Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 75/2/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku

Sprawozdanie Nr 75/2/2024

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 27 lutego 2024 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Robert Kurosz.

Radny spóźniony: Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Monika Hill- Pracownik Referatu Opłat, Podatków i Windykacji (czyt.: ROPiW),

Pan Paweł Śmieszek- Pracownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Obecni Mieszkańcy  Sandomierza- Pani K.L.*, Pan K.T.*

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                    

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024- 2043.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

6.Sprawy różne. Wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Radna Mariola Stępień zaproponowała zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu nr 3 „Sprawy różne.” i punktu nr 8 „Wnioski komisji.”
W związku z obecnością mieszkańców przewodnicząca udzieliła im pierwszeństwa głosu.

Wobec powyższego, zwróciła się do członków komisji o  przegłosowanie porządku obrad z uwzględnioną zmianą.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawy różne.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024- 2043.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

7.Wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Sprawy różne.

Przewodnicząca komisji oddała głos Pani K.L.*, która rozdała członkom pismo z „prośbą dofinansowania infrastruktury oświetleniowej stadionu miejskiego w jak najszybszym terminie”. Mieszkanka przypomniała, że przeprowadziła kilka rozmów i spotkań z Burmistrzem Sandomierza wspólnie z Panem Rafałem Niewęgłowskim- Prezesem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wisła Junior (czyt.: MUKS), Panem Pawłem Wierzbickim – Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (czyt.: MOSIR) oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w ww. kwestii. Mówczyni podkreśliła fakt, że jej obecność jest spowodowana chęcią poprawy warunków trenowania chłopców w piłkę nożną. Pan K.T.* przedstawił formę otrzymanego dofinansowania z Fundacji „Lotto” w wysokości 50.000zł na 4 słupy oświetleniowe i wyposażenie na boisko przy ul. Żeromskiego (obok Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu). Obecnym mieszkańcom zależy, aby gmina przeznaczyła ok. 130.000 zł netto wsparcia na wspomniany cel. Termin zakończenia inwestycji przypada na grudzień 2024 r.

Pan Piotr Wójtowicz przedstawił stanowisko burmistrza i oznajmił, że urząd musi bazować na dokumentach, konkretnych wyliczeniach
i kosztorysach, o których dostarczenie zostali poproszeni obecni inicjatorzy ww. inwestycji.  Wobec braku oficjalnych danych nie został nadany dalszy  bieg realizacji oświetlenia boiska na stadionie. Naczelnik Wydziału RPI podkreślił fakt, że włodarz widzi potrzebę pilnej modernizacji infrastruktury oświetleniowej boiska jednak podstawowym wymogiem jest posiadanie kompleksowej dokumentacji.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja. Członkowie docenili wkład pracy
i zaangażowanie na rzecz poprawy warunków do gry w piłkę nożną młodzieży jednak wątpliwość wzbudził brak aneksu do umowy z Fundacją „Lotto” na zmianę lokalizacji boiska  z ul. Żeromskiego na ul. Koseły (przy miejskim stadionie).

Do obrad komisji dołączył radny Krzysztof Szatan.

Radni uznali, że należy poczekać na decyzję Premiera w kwestii wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych w wysokości 12.000.000 zł
z zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. budowa ul. Okrzei
w Sandomierzu na remont i modernizację miejskiego stadionu na ul. Koseły.

Pan Paweł Śmieszek zapytał czy projekt oświetleniowy był konsultowany
z podręcznikiem licencyjnym Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej? Czy została wydana pozytywna decyzja konserwatora zabytków na usytuowanie 4 słupów oświetleniowych wraz z masztami? Czy został przygotowany szczegółowy kosztorys inwestorski na ww. zadanie?

Członkowie komisji poprosili o przedłożenie niezbędnej formalnej dokumentacji do burmistrza w celu zweryfikowania jej poprawności przez merytorycznych urzędników. Dopiero wtedy prawdopodobnie prośba o dofinansowanie inwestycji może znaleźć odzwierciedlenie w projekcie uchwały dot. zmian w budżecie gminy.

Pani K.L.* poprosiła o wyznaczenie delegata z urzędu w celu przypilnowania procedur i nadania dalszego biegu postępowania inwestycji.

        Przewodnicząca komisji wobec braku pytań podziękowała za obecność mieszkańcom i przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła skarbnika Sandomierza o omówienie zmian w budżecie na 2024 rok. Pani Barbara Grębowiec oznajmiła, że włodarz zaproponował zmianę Załącznika Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” w postaci zmniejszenia rezerwy ogólnej burmistrza na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Polnej na działce 3-43/1 w Sandomierzu” – kwota 75.000 zł, „Budowa Rycerskiego Placu Zabaw”- kwota 75.000 zł, „Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Porcie Kultury przy ul. Portowej 24”- kwota 2.752,00 zł.

Radny Andrzej Kalczewski powiedział, że ul. Księcia Henryka Sandomierskiego wymaga pilnego remontu ze względu na zły stan techniczny.

Pan Paweł Śmieszek oznajmił, że prawdopodobnie podczas obrad marcowych zostaną zabezpieczone środki w budżecie na opracowanie docelowej dokumentacji projektowej na modernizację  ww. ulicy.

Radna Ewa Gracz zapytała o środki finansowe na utrzymanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 przed sezonem wiosennym (wniosek z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu).

        Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania wobec braku pytań i uwag.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024- 2043.

        Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła Panią Barbarę Grębowiec o zreferowanie projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  8 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

Salę obrad opuścił radny Krzysztof Szatan.

Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Monikę Hill o omówienie projektu uchwały.

Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Wnioski komisji.

Brak wniosków.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek                       
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu