Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.

PROTOKÓŁ 14/2/2021

KOMISJA REWIZYJNA

Posiedzenie w dniu 1 marzec 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Lebida, Pan Janusza Poński, Pan Marek Strugała.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Sandomierza,

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pan Dariusz Socha – Pracownik Wydziału NK,

Pan Zygmunt Hara – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,

Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie pisma znak: PNK.III.142.10.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie Centrum Usług Wspólnych.

4.Zapoznanie z przygotowanym przez Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego wykazem nieruchomości niezamieszkałych z terenu Starego Miasta w Sandomierzu wraz z ilością zadeklarowanych pojemników na odpady według stanu na 31.12.2019 r. oraz 14.12.2020r.

5.Sprawy różne, wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano – 7za” - jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych: Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek, Pana Janusza Pońskiego.

Ad. 3

Omówienie pisma znak: PNK.III.142.10.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie Centrum Usług Wspólnych.

Przewodniczący komisji odczytał zanonimizowaną treść pisma znak: PNK.III.142.10.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie mobbingu w Centrum Usług Wspólnych.

Radny Sylwester Łatka zwrócił się do Pana Zygmunta Hary o określenie zakresu w jakim Komisja Rewizyjna może zająć się w kwestii powyższego pisma.

Radca prawny wyraził swoją wątpliwość czy w kompetencjach akurat tej komisji jest omówienie dokumentu w formie skargi. Jego zdaniem powinna się tym zająć merytoryczna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Andrzej Bolewski zapytał dlaczego pismo zostało wprowadzone na obrady Komisji Rewizyjnej?

Radny Sylwester Łatka oznajmił, że dokument został zadekretowany przez Pana Wojciecha Czerwca - Przewodniczącego Rady Miasta do dwóch komisji (rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji).

Przewodniczący komisji powołał się na Rozdz. 3, art.18a ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie którego sformułował wniosek o treści:

„Prośba o przekazanie ww. pisma do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”

Głosowano- 2 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Radny Marcin Świerkula stwierdził, że najpierw powinien Burmistrz Sandomierza ustosunkować się  do dokumentu, a później ewentualnie Komisja Rewizyjna. Radny sformułował wniosek o treści:

„Udzielenie pisemnej informacji o podjętych działaniach w kwestii pisma, znak: PNK.III.142.10.2021 z dnia 23.02.2021r. skierowanego od Wojewody Świętokrzyskiego, dot. mobbingu w sandomierskim Centrum Usług Wspólnych”.

Głosowano- 6 „za”,  0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.4

Zapoznanie z przygotowanym przez Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego wykazem nieruchomości niezamieszkałych z terenu Starego Miasta w Sandomierzu wraz z ilością zadeklarowanych pojemników
na odpady według stanu na 31.12.2019 r. oraz 14.12.2020r.

Przewodniczący komisji odczytał wniosek Pana Wojciecha Czerwca przesłany w dniu 16 listopada 2020 r. drogą elektroniczną:

„Na podstawie § 104 Statutu Miasta Sandomierza proszę o zwołanie

posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Sandomierza tzw. Uchwał Śmieciowych, wielu zastrzeżeń dotyczących tych uchwał zgłaszanych przez radnych oraz zaskarżeniu tych uchwał przez część radnych proszę o skontrolowanie deklaracji śmieciowych i wysokości stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z wybranych niezamieszkałych nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Czy deklaracje i opłaty są zgodne z podjętymi przez Radę Miasta uchwałami: Nr XXIV/264/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku i Nr V/51/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku.

Proponuję, aby Komisja Rewizyjna skontrolowała po cztery lokale gastronomiczne, handlowe, hotele/pensjonaty w obrębie Starego Miasta w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, listopad 2019 rok, oraz luty, czerwiec 2020 rok”. 

Radny Sylwester Łatka dodał, że Wydział NK przygotował wykaz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Starego Miasta w Sandomierzu wraz z ilością zadeklarowanych pojemników na odpady wg stanu na koniec 2019 r. oraz na grudzień 2020 r. Dodał, że członkowie komisji otrzymali drogą mailową powyższy wykaz celem wcześniejszego zapoznania się.

Przewodniczący komisji ponownie poprosił mecenasa Zygmunta Harę o ustosunkowanie się do powyższej kwestii, a także o przedstawienie zakresu działania komisji.

Radca prawny powiedział, że komisja nie może kontrolować fizycznie przedsiębiorców. Komisja może skontrolować działania burmistrza, np. czy podjął stosowne  kroki w zbadaniu sytuacji gospodarowania odpadami komunalnymi.

Radny Sylwester Łatka zapytał, czy jest możliwe skontrolowanie deklaracji „śmieciowych” przedsiębiorców powziętych z Wydziału Nadzoru Komunalnego?

Mecenas Hara oznajmił, że komisja nie posiada uprawnień nadzorczych, aby podejmować określone działania i je rozwiązywać.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że żadna komisja nie ma prawa kontrolować jednostek obcych.

Radca prawny zgodził się z przedmówcą.

Radny Marcin Świerkula oznajmił, że na podstawie Rozdz. 4c oraz art.379 oraz art.380 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy procedury kontrolne przysługują burmistrzowi miasta.

Komisja Rewizyjna może jedynie wystąpić z pismem do Burmistrza Sandomierza o przeprowadzenie kontroli z podległymi pracownikami, wydziałami nawet w asyście Straży Miejskiej czy Policji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z niezamieszkałych podmiotów gospodarczych usytuowanych na Starym Mieście w Sandomierzu.

Przewodniczący komisji zapytał obecną Panią Angelikę Kędzierską o  formę kontroli deklaracji śmieciowych przedsiębiorców prowadzoną przez Wydział Nadzoru Komunalnego oraz Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu.

Naczelnik Wydziału NK poinformowała, że gmina zwróciła się do wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonej na terenie miasta Sandomierza, którzy są uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych od przedsiębiorców i innych podmiotów o przedstawienie sytuacji, ile i z kim zawarta jest umowa i na jaką deklarowaną ilość za miesiąc styczeń? Dane firm regularnie spływają do wydziału i będą aktualizowane. Na ich podstawie będzie można zweryfikować/skontrolować podmioty zgodnie z uprawnieniem, które posiada burmistrz.  

Pani Angelika Kędzierska zasugerowała, aby zwrócić się również do Wydziału Finansowego, który księguje wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i porównanie ich ew. z deklaracjami. 

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 725.000 zł z tyt. zagospodarowania odpadami komunalnymi.

Zapytał, czy przez ostatnie 5 lat Wydział Nadzoru Komunalnego weryfikował deklaracje śmieciowe ze stanem faktycznym oraz czy weryfikował wpłaty  na podstawie złożonych deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym?

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z pytaniem do mecenasa Zygmunta Hary, kto ma skontrolować  realizację podjętych uchwał dot. śmieci/stawki?

Radca prawny powtórzył, że komisja ma prawo kontrolować określone dziedziny aktywności burmistrza. Należy zbadać, czy burmistrz zajmuje się danym problemem? Po ustaleniu tego stanu faktycznego, komisja rozważy czy włodarz podjął wystarczające i skuteczne działania w danej materii.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o sposób ustalenia faktów jeśli komisja nie zna deklaracji śmieciowych oraz wysokości wpłat za odpady komunalne uiszczane przez przedsiębiorców na Starym Mieście?

Mecenas Zygmunt Hara odparł, że komisja otrzyma takie dane od burmistrza. Zapytał, czy komisja rewizyjna jest w stanie przeprowadzić kontrolę pośród wszystkich przedsiębiorców?

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oznajmił, że komisja w zamierzeniu przeprowadziłaby wybiórczą kontrolę wybierając np. po 4 lokale z branż: handlowych, gastronomicznych, hotelowych, pensjonatów. Pozwoliłoby to na sprawdzenie, czy uchwały Rady Miasta Nr XXIV/264/2016 z dnia 28 kwietnia z 2016 r. oraz Nr V/51/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. są realizowane przez niezamieszkałe nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Radca prawny powiedział, że ocena realizacji uchwał wynika z globalnej oceny sytuacji. Dane można ustalić na podstawie informacji znajdujących się w Urzędzie Miejskim. Należy zwrócić się do burmistrza z pytaniem czy są podejmowane działania w tym zakresie. 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek nie zgodziła się z radcą prawnym i poparła wypowiedzi radnego Wojciecha Czerwca.

Radny Andrzej Bolewski dodał, że dane/deklaracje/ wpłaty dot. podmiotów niezamieszkałych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Starego Miasta pozwolą wypracować realne koszty wywozu śmieci z gminy.

Radny Marcin Świerkula zapytał Panią Angelikę Kędzierską, czy w ostatnim czasie była przeprowadzona powyższa kontrola?

Naczelnik Wydziału NK odparła, że kontrole pod względem deklaracji odbywają się w różnym przedziale czasowym co kwartał lub 6 miesięcy. Po otrzymaniu zestawienia z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu faktycznie odebranych odpadów w stosunku do deklaracji, wydział weryfikuje ilości śmieci.

Przedsiębiorca poprzez wezwanie zobligowany jest do urealnienia ilości odpadów komunalnych w sposób dowolny lub złożenia korekty i wyrównania należnej opłaty. Jeżeli tego nie zrobi, odbywa się to w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją.

Pani Angelika Kędzierska dodała, że z pomocą Wydziału Gospodarki Nieruchomościami funkcjonariusze Straży Miejskiej pomagają przeprowadzić kontrolę pod względem ilości osób faktycznie zamieszkałych w danym miejscu. Wydział NK kontroluje deklaracje oraz umowy na nieczystości płynne.

W myśl art. 3 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie burmistrz ma prawo kontrolować umowy oraz prosić o okazanie umowy i dokumentów potwierdzających fakt opłacenia za usługę.

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił się z prośbą  do Naczelnika Wydziału NK o udostępnienie protokołów/ wniosków z powyższych kontroli z ostatnich dwóch lat Komisji Rewizyjnej? Zapytał, czy Wydział NK kontroluje deklaracje
z wpłatami za odpady komunalne od przedsiębiorców?

Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że kontrole odbywają się za pomocą m.in. strażników miejskich i kończą pouczeniem lub mandatem. Z kolei, kontrola pod względem meldunkowym – notatką Straży Miejskiej przekazaną do Wydziału NK, który proceduje dalej sprawę.

Pani Angelika Kędzierska odparła, że Wydział Finansowy zajmuje się wpłatami, zaległościami oraz egzekucją zadłużenia za opłaty odpadów komunalnych.

Radny Marcin Świerkula sformułował następujący wniosek, z którego się wycofał. Powyższy wniosek jednak kontynuował radny Sylwester Łatka:

„Przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podmiotów niezamieszkałych prowadzących działalność na Starym Mieście w latach 2019-2020 oraz pisemne przedstawienie wniosków/sprawozdania do wiadomości Komisji Rewizyjnej.”

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek.

Radny Marcin Świerkula zapytał o kolejne kroki w kwestii unieważnionych uchwał Nr XXV/291/2020 oraz Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października 2020 r.

Pani Angelika Kędzierska oznajmiła, że w dniu 1 marca br. zarejestrowano w skrzynce odbiorczej Urzędu Miejskiego wyrok wraz z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w kwestii unieważnienia powyższych uchwał. Naczelnik Wydziału NK nie zdążyła zapoznać się jeszcze z ich treścią. Przypomniała, że miesięczną stawką obowiązującą za odpady komunalne jest nadal 13 zł/osobę.

Wobec powyższego, różnica  wysokości opłaty za śmieci będzie przekazana na poczet kolejnych płatności.

Ad.5

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Andrzej Bolewski zaapelował o rozważenie zorganizowania szkoleń dla radnych/ przewodniczących wszystkich komisji ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów i procedur prawa.

Ad. 6

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu