Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.

Protokół Nr 28

z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 29 grudnia 2020 roku

Tryb wideokonferencji

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 13:15

Z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 XXVIII sesja Rady Miasta Sandomierza odbyła się w formie wideokonferencji.

Ad. 1

Otwarcie obrad stwierdzenie quorum.

Sesji przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, który przywitał zaproszonych gości:

 1. Pana Marcina Marca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Panią Anetę Przyłucką – Sekretarz Miasta Sandomierza
 3. Panią Barbarę Grębowiec Skarbnika Miasta Sandomierza;
 4. Pana Krzysztofa Kwiecińskiego – Naczelnika Wydziału Techniczno– Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Panią Barbarę Rajkowską – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Panią Angelikę Kędzierską – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 7. Pana Rafała Biniędę Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 8. Panią Iwonę Łukawską – p. o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 19 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny spóźniony: Andrzej Lebida.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Andrzej Majewski. Radni usprawiedliwieni. 

W związku z tym stwierdził quorum.

Radny Andrzej Bolewski zaapelował o organizowanie sesji rady na terenie Zamku Kazimierzowskiego.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że jeśli nie pogorszy się sytuacja epidemiologiczna to kolejna sesja rady w styczniu 2021 roku odbędzie się w sandomierskim zamku.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił projekt porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i poprosił o zgłaszanie uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 2043;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057);
 11. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza;
 12. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad.

Uwag nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że budżet gminy ma charakter roczny i wszelkie zadanie, które nie mają charakteru wieloletniego powinny być zakończone w danym roku budżetowym. W przeciwnym wypadku wydatki te stają się wydatkami niewygasającymi i przechodzą na rok następny. Do zadań tych należą: wymiana studni i odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającej nieczystości płynne z kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 3, wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 na łączną kwotę 135.933,65 zł.

Ze względu na awarię zasilania nastąpiła 10 minutowa przerwa podczas obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Po przerwie w sesji uczestniczy dodatkowo radny Andrzej Lebida. Rada Miasta Sandomierza obraduje w składzie 19 radnych.

Radny Jacek Dybus powiedział, że dziwi go treść uzasadnienia projektu uchwały. Dodał, że wykonawcy zawierający umowy 16 października 2020 roku z terminem robót do 16 grudnia 2020 roku nie mogą usprawiedliwiać niewykonania prac w terminie sytuacją pandemii.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że branża budowlana nie ucierpiała w czasach pandemii. W związku z tym nie powinno być opóźnień w realizacji zadań.

Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że wykonawcą inwestycji dot. nowej bezpiecznej nawierzchni przy Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 jest firma Des – Tar z Gorzyc, która zmianę terminu realizacji umowy tłumaczy specyficzną technologią budowlaną.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod glosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVIII/316/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów.

Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały ma charakter porządkowy i dotyczy głównie zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu dot. rewitalizacji.

Ponadto dodała, że zwiększa się dochody w budżecie na kwotę 1.462.722,46 zł w tym m.in. 724.369,88 zł i 94.533,31 zł jako dochody majątkowe tj. remont kamienic na Starym Mieście oraz 430.000,00 zł refundacja z tytułu budowy Przedszkola Samorządowego Nr 6.

Zmniejsza się dochody w budżecie na kwotę 1.685.903,19 zł w tym m.in.: 60.000,00 zł z tytułu zatrzymywania się na przystankach, 100.000,00 zł z tytułu dzierżawy, 527.345,41 zł jako dochody bieżące remont kamienic na Starym Mieście, 400.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Zmniejsza się wydatki w budżecie na kwotę 1.808.491,67 zł w tym m.in.: 527.345,41 zł z tytułu remontu kamienic na Starym Mieście jako wydatki bieżące i przenosi się je jako wydatki majątkowe, 93.000,00 zł i 20.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń w administracji.

Zwiększa się wydatki w budżecie na kwotę 1.585.310,94 zł w tym m.in.: 50.000,00 zł z tytułu odprawy pracownika i nagrody jubileuszowej. Środki te zostały przesunięte z wynagrodzeń osobowych na klasyfikacje dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto 50.000,00 zł z tytułu zapłaty za energie elektryczną oraz dotacja dla SCK –u z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Portowej 24.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o informacje dot. przeniesienia środków z tytułu odprawy dla pracownika i nagrody jubileuszowej do klasyfikacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się samobilansować. Dotyczy to również wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą tego systemu z ramienia Urzędu Miejskiego. W związku z tym środki zaplanowane na odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową przenosi się z działu administracji do klasyfikacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Radny Jacek Dybus stwierdził, że pracownik ten był urzędnikiem samorządowym.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że pracownik był urzędnikiem zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Dodała, że obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wynagrodzenia osób muszą być płacone z Działu 902, pomimo że w tym konkretnym przypadku pracownik był urzędnikiem. Wszystkie zadania muszą być rozróżnione i wydatki na te zadania powinny być klasyfikowane w odpowiedniej klasyfikacji.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wszystkie przesunięcia zawarte w projekcie uchwały mają charakter porządkowy. Dodał, że radni, którzy zabierają głos w tej sprawie są doświadczonymi radnymi, co tym bardziej jest zastanawiające.

Radny Jacek Dybus powiedział, że jako radny ma prawo pytać oraz ma prawo wypowiadać się na każdy temat. Dodał, że dzięki wyjaśnieniom Skarbnika Miasta temat jest zrozumiały i klarowny.

Więcej głosów, uwag nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosownie.

Wynik głosowania:

„za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVIII/317/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 2043;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów.

Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji, uwag nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosownie.

Wynik głosowania:

„za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVIII/318/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020 – 2043

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz jest wyrazem obowiązku wynikającego z nowelizacji Ustawy Prawo Wodne z 20 lipca 2020 roku, który to nałożył na gminy obowiązek podjęcia uchwał stanowiących akty prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Dodała, że nowelizacja ustawy wydłużyła okres obowiązywania dotychczasowych aktów i dotychczasowych obszarów aglomeracji do 31 grudnia 2020 roku.

Na koniec stwierdziła, że projekt uchwały zakłada zmianę wskaźnika RLM, który określony został na poziomie 29.601, gdzie dotychczasowy wynosił 28.000. Zmiana wynika z ponownego przeliczenia trzech komponentów: liczby mieszkańców na stałe korzystających z kanalizacji, liczby osób czasowo przebywających oraz liczby dużych zakładów przemysłowych. Z kolei granice aglomeracji nie ulegają zmianie.

Radna Ewa Gracz zwróciła uwagę na błąd drukarski w nazwie bulwaru wiślanego. W projekcie uchwały jest „Wybrzeże im. Marszalka Piłsudskiego” a winno być „Wybrzeże im. Marszałka Piłsudskiego”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił o potraktowanie tej zmiany jako autopoprawki.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zadał pytanie: „Czy w ciągu ostatnich sześciu lat granice aglomeracji uległy zmianie i przybliżyły się do granic administracyjnych miasta? oraz Czy samorząd podejmuje działania mające na celu rozszerzanie granic aglomeracji?

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że sama aglomeracja jest wyznaczona w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zgodnie z tym programem gminy powyżej 2 000 RLM-ów miały obowiązek na swoim terenie takie aglomeracje powołać. Na terenie aglomeracji znajdują się tylko te ulice i te tereny, które spełniają wskaźnik koncentracji. Wskaźnik koncentracji określony jest na poziomie 120 mieszkańców na kilometr bieżący sieci. W związku z powyższym z terenu aglomeracji zostały wyłączone obrzeża miasta. Aglomeracja musi osiągnąć przynajmniej 95% skanalizowania. Następnie Pani Angelika Kędzierska powiedziała, że jeżeli uda się zrealizować to, co zostało określone w części opisowej i w uzasadnieniu do projektu uchwały to wskaźnik skanalizowania wyniesie 98%. Dodała, że działania gminy powinny być ukierunkowane wyłącznie na to, aby skanalizować te tereny, które już w aglomeracji są umieszczone. Na zakończenie podkreśliła, że przyjęcie projektu uchwały pozwoli na zatwierdzenie wniosku taryfowego na wodę i ścieki w kolejnych latach oraz pozwoli na ubieganie się o środki z Narodowego Funduszu na realizację inwestycji w ramach aglomeracji.

Więcej głosów, uwag nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosownie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVIII/319/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w obrębie Sandomierz lewobrzeżny, działki o numerze 76/7 o powierzchni 19 arów i 68 m2. Nieruchomość ta zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze przeznaczonym jako tereny zabudowy osiedla mieszkaniowego Rokitek 3 z funkcją dominującą jako mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami nieuciążliwymi.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady sformułował pytanie: „Czy jest już wycena tej działki?”.

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że wycena zostanie zlecona dopiero po podjęciu uchwały przez Radę Miasta.

Radny Andrzej Lebida zadał pytanie czy są już chętni inwestorzy na zakup tej działki?

Barbara Rajkowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że tak, gdyż wpłynął wniosek do Urzędu Miejskiego od przedsiębiorcy z Sandomierza.

Radny Jacek Dybus powiedział, że chęć sprzedania tej działki jest próbą zbilansowania przyszłorocznego budżetu miasta. Dodał, że samorząd powinien grunt ten wykorzystać jako „straszak” i ustawić na nim kontenery, dla tych mieszkańców, którzy nie płacą czynszu, gdyż zaległości na rzecz miasta wynoszą już 3.000.000,00 zł. Na koniec zaznaczył, że miejska polityka mieszkaniowa sprowadza się do przyznawania mieszkań osobom, które nie płacą czynszu. Nowy budynek mieszkalny będzie o wyższym komforcie niż niejedno mieszkanie komunalne.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży działki należy brać po uwagę potrzeby gminy i czynnik racjonalności. Dodał, że sprzedaż tej działki jest potrzebna dla ratowania budżetu gminy na przyszły rok. Na koniec zaznaczył, że gmina nie dysponuje wieloma ternami przeznaczonymi pod zabudowę.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziana jest kwota 300.000,00 zł z tytułu sprzedaży działki przy POW. Dodała, że zaległości czynszowe wynoszą 2.018.000,00 zł a nie 3.000.000,00 zł.

Radny Marek Strugała zadał pytanie pod jaką inwestycje będzie przeznaczona ta działka.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że zgodnie z zapisami studium uwarunkowań na tym terenie przewidziana jest zabudowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że samorząd nie powinien sprzedawać tego terenu prywatnemu deweloperowi, który sprzedając przyszłe mieszkania będzie na tym zarabiał. Dodała, że gmina powinna wybudować blok wielorodzinny socjalny, który będzie służył wszystkim mieszkańców Sandomierza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przypomniał radnym, że jest już gotowy projekt na budowę budynku mieszkalnego na ulicy Lubelskiej. Dodał, że przeznaczenie działki przy ul. POW – u pod budownictwo socjalne nie jest dobrym rozwiązaniem.

Radny Andrzej Lebida zgodził się ze słowami przedmówców wyrażających wątpliwości, co do budowy w tym miejscu budynku socjalnego.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że nie można dzielić ludzi na tych którzy posiadają pieniądze i na tych którzy tych pieniędzy nie mają. Dodała, że nie wszyscy mieszkańcy lokali socjalnych stanowią patologię a wybudowanie tego typu budynku nie spowoduje utraty przez te tereny na atrakcyjności.

Radny Marcin Świerkula sformułował pytania: Czy wpływy ze sprzedaży działki były uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej? Czy inwestor określił przeznaczenie tej działki? oraz: Dlaczego gmina sprzedaje ten teren?.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że wpływy ze sprzedaży działki uwzględnione są w WPF w kwocie 300.000,00 zł. Dodała, że zamiar sprzedaży ma na celu zwiększenie dochodów gminy w przyszłorocznym budżecie. Z kolei potencjalny inwestor zamierza wybudować w tym miejscu budynek wielorodzinny.

Radny Jacek Dybus powiedział, że idea budowy kontenerowych mieszkań socjalnych byłaby swoistym „straszakiem”, dla tych którzy migają się od obowiązku zapłaty czynszów. Wiele miast  w Polsce podejmuje tego typu działania. Dodał, że gmina nie powinna pozbywać się ewentualnych trenerów pod tego typu inwestycje. Na koniec zaznaczył, że komisja polityki mieszkaniowej powinna poodejmować działania mające na celu uregulowanie problemów mieszkaniowych.

Radny Marek Strugała wyraził wątpliwości, co do wysokości dochodów ze sprzedaży działki zawartych w WPF, gdyż to rynek zweryfikuje jej realną wartość. Dodał, że na tym terenie jeden ar ziemi oscyluje w granicach od 20.000,00 zł do 50.000,00 zł. Na koniec zaznaczył, że gmina nie może pozbywać się swojego majątku, który powinien służyć następnym pokoleniom mieszkańców.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że miasto musi się rozwijać, ale samo budownictwo mieszkaniowe to nie wszystko, gdyż istotne jest również budownictwo towarzyszące np. dom kultury. Ponadto wyraził wątpliwości dot. sprzedaży majątku gminy mówiąc: „sprzedajmy wszystko, a co przyjdzie po nas to już się tym nie martwmy”.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że ze sprzedaży tej nieruchomości gmina osiągnie dochód jednorazowy a przyszły inwestor będzie na tym terenie zarabiał pieniądze. Na koniec również wyraziła dezaprobatę w stosunku do pomysłu sprzedaży tej nieruchomości. 

Radny Andrzej Lebida przypomniał, że na Placu 3 Maja przez 30 lat były ustawione w ramach handlu blaszane kontenery i psuły one wizerunek w centrum miasta. Dodał, że dzięki budownictwu mieszkalnemu następuje napływ ludzi do miasta a to oznacza nowe dochody z podatków i rozwój miasta.

Więcej głosów, uwag w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosownie.

Wynik głosowania:

„za” – 13;

„przeciw” – 4;

„wstrzymujących się” – 2;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVIII/320/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Polityki Mieszkaniowej.

Ewa Gracz przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Ponadto radna dodała, że projekt uchwały został dostosowany do zmian wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów w Mieszkaniowym Zasobie Gminy i do zmian Kodeksu Cywilnego. Następnie przedstawiła najważniejsze zmiany tj.:

 1. Brak wyodrębnienia z zasobu gminy lokali socjalnych;
 2. Co 2,5 roku będzie konieczność weryfikacji dochodów najemców lokali a czynsz będzie uzależniony od wysokości uzyskiwanych dochodów przez najemców;
 3. Zmianie ulegają dolne progi dochodów dla osób, które ubiegają się o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów gminy;
 4. Rozdz. 9, § 10, ppkt 3 w zapisie „Okres wspólnego zamieszkiwania z najemcą i uczestniczenia w kosztach utrzymania lokalu” wprowadzono zapis, że ten okres nie może być krótszy niż 10 lat, wcześniej było 5 lat.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza w ramach autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza poprosiła o zmianę w podstawie prawnej projektu uchwały w którym czytamy „Rada Miejska w Sandomierzu” a winno być „Rada Miasta Sandomierza”. Następnie w § 3 ust. 2 czytamy „Rada Miejska w Sandomierzu” a winno być „Rada Miasta Sandomierza”. Kolejna autopoprawka w § 7 ust. 13 czytamy „Osoba z która” a winno być „Osoba z którą” oraz w uzasadnieniu projektu uchwały czytamy „zmianą wyprowadzona” a winno być „zmianą wprowadzoną”.

Głosów, uwag w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosownie.

Wynik głosowania:

„za” – 19;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVIII/321/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Mariola Stępień wiceprzewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów, uwag w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosownie.

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVIII/322/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057);

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że obowiązkiem rady jest dokonanie wyboru przedstawiciela rady do składu Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. W związku z powyższym zgłosił kandydaturę radnej Renaty Kraski.

Radny Andrzej Lebida zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek.

Radna Renata Kraska powiedziała, że wyraża zgodę.

Radna Agnieszka Franczak-Szczepanek powiedziała, że wyraża zgodę.

Radny Marek Chruściel zaproponował, aby skład rady poszerzyć o dwóch przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/304/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rada miasta może mieć tylko jednego przedstawiciela. W związku z tym dodał, że głosowania odbędą się oddzielnie na poszczególne kandydatki.

Radny Janusz Poński poprosił o opinię radcy prawnego Zygmunta Hary dot. możliwości głosowania przez radę w formie tajnej nad zgłoszonymi kandydaturami.

Zygmunt Hara Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu stwierdził, że w statucie gminy nie ma takiego wymogu. Dodał, że głosowanie tajne odbywa się w sytuacjach osobowych, dotyczących wewnętrznej struktury w Radzie Miasta.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Renaty Kraski.

Wynik głosowania:

„za” – 11;

„przeciw” – 5;

„wstrzymujących się” – 0;

3 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że nad kandydaturą radnej Renaty Kraski zagłosowało 11 radnych.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że: „Nie ma sensu, żeby głosować w tej chwili za mną dlatego, że proszę Państwa, wszystko w tej Radzie Miasta, co nie nazywa się Koalicja jest negowane, więc dziękuję, możemy sobie odpuścić już głosowanie”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady: „Czy Pani wycofuje swoją kandydaturę?”.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że skoro radna Renata Kraska zdobyła 11 głosów „za”, to nie powinno przeprowadzać się drugiego głosowania nad drugą kandydaturą. Niemniej jednak stwierdził, że rada powinna skorzystać z opinii radcy prawnego.

Zygmunt Hara Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że formalnie zgłoszona jest kandydatura Pani radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek. Dodał, że radna nie stwierdziła, że wycofuje swoją kandydaturę.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Agnieszki Frańczak – Szczepanek.

Wynik głosowania:

„za” – 12;

„przeciw” – 4;

„wstrzymujących się” – 1;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że nad kandydaturą radnej Agnieszki Franczak-Szczepanek zagłosowało 12 radnych.

Następnie poprosił o uzupełnienie w § 1 projektu uchwały poprzez dopisanie Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek. Uzupełniony projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 16;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 2;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr XXVIII/323/2020

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)

Ad. 11

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że protokół z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 roku był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Dodał, że do dnia wczorajszego nie wpłynęły żadne uwagi, co do jego treści, w związku z tym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 3;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 roku.

Ad. 12

Informacje burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza w imieniu Burmistrza Miasta Sandomierza Pana Marcina Marca powiedziała, że:

 1. „Przeprowadzono akcję „Wirtualny Kiermasz Mikołajkowy”, która zastąpiła wydarzenie stacjonarne, które miało miejsce w okolicach 6 grudnia na Rynku Starego Miasta. Wirtualny kiermasz pozwolił zareklamować się drobnym, lokalnym wytwórcom, którzy mieli możliwość przedstawienia swojej oferty świątecznej.  
 2. 9.12.2020 w ramach warsztatów ze Zbigniewem Masternakiem odbył się konkurs pn. "Twój pomysł na scenariusz filmowy o Sandomierzu!" Zaproszenie było skierowane do wszystkich którzy lubią pisać, chcą spróbować swoich sił w tworzeniu własnych opowieści i mają pomysł na ciekawą historię związaną z miastem Sandomierz.
 3. W dniach 10-23.12.2020 miał miejsce Konkurs facebookowy „Znani wspominają Boże Narodzenie. Zgadnij czyje to wspomnienie” Celem konkursu było twórcze i wirtualne przeżywanie w dobie pandemii okresu przedświątecznego. Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba wychodzić z domu. Wspomnienia znanych Sandomierzan zamieszczane były na facebookowym profilu Sandomierskiego Centrum Kultury w dniach 10-23 grudnia 2020 roku. Każdego dni było można odgadnąć jedno wspomnienie.
 4. W dniu 10.12.2020 r. została zawarta umowa z firmą „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin na zadanie „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”.
 5. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych” w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 11:00 dnia 07.12.2020 r., nie wpłynęła żadna oferta.
 6. W dniu 17.12.2020r. w godzinach od 18.00 do 19.30 pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Sandomierzu - dokonali monitoringu miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne:
 1. Osiedle przy ul. Baczyńskiego, nie zastano nikogo;
 2. Plac wokół sklepu Biedronka przy ul. Baczyńskiego, w tym również garaże obok sklepu - nie zastano osób bezdomnych;
 3. Garaż przy ul. Portowej, nie zastano nikogo;
 4. Dworzec PKP i przyległe budynki (w tym przejście pomiędzy sklepem spożywczym i budynkiem), nie spotkano żadnej osoby bezdomnej;
 5. Teren galerii przy ul. Błonie, Parking przy galerii, kosz na śmieci za galerią, nie zastano nikogo;
 6. Giełda owocowo-warzywna, brak osób bezdomnych;
 7. Dworzec PKS - nie zastano osób bezdomnych;
 8. Altanka w Piszczelach - nie zastano osób bezdomnych, (w altance leżał materac, kołdra co może świadczyć o tym, że ktoś tam przebywa);
 9. Kontener na makulaturę przy ul. Fortecznej - nie zastano nikogo.
 1. W dniu 18.12.2020 r. o godz. 10:30 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiących własność Gminy Sandomierz”. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 132.335,21 zł.  W postępowaniu wpłynęła 1 oferta - Wykonawcy Usługi Elektryczne, Pomiary Zbigniew Rycerz, ul. Energetyczna 16A, 27-600 Sandomierz. Oferowana cena brutto 129.888,00 zł. Termin realizacji 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Trwa przygotowanie dokumentacji celem podpisania umowy.
 2. Boże Narodzenie w sieci - Sandomierskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu zapraszali mieszkańców miasta do twórczego i wirtualnego przeżywania okresu przedświątecznego. Do propozycji przygotowanych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia należały:
 1. „Najpiękniejsza choinka w mieście” - konkurs fotograficzny z choinką w roli głównej;
 2. „Znani wspominają Boże Narodzenie. Zgadnij czyje to wspomnienie” – konkurs na odgadywanie znanych autorów świątecznych wspomnień;
 3. „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie” – świąteczne kalendarium zimowych refleksji;
 4. „Sandomierz - w poszukiwaniu Bożego Narodzenia” - krótkie filmiki o poszukiwaniu śladów Bożego Narodzenia na sandomierskich „szlakach”;
 5. „Świąteczne bryllowanie”  akcja społeczna z niespodzianką.

Aby wziąć udział w powyższych wydarzeniach nie trzeba było wychodzić z domu. Wystarczyła odrobina wolnego czasu, ciut pomysłowości, trochę dobrych chęci oraz dostęp do Internetu i Facebooka.

 1. W niedzielę 20 grudnia 2020 r. o godz. 18.00 na profilu Sandomierskiego Centrum Kultury na Facebooku, dla wszystkich mieszkańców Sandomierza z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, odbył się koncert w wykonaniu Sandomierskiej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Mieczysława Jakubowskiego działającej przy Sandomierskim Centrum Kultury. Można było oglądnąć i wysłuchać koncert kolęd, pastorałek i najsłynniejszych światowych utworów świątecznych w formie online!
 2. W dniu 24.12.2020r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pn. „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 3. W dniu 24.12.2020r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa na rzecz Gminy Sandomierz 6 szt., autobusów spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdu w ramach projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 4. W dniu 28.12.2020 roku o godz. 10:30 nastąpiło otwarcie ofert na zadanieOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 4.200.000,00 zł. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu na kwotę brutto 5.987.761,39 zł.
 5. „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych” termin składania ofert: do dnia 29.12.2020 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 29.12.2020 r. godz. 10:30.
 6. „Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiących własność Gminy Sandomierz”. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta - Wykonawcy: Usługi Elektryczne, Pomiary Zbigniew Rycerz, ul. Energetyczna 16A, 27-600 Sandomierz. Oferowana cena brutto: 129.888,00 zł. Termin realizacji: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., czas naprawy zgłoszonych usterek: nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. Trwa przygotowanie dokumentacji celem podpisania umowy.
 7. Opracowano fiszkę do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisanie Zgody Sandomierskiej jako niematerialnego dziedzictwa, na listę polskich propozycji Znaku Dziedzictwa Europejskiego.
 8. Zorganizowano wspólnie z Fundacją Kultury Ziemi Sandomierskiej licytację. Dochód w całości zostanie przekazany na doposażenie Oddziału Dziecięcego szpitala w Sandomierzu. Podczas wydarzenia można było wylicytować ciekawe przedmioty przekazane przez gwiazdy - Karola Bieleckiego, Łukasza Piszczka, Monikę Pyrek, Katarzynę Zielińską - Jaworską, Kabaret Neo-Nówka, Kabaret Moralnego Niepokoju, Cezarego Łutowicza, Justynę Gamon-Wesołowską. W sumie zebrano kwotę ok. 10 tysięcy złotych.
 9. W dniach 22-23 grudnia 2020 r. w ramach akcji Mobilna Wigilia Miejska 2020, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu jako realizatorzy wydarzenia przekazywali osobom najbardziej potrzebującym z miasta Sandomierza Bożonarodzeniowy pakiet świąteczny – pierogi przygotowane przez pracowników sandomierskich stołówek szkół podstawowych wraz z paczuszką słodkości.  Akcja spotkała się z życzliwym odbiorem przez mieszkańców, czego wyrazem były podziękowania oraz serdeczne życzenia świąteczne.
 10. Pracownicy Urzędu oraz jednostek podległych jak co roku zaangażowali się w akcję „Szlachetna Paczka”.
 11. Zorganizowano spotkanie on-line podsumowujące prace nad Strategią Marki Sandomierza oraz prezentujące gotowy dokument. Podczas spotkania zaprezentowane zostało również nowe, odświeżone logo miasta. W spotkaniu uczestniczyli eksperci, którzy opracowali strategię, grafik, który przygotowal logo, radni oraz grupa osób zaangażowanych w tworzenie marki miasta”.

Radny Jacek Dybus odniósł się do wyników przetargu na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radny powiedział, że jedyną ofertę złożyło PGKiM w Sandomierzu na kwotę znacznie przewyższającą zaplanowane na ten cel środki. Stwierdził, że miasto powinno zlecić audyty zewnętrzne w swoich spółkach, gdyż „dyrygują one miastem”. Na koniec wyraził swoją dezaprobatę w stosunku do postępowania spółki, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Andrzej Bolewski również wyraził swoje obawy i niezadowolenie w stosunku do wyników przetargu na funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi. Dodał, że oferta zaproponowana przez PGKiM w wysokości około 6.000.000,00 zł oznacza m.in., że stawka winna wynosić 30 zł za 1 m3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej. Dodał, że sandomierskie spółdzielnie ostrzegały, że prowadzenie metody mieszanej jest złym rozwiązaniem. Zaapelował o powrót do metody od osoby dla wszystkich mieszkańców. Stwierdził, że miasto „bazowało na jakichś teoriach, nie słuchano tych instytucji i podmiotów, które akurat są uczestniczkami tego procesu zarządzania odpadami”. Na koniec zaznaczył, że spółdzielnie mieszkaniowe zaskarżyły podjęte uchwały śmieciowe i czekają na rozstrzygniecie sądów w tej sprawie.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że przedsiębiorstwo nie dyktuje warunków miastu. Został ogłoszony przetarg, który na wniosek radnych, spółdzielni przewidywał zwiększony zakres świadczonych usług i zmniejszoną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami. Burmistrz Miasta Sandomierza zaznaczył, że wpłynęła tylko jedna oferta, gdyż żadna inna firma nie chciała się podjąć tego zadania. Wynik przetargu oznacza, że nowy system gospodarowania odpadami nie zbilansuje się na kwotę 4.200.000,00 zł. Na koniec zaznaczył, że w dniu jutrzejszym będą podejmowane decyzje, co do dalszych kroków miasta w związku z wynikami przetargu, gdyż to ekonomia narzuca obecnie reguły gry. Samorząd musi opierać się na zapisach ustawowych, które narzucają pewną filozofię i pewne ramy nowego systemu poza które gmina nie może wyjść. Aktualna sytuacja jest bardzo poważna, bo i temat jest istotny i trudny.

Burmistrz Miasta Sandomierza zaprosił przewodniczącego rady na spotkanie poświęcone gospodarowaniu odpadami komunalnymi.  

Radny Jacek Dybus po raz kolejny wyraził swoją dezaprobatę w stosunku do postępowania spółki względem miasta.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że każda firma mogła zgłosić swoją ofertę do przetargu. Przypomniał, że wpłynęła tylko jedna oferta od sandomierskiego PGKiM. Stwierdził, że inne firmy po dokonaniu kalkulacji kosztów nie złożyły oferty.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd powinien czerpać z doświadczeń w tej materii z spółdzielni mieszkaniowych. Następnie stwierdził, że radni nie rozszerzali zakresu czynności jakie ma wykonywać przyszły operator systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodał po raz kolejny, że łączenie opłat za wywóz odpadów z ilością zużycia wody jest wielkim nieprozumieniem. Ponadto powiedział, że miasto powinno uszczelnić system i szukać oszczędności np. w funkcjonowaniu spółki komunalnej.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że rozstrzygnięcie przetargu niestety nie napawa optymizmem. Następnie odnosząc się do metody stwierdziła, że: „żadna z metod, które są obecnie dostępne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku nie koreluje bezpośrednio z ilością wytwarzanych odpadów przez mieszkańca. (…) Problem, który mamy, bo tak to trzeba powiedzieć, od dnia wczorajszego, niezależnie, czy będzie to woda, czy będzie to powrót zgodnie z Państwa jakby życzeniem do stawki od osoby tak czy inaczej dochodzimy tutaj do stawki, która prawdopodobnie nawet w naszej wyobraźni dzisiaj się nie mieści, bo czy wracając do stawki od osoby będzie to opłata rzędu 30 zł od osoby czy 10 zł za 1 m3 wody to tak w zasadzie niewiele zmienia (…) Tu jest problem i tutaj trzeba podjąć poważną dyskusję, o czym zresztą pan burmistrz wspomniał, nad zakresem, nad tym, gdzie możemy poszukać oszczędności (…)”.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że w gminach wchodzących w skład Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki stawka za odbiór odpadów wynosi 20 zł od mieszkańca lub 18 zł od mieszańca, jeżeli osoba kompostuje śmieci biodegradowalne. Dodał, że przekazanie gospodarowania odpadami komunalnymi związkowi gmin spowoduje, że to zarząd związku będzie ustalał cenę za śmieci a nie rada gminy. Na koniec zaznaczył, że rada gminy stawkę za odbiór odpadów powinna ustalać dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.  

Radny Andrzej Lebida wyraził zadowolenie z zamontowania progu zwalniającego na ul. Staromiejskiej za Kościołem Św. Pawła. Zaapelował o zamontowanie kolejnego progu na tej ulicy między wspomnianym kościołem a Kościołem Św. Jakuba. Dodał, że jako radny będzie w tej sprawie zbierał podpisy mieszkańców, gdyż jest to kwestia bezpieczeństwa.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w tej kwestii musi być również pozytywna opinia konserwatora zabytków.

Dodał, że do dnia 28 grudnia 2020 roku samorząd mógł zgłaszać wnioski do dodatkowego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym Gmina Sandomierz złożyła trzy wnioski: na nadbudowę czy krycie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1, na dom dziennego pobytu seniora i na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Radny Janusz Poński poprosił o informacje w sprawie zakresu prac budowalnych dot. zadaszenia boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. Dodał, że wartość inwestycji jest bardzo duża, gdyż wynosi około 3.700.000,00 zł.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że inwestycja obejmuje zadaszenie boiska, ale również budowę łącznika z budynkiem szkoły oraz nowe zaplecze sanitarno – szatniowe. Na koniec zaznaczył, że wspomniana kwota stanowi operat szacunkowy, realna wartość inwestycji znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Wyraził nadzieję, że kwota po przetargu będzie znacznie niższa. 

Radny Janusz Poński wyraził nadzieję, że gmina uzyska wsparcie finansowe w realizacji tych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o informację czy gmina ubiega się o wsparcie finansowe na inwestycje z zakresu funduszy powodziowych na remonty infrastruktury gminnej? 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że gmina planuje ubiegać się o te środki. Dodał, że dofinansowanie wynosi 50% inwestycji. W związku z tym gmina będzie musiała szukać środków na wkład własny.

Ad. 13

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że do Biura Rady Miasta Sandomierza wpłynęły następujące pisma:

 1. „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przesłał pisma informujące o możliwości przekazywania pism drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e – puap.
 2. Radny Janusz Poński skierował pismo do Burmistrza Miasta oraz do wiadomości przewodniczącemu rady w sprawie możliwości wykonania tras i ścieżek rowerowych przebiegających przez rewitalizowany teren Parku Miejskiego.
 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przesłał odpis wyroku z dnia 3 grudnia 2020 roku wraz z uzasadnieniem w przedmiocie skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Nr XIX/241/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
 4. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przekazał według właściwości Regionalnej Izbie Obrachunkowej: Uchwałę Nr XXVII/311/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałę Nr XXVII/312/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5.  Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie zwiększenia działań Straży Miejskiej w obszarze parkowania pojazdów samochodowych;
 6. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny (samozwańczy organ) złożyła pismo o podjęcie przez Radę Miasta Uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
 7. Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała Uchwały VI Składu Orzekającego tj.: Uchwałę Nr 186/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2021 rok, Uchwałę Nr 187/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2021 rok oraz Uchwałę Nr 188/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sandomierza na lata 2021-2043;
 8. Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna „Samopomoc Chłopska” złożyła pismo w sprawie włączenia się rady miasta w działania popierające spółdzielnię w kwestii dokonania rozbiórki obiektu zlokalizowanego przy ul. Zawichojskiej 13 (dawne koszary carskie).
 9. Mieszkaniec Sandomierza Pan Z.P.*) złożył pismo dot. interwencji rady w tym przewodniczącego w sprawie likwidacji zabytkowej Apteki na terenie Starego Miasta.
 10. Stowarzyszenie „Dobrze że jesteś” złożyło pismo w sprawie funkcjonowania mieszkania treningowego”.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przedstawił interpelacje radnych w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 1. „W dniu 2 grudnia 2020 roku radny Robert Kurosz złożył interpelację w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXV/291/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, by opłata za wywóz śmieci w zabudowie wielorodzinnej była naliczania od ilości zużytej wody przeznaczonej na cele bytowe. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 2.  W dniu 15 grudnia 2020 roku radny Marek Strugała złożył interpelację w sprawie naprawy mostku zlokalizowanego na ul. Przedmieście Zawichojskie. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona”.

Na koniec Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przypomniał wszystkim komisjom stałym o obowiązku przygotowania sprawozdań z działalności komisji za 2020 rok oraz o opracowanie planów pracy na 2021 rok. Dodał, że w tym roku Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego nie mógł przeprowadzić kwesty na sandomierskich cmentarzach. W związku z tym zaapelował do radnych o dobrowolne datki i wpłaty na konto stowarzyszenia. Numer konta jest na stronie internetowej stowarzyszenia.

Radna Renata Kraska powiedziała, że w ramach budżetowych oszczędności oraz ochrony zwierząt, gmina powinna zrezygnować z pokazu sztucznych ogni w związku ze zbliżającym się sylwestrem.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że umowa została podpisana z firmą na początku grudnia bieżącego roku w związku z tym gmina poniesie już koszty zakupu sztucznych ogni. Dodał, że pokaz sztucznych ogni będzie miłym akcentem kończącym ten trudny, pandemiczny rok.

Radny Andrzej Bolewski wnioskuje o:

 1. Utworzenie na stronie internetowej miasta zakładki poświęconej Narodowemu Programowi Szczepień w związku z trwającą akcją szczepień związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19. Radny dodał, że w informacji tej należy uwzględnić adresy punktów szczepień na terenie miasta;
 2. Informacje w zakresie wykorzystania, na potrzeby miasta, istniejącej infrastruktury budowlanej zlokalizowanej na terenach dworca PKS i PKP w Sandomierzu.

Radny Andrzej Lebida wnioskuje o:

 1. Informacje co do przyszłości figurki Św. Antoniego zlokalizowanej w sąsiedztwie nieistniejącej już lipy drobnolistnej przy skrzyżowaniu dróg ul. Kwiatkowskiego i Sucharzowskiej. Radny zaapelował o powrót figurki w dotychczasowe miejsce.

Radny Janusz Poński wnioskuje o:

 1. Informacje czy miasto jako beneficjent podjęło już działania w celu wyznaczenia ścieżki rowerowej na terenie rewitalizowanego Parku Miejskiego w Sandomierzu?
 2. Informacje czy miasto będzie ubiegać się o ewentualny zakup budynku zlokalizowanego na terenie Bulwaru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw. „okrąglak”).

Na koniec Wojciech Czerwiec przewodniczący rady podziękował za otrzymane życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Ad. 14.

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XXVIII sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

 

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.