dowód oraz ponowna identyfikacja przy odbiorze gotowego dowodu. W 2018 roku dowód osobisty został zaopatrzony w warstwę elektroniczną.
 11. W dniu 26.11.2020 roku odbyło się posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania wniesionego przez firmę Pollight Sp. z o.o. Al. J. CH. Szucha 11 b lok. H2, 00-580 Warszawa w przedmiocie zamówienia publicznego na zdanie „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza I etap oraz II etap”. Ogłoszenie wyroku nastąpiło w dniu 30.11.2020 r. – Krajowa Izba Odwoławcza uznała racje Gminy Sandomierz - odwołanie zostało oddalone w całości w zakresie zarzutów dot. odrzucenia oferty odwołującego, jako niezgodnej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz unieważnienia postępowania w związku z odrzuceniem oferty Odwołującego, jako jedynej oferty złożonej
  w postępowaniu.
 12. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na zadanie „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza I etap”.

Głosów w dyskusji nie było.

Ad. 16

Informacje przewodniczącego Rady Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty i wolne wnioski.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że do Biura Rady Miasta Sandomierza wpłynęły następujące pisma:

 1. „Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przedłożył informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu przedłożył informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 20 radnych, przewodniczącego rady, 30 pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz Burmistrza Miasta Sandomierza za 2019 rok.
 3. Radni Andrzej Bolewski i Jacek Dybus złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na uchwałę Nr XXV/291/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na uchwałę Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 4. Mieszkaniec Sandomierza złożył Apel do Rady Miasta Sandomierza w sprawie propozycji Apelu dot. poszanowania Praw Kobiet.
 5. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wystosował pismo do Burmistrza Sandomierza z prośbą o informacje o działaniach podejmowanych przez samorząd w celu rozwiązania sytuacji z lokalem Rynek 3. Odpowiedź w tej sprawie został udzielona, w której czytamy, że Sąd Rejonowy w Sandomierzu przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Gospodarczy.
 6.  Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wystosował pismo do Burmistrza Sandomierza z prośbą o informację dot. inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Lubelskiej oraz inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Kochanowskiego – boczna. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona, w której czytamy, ze gmina podpisała umowę na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i kosztorysowej uwzględniającej wykonanie dodatkowej kondygnacji budynku oraz została podpisana umowa na realizację oświetlenia ulicznego na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej.
 7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył prawomocne orzeczenie z uzasadnieniem w sprawie skargi Pani R.K.*), na bezczynność Burmistrza Sandomierza. Skarga został odrzucona.
 8. Nieformalna grupa na rzecz rozwoju Sandomierza złożyła pismo w sprawie budowy ścieżek rowerowych w przyszłych oraz aktualnych inwestycjach. Pismo zostało przesłane do Państwa radnych drogą elektroniczną w dniu 27 listopada 2020 roku.
 9. Grupa 52 mieszkańców Sandomierza złożyła pisma w sprawie projektu Apelu dot. poszanowania Praw Kobiet. Pisma w tej sprawie zostały przesłane do Państwa radnych drogą elektroniczną w dniu 27 listopada 2020 roku.
 10. Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” zwrócił się z pismem o dokonanie zmiany projektu budżetu i przyznanie dotacji w ramach zadań zleconych z pożytku publicznego w wysokości nie mniejszej niż w 2020 roku.
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje o przyznaniu dotacji w wysokości 15.000,00 zł dla Klasztoru św. Jakuba Apostoła OO. Dominikanów w Sandomierzu na realizację zadania pn.: „Sandomierz, prace konserwatorskie secesyjnej polichromii sklepienia w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w klasztornym kościele św. Jakuba”.  
 12. Ks. Waldemar Gałązka złożył odpowiedź na Apel w sprawie poszanowania Praw Kobiet.
 13. Mieszkańcy Sandomierza złożyli pismo krytykujące przyjęcie Apelu w sprawie poszanowania Praw Kobiet.
 14. Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sandomierza złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na Uchwałę Nr XXV/291/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na Uchwałę Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 15. Mieszkańcy Sandomierza złożyli pismo dot. poparcia Apelu w sprawie Poszanowania Praw Kobiet”. 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił zestawienie interpelacji i zapytań radnych w okresie międzysesyjnym od 29 października 2020 roku do dnia 1 grudnia 2020 roku, jak niżej:

 1. „Została udzielona odpowiedź na interpelację z dnia 20 października 2020 roku radnego Tomasz Malinowski w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Partyzantów w Sandomierzu.
 2. Została udzielona odpowiedź na interpelacje z dniu 27 października 2020 roku radnego Piotr Chojnacki wraz z mieszkańcami w sprawie odwodnienia ulicy Marynarskiej i Kotwicznej.
 3. W dniu 3 listopada 2020 roku radny Janusz Poński złożył interpelację w sprawie udostępnienia opinii dot. mebli w lokalu Rynek 4. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 4.  W dniu 3 listopada 2020 roku radny Janusz Poński złożył interpelację w sprawie przedstawienia informacji o odszkodowaniu dla formy Granit – Bet. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 5. W dniu 16 listopada 2020 roku radny Marcin Świerkula złożył interpelację w sprawie pozyskiwania przez gminę środków z Funduszu Wsparcia Kultury. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 6. W dniu 17 listopada 2020 roku radny Janusz Poński złożył interpelację w sprawie uzupełnienia informacji dot. odszkodowania dla firmy Granit – Bet. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 7. W dniu 29 października 2020 roku radna Ewa Gracz złożyła zapytanie w sprawie nauczania zdalnego w samorządowych placówkach oświatowych. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 8. W dniu 30 października 2020 roku radny Tomasz Malinowski złożył zapytanie w sprawie remontu ulicy Rokitek i II Pułku Piechoty. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona”.

Na zakończenie przewodniczący rady przypomniał przewodniczącym komisji stałych o przygotowanie sprawozdań z działalności komisji za 2020 rok oraz opracowanie planów pracy na 2021 rok. Dodał, że na serwerze Urzędu Miasta zostały założone prywatne skrzynki mailowe wszystkich radnych do komunikacji z mieszkańcami.

Radny Marek Strugała odniósł się do swojej wypowiedzi, którą wcześniej prezentował, mówiąc, że jeśli kogokolwiek obraził swoją wypowiedzią czy działaniem i poczuł się urażony to przeprasza, gdyż nie to było jego intencją. Dodał, że zachodzące podziały w społeczeństwie niszczą wspólnotę narodową.

Radny Jacek Dybus powiedział, że w projekcie budżetu miasta na 2021 rok nie ma przewidzianej inwestycji drogowej związanej z remontem ulicy Różanej. Dodał, że zgodnie z informacją uzyskaną od samorządu remont tej drogi miał zostać wykonany przy współudziale powiatu sandomierskiego w 2021 roku.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że „Moim celem, naszym celem od samego początku tej sytuacji, o której żeśmy dzisiaj rozmawiali, było jej uniknięcie. Taka była intencja, taki był plan i szkoda, że tak się nie udało, dyskusja się odbyła, głosowanie jest, apel jest”. (…) Gdyby ta dyskusja była 16 listopada ja bym może takich wniosków nie wyciągnął, natomiast te dwa tygodnie, które upłynęły od tamtego czasu do dzisiaj wiele, wiele zmieniły w sytuacji zewnętrznej, wiele, wiele padło słów od kobiet, które, organizują strajk w tej intencji, i wyrażam wielki żal, że myśmy tych dwóch tygodni nie wykorzystali po to, aby poczytać, aby się zorientować, jak naprawdę wygląda sytuacja. W przeciągu dwóch tygodni ostatnich zaatakowano nasze świętości narodowe, kardynała Wyszyńskiego, świętego Jana Pawła II, i w ciągu tych dwóch tygodni odkryto tak naprawdę cel tego wszystkiego, bo powiedziano już, że nie chodzi o żadne sytuacje wyjątkowe – mówi się o aborcji na żądanie. (…) Ktokolwiek cokolwiek obserwuje, nawet, jeżeli jest obojętny, nawet, jeżeli jest przeciwny tym, którzy rządzą, a jest na przykład Polakiem, ma dzieci, jest katolikiem, to powinien refleksję wyciągnąć, stąd też propozycja zdjęcia z porządku obrad, stąd też propozycja, abyśmy ten temat starali się nie roztrząsać, nie dyskutować. (…) Nasza odpowiedź na to wszystko jest emocjonalna na pewno, bo nie da się wobec takich sytuacji emocji utrzymać na wodzy i sam jestem człowiekiem dosyć wyważonym i który waży słowa czasami, ale te emocje w tym momencie troszkę już wzięły górę. (…) Wolność to jest uznanie wolności drugiego człowieka, to nie jest moja wolność. Tyle mojej wolności, ile wolności drugiego człowieka, nie to, że ja wygram, czy ja przegram. Pamiętajmy, że są wokół nas ludzie mający bardzo różne problemy i różne poglądy polityczne. My, jako Rada Miasta, a zwłaszcza Pan przewodniczący, jako jej, nazwijmy to, organ reprezentacyjny czy reprezentujący powinniśmy wykazać wielką rozwagę (…) To upolitycznienie tej dyskusji i wynik jej dziesięć do ośmiu nie napawa Was sukcesem i ja bym tu Wam nie życzył, żeby tak było dalej. (…) Nie chcę tu nikogo wytykać, nie chcę nikomu przypinać, nie chcę nikogo piętnować, natomiast te wyniki głosowań są dostępne, one będą dostępne i proszę o tym pamiętać. Sandomierz to jest 1000 lat kultury, 1000 lat chrześcijaństwa, a to, co się dzieje teraz – góra pięćdziesiąt lat. To wszystko przeminie, prawda zwycięży i chrześcijaństwo, a wiara w człowieka, bo nie ma ludzi złych, tylko postępują chwilowo źle”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów politycznych, a samorząd stara się być jak najbardziej obiektywny. Ponadto dodał, że radni mają prawo do tego, żeby myśleć po swojemu, mieć swój światopogląd, analizować sytuację i interpretować ją na swój sposób, co nie zmienia faktu, że rozmawiać i dyskutować zawsze trzeba.

Ponadto burmistrz zwrócił uwagę, że od kilku lat samorządom dzieje się coraz gorzej, gdyż uszczuplane są ich dochody np. poprzez obniżkę podatku z 18% na 17%. Dodał, że Stowarzyszenie „Tak! Dla Samorządów” apelowało o zwiększenie udziału w podatku od osób fizycznych z 38% do 48%, po to, by samorządy były prawdziwymi partnerami dla rządu. Następnie burmistrz odniósł się do sytuacji finansowej w oświacie mówiąc, że słuszne podwyżki dla nauczycieli powinny być wypłacane ze zwiększonej subwencji oświatowej, jaką gmina otrzymuje z budżetu państwa. Dodał, że samorząd nie uchyla się od ponoszenia części kosztów związanych z dydaktyką jak chociażby utrzymanie budynków szkolnych. Na koniec burmistrz pozytywnie ocenił przynależność Polski do Unii Europejskiej, gdyż efekty członkostwa widać w każdej miejscowości w postaci przeprowadzonych inwestycji. Dodał, że: „Przez wielu polityków różnych scen politycznych jest poruszane takie stwierdzenie, że jedyne, co się udało w Polsce po 1989 roku to Ustawa o Samorządzie Gminnym. Przypominam, że współtwórcą był sandomierzanin, pan Jerzy Stępień, więc dbajmy o tę samorządność, mamy prawo się różnić, mówmy też i jakby przekazujmy informację od dołu, że mamy swoje potrzeby, mamy swoje problemy i uważam, mówię jeszcze raz, niezależnie, jakiej partii jest to rząd, to powinien traktować samorządowców po partnersku, powinny być tworzone takie regulacje, które spowodują rozwój tych takich najniższych komórek lokalnej społeczności”.

Radny Marcin Świerkula odniósł się do apelu Stowarzyszenia „Samorząd Dla Polski”, który popierany jest przez burmistrza, mówiąc, że rząd nie planuje pozbawienie samorządów dotacji z tytułu udziału w podatkach. Stwierdził, że jest to manipulacja lub nie zrozumienie tematu. Dodał, że udział gminy w podatku dochodowym jest określony w drodze ustawy pochodzącej z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Stwierdził, że podniesienie tego udziału o 10% spowodowałoby podniesienie podatków dla obywateli. Na koniec zaznaczył, że dochody sandomierskiego samorządu z tytułu udziału w podatku dochodowym z roku na rok rosną, gdyż społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne.

Radny Robert Kurosz powiedział, że złożył interpelację w sprawie uchwały o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż rada nie uwzględniła, by do naliczania opłat za wywóz śmieci brać pod uwagę ilość zużytej wody, ale tej na cele bytowe. Dodał, że złożona interpelacja w dniu dzisiejszym nawiązuje do Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków. Na koniec dodał, że otrzymał wykaz przedsięwzięć, jakie w bieżącym roku wykonało Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu i jest ono znaczne. Zaapelował o większą reklamę działalności SCK w mieście.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że działań, jakie podejmuje SCK w mieście jest bardzo dużo. Dodał, że pomimo tego SCK przygotuje dodatkową ofertę kulturalną dla najmłodszych w ramach zdalnej nauki.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że nie jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, gdyż w referendum głosował za akcesją. Dodał, że „Mój protest przeciwko pewnym rozwiązaniom, które się w tej Unii wprowadza, i przenoszenie tych rozwiązań na państwa, a w konsekwencji na samorządy, nie ma na to zgody. My, jako miasto, jako państwo powinniśmy stanowić organizm, który decyduje o sobie, który ma prawo, ale w zgodzie z pewną kulturą, która jest w tym państwie i w tym mieście. (…) To są oczywiście sprawy, które są drażliwe i nad tym trzeba się pochylać zawsze i trzeba to mieć na uwadze. I jeszcze raz apeluję do Państwa, jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu i prawdopodobnie przepraszam Państwa też za to, że dzisiaj było tak może emocjonalnie, może pewne słowa nie powinny paść, chociaż starałem się nie mówić, jak Państwo zauważyli, na koniec dopiero zbuntowałem się, kiedy już zabrano podstawowe prawo radnego”.

Radny Jacek Dybus zaapelował o zorganizowanie kolejnej sesji rady Miasta Sandomierza na terenie sandomierskiego zamku z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Stwierdził, że dzięki bezpośredniemu kontaktowi opadną emocje a radni będą mogli skupić się na istotnych tematach dla miasta i jego mieszkańców jak chociażby przyszłoroczny budżet gminy.

Radny Marek Strugała powiedział, że radni reprezentują różne środowiska i pochodzą z różnych komitetów i jest to rzecz właściwa i słuszna w demokratycznym kraju. Dodał, że radni powinni szukać kompromisów i dążyć do porozumienia dla dobra miasta i jego mieszkańców. Stwierdził, że wspólnym zadaniem radnych jest zjednoczyć wspólnotę samorządową w Sandomierzu. Na koniec powiedział, że problemy z finansowaniem oświaty trwają od lat dziewięćdziesiątych i żaden rząd nie pochylił się nad nowymi rozwiązaniami ustawowymi w tej materii.

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała m.in, że osobiście nie należy do żadnej partii politycznej i w przyszłości nie ma zamiaru wstępować do partii politycznej. Dodała, że: „od 30 lat pracuje w służbie zdrowia i wstaję o 5: 00 rano przez trzydzieści lat, nie śpię piętnaście nocy w miesiącu, i przez te trzydzieści lat, proszę sobie przeliczyć, ile mniej więcej się nie śpi nocy. Po to się to wszystko robi, żeby ratować ludzkie życie. Ludzkie życie często się mówi, że to jest dar. Krew jest darem, leki są darem, ludzka życzliwość jest darem. Proszę Państwa, wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne, bo się pomaga drugiemu człowiekowi. Proszę Państwa, szanujmy się nawzajem. Ja mam takie zdanie, ktoś ma inne, ale że ktoś ma inne zdanie to nie znaczy, że ja mam tego człowieka nie szanować, bo odnośnie aborcji, żeby była jasność: ja jestem przeciwna, natomiast jestem za tym, żeby kobieta miała wybór”.

Następnie radna odniosła się do zjawiska aborcji mówiąc m.in: „To są decyzje indywidualne, bo tak naprawdę myślę o tym, że nikt z nas nie był w takiej sytuacji i oby nie był, i oby nie był, bo to są rzeczy bardzo ważne, bardzo poważne, i jeżeli taka sytuacja się w domu wydarzy ludzie rozmawiają, dyskutują, radzą się, myślą, szukają, powtarzają badania. To są bardzo trudne rzeczy, niemniej jednak ja, tak jak podkreślam, każdy z nas jest inny. (…) Jestem kobietą, więc ja nie mogę działać przeciwko kobietom, bo to tak jakbym sobie w kolano strzeliła. Jeszcze raz podkreślam: każdy ma sumienie i każdy powinien według tego sumienia głosować, działać, żyć, postępować, bo to jest sprawa bardzo indywidualna i delikatna. Dotyczy całego społeczeństwa. Natomiast ja uważam, tak jak podkreślam, z racji tego, że pracuję na oddziale paliatywnym, ja się nie spotkałam z osobą, żeby chciała umrzeć. Byłam przy setkach śmierci, żeby nie powiedzieć tysiącach, bo by to dziwnie zabrzmiało, ale przez tyle lat, ja nie spotkałam osoby, która by chciała umrzeć. Jak tu szczęśliwie siedzę nie spotkałam. W bólu, w jakimś takim osamotnieniu ludzie często mają pragnienie śmierci, ale proszę Państwa, jeżeli ból minie, jeżeli się sytuacja poprawi – proszę mi wierzyć, że ludzie chcą żyć, ale tak jak podkreślam jeszcze raz, i mam do tego pełne prawo, bo jestem osobą niezależną, sama urodziłam i wychowałam troje dzieci, więc moje dzieci są dla mnie najważniejsze i nie ma ważniejszej rzeczy od moich dzieci, więc jeszcze raz mówię do wszystkich Państwa radnych, że ja szanuję i tych radnych, którzy są za i tych radnych, którzy są przeciw, niemniej jednak, proszę Państwa, jeżeli my w Radzie, dwadzieścia jeden osób nas jest, jeżeli my się nie będziemy szanować to jak to będzie wyglądać? Szanujmy się, szanowni Państwo, nawzajem, z tego względu, że każdy jest inny i nie możemy być jednakowi”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Marka Strugały mówiąc, że również ubolewa nad faktem, że przez ostatnie 30 lat nie udało się kompleksowo rozwiązać finansowania systemu oświaty. Dodał, że okres ten to ciągłe reformowanie systemu edukacji a system ten powinien być pewną opoką, podstawą i bazą nowoczesnego społeczeństwa. W związku z tym w systemie oświaty nie powinno się już dokonywać gwałtownych zmian. Raz ustalony system kształcenia powinien obowiązywać wiele lat. Podobnie system finansowania, który nie powinien w tak znaczącym stopniu obciążać budżetu samorządu. Na koniec burmistrz porównał trudną sytuację w systemie oświaty z system służby zdrowia, który również wielokrotnie był reformowany.

Radny Andrzej Lebida odniósł się do sytuacji w sandomierskim samorządzie. Powiedział, że:zawsze ta Polska będzie w naszych sercach, i zrozumcie to, że pewne rzeczy trzeba, my, jako sandomierzanie robić najwięcej dla tych sandomierzan, bo proszę Państwa, Wasze diety, Wasze wszystkie rzeczy pochodzą od podatników sandomierskich, i dbajmy o ten Sandomierz, a nie dajmy się po prostu w pewne rzeczy manipulować”.

Ad. 17

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXVII sesję Rady Miasta Sandomierza.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.