Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.

UA.6733.17.2020.MSZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz. U. 2020.256 t. j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293 t. j. )

zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
reprezentowanej przez pełnomocnika:
Agata Kubiec – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/176/2020 z dnia 22.09.2020r.pod nazwą: „przebudowa wraz z rozbudową sieci gazowej niskiego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 160 – dn 40” przy ul. Koseły , Króla w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 1393/1, 435/72, 435/87,  435/64, 435/66, 435/67, 435/65, 435/47, 435/10, 435/9, 574/25, 574/14, 1508/4, 574/15, 435/53, 435/69, 435/68, 435/71, 435/73, 435/74, 435/78, 435/45, 435/46, 1360/7, 1394/2, 749, 1508/3, 1508/2, 435/58, 574/16 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0003  Sandomierz Lewobrzeżny - zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Dotyczy sieci gazowej i przyłączy gazowych zlokalizowanych na zewnątrz budynków.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie interesantów oraz pracowników  prosimy o ograniczenie poruszania się i wizyt w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Sandomierzu do niezbędnego minimum. Prosimy o zmianę formy załatwiania spraw z kontaktu osobistego na rzecz innych kanałów, tj.: za pomocą poczty elektronicznej, platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego.

 

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

8 stycznia 2021 r.