Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Protokół Nr 20/3/2021

Komisja Praworządności

z dnia 15 marca 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:00

Posiedzenie Komisji Praworządności odbyło się w ramach wideokonferencji z uwagi na stan pandemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID – 19. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Piotr Chojnacki.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 6 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności. Ponadto przywitał zaproszonych gości:

  1. Dr Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
  2. Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;
  4. Sprawy różne, wnioski komisji;
  5. Zamknięcie obrad.

Następnie Marek Chruściel przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, co do przedstawionego projektu porządku obrad.

Radny Marcin Świerkula w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek formalny dot. omówienia innej wersji projektu apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że na dzień 16 marca 2021 roku zwołana został sesja w trybie nadzwyczajnej na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza. Dodał, że Burmistrz, zgodnie z prawem, przedstawił projekt porządku obrad oraz projekt uchwały. Stwierdził, że jako Komisja Praworządności nie może dokonywać zmian w zaproponowanym projekcie uchwały bez zgody wnioskodawcy sesji, czyli Burmistrza Miasta.

Radny Marcin Świerkula wycofał swój wniosek formalny. Dodał, że w trakcie dyskusji będzie zgłaszał ewentualne poprawki do treści zaproponowanego apelu.

Następnie radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Piotr Paszkiewicz Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że opracowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego niosą ze sobą olbrzymie ograniczenia w stosunku do wydawania pozwoleń na budowę. Dodał, że tego typu pozwolenia mogą być wydane po uprzedniej zgodzie Wód Polskich. W praktyce możliwości budowy nieruchomości na terenach objętych mapami są w zasadzie niemożliwe. Te tereny to: Sandomierz prawobrzeżny w całości, tereny wokół ul. Krakowskiej oraz tereny wokół giełdy rolno – ogrodniczej, ul. Przemysłowej.

Radny Marcin Świerkula przedstawił propozycję Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość i odczytał nową wersję projektu apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i mapa ryzyka powodziowego. Szczególną uwagę skierował na fragment projektu, który odczytał, jak niżej:

„Niemniej jednak, Rada apeluje do Pana Premiera i wnosi o wydanie polecenia niezwłocznego rozpoczęcie aktualizacji obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, tak, aby od początku 2022 roku złagodzić obostrzenia inwestycyjne na terenach nimi objętych, co za tym idzie umożliwić ich rozwój oraz wzrost dobrobytu mieszkańców Królewskiego Miasta Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej”.

Radny stwierdził, że przedstawiony projekt apelu zawiera konkretne propozycje działania. Jest propozycją łagodniejszą. Z kolei pierwotna wersja apelu, zaproponowana przez Burmistrza, ma charakter protestu i „formy nacisku”. Na koniec radny zastrzegł, że obie wersje apelu mają ten sam cel, czyli cofnięcie decyzji, co do map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

W posiedzeniu Komisji Praworządności w formie zdalnej uczestniczy radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w licznie 6 członków.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że obie wersje apelu są w swojej treści bardzo podobne. Stwierdził, że jako radny nie chce wywierać presji, co do łagodzenia wprowadzonych obostrzeń tylko oczekuje ich całkowitego cofnięcia.  

Radny Marcin Świerkula odczytał treść proponowanego przez radnych Prawa i Sprawiedliwości apelu, który stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Piotr Chojnacki poprosił o przesłanie drogą elektroniczną drugiej wersji apelu, który został odczytany przez radnego Marcina Świerkuli. Dodał, że sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajny na wniosek Burmistrza Miasta Sandomierza. W związku z powyższym Komisja Praworządności nie może opiniować innej wersji apelu jak tylko tej, jaką zaproponował wnioskodawca.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że komisja może ewentualnie zaproponować poprawki do treści apelu na sesji Rady Miasta, co, do których ustosunkuje się wnioskodawca.

Radny Marcin Świerkula zaproponował opiniowanie przez członków komisji dwóch wersji apelu i pozostawienie decyzji Burmistrzowi, co do jego treści.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że na następnej sesji rady Klub Radnych PiS będzie mógł zgłosić swoją propozycję apelu w tym temacie.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że przyjmowanie dwóch apeli przez radę w tym samym temacie byłoby niepoważne. Dodał, że najważniejszą różnicą między dwoma wariantami apelu jest wspomniany wcześniej akapit, który zawiera konkretne działania służące rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Radny Piotr Chojnacki w ramach wniosku formalnego zaproponował wprowadzenie do pierwotnej wersji apelu ww. akapitu. Stwierdził, by fragment ten został dopisany na końcu jego treści. 

Radny Jerzy Żyła zaproponował, aby radny Marcin Świerkula w trakcie sesji zaproponował Burmistrzowi wprowadzenie w ramach autopoprawki do projektu apelu wspomnianego fragmentu.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał wniosek formalny radnego Piotra Chojnackiego pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku formalnego radnego Piotra Chojnackiego.

Następnie radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie całość projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu z uwzględnieniem wniosku formalnego radnego Piotra Chojnackiego.

Wynik głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że po ostatnim posiedzeniu komisji została przesłana drogą elektroniczną odpowiedź Burmistrza Miasta na wniosek komisji dot. domniemanego mobbingu w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

Radny dodał, że w ostatnim czasie do Biura Rady wpłynęła w tej sprawie również korespondencja ze strony Wojewody Świętokrzyskiego. Dodał, że zgodnie ze Statutem Miasta pismo to zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że głównym przesłaniem udzielonych odpowiedzi przez Burmistrza jest stwierdzenie, że osoba, która zgłasza domniemany mobbing powinna zgłosić to do pracodawcy, co jest sytuacją niezrozumiałą. Dodała, że osoba, która czuje się mobbingowana, boi się i szuka pomocy m.in.: w związkach zawodowych, u dalszego przełożonego,   w instytucjach zewnętrznych itd.

Z kolei radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że w jednostce obowiązuje wewnętrzna polityka antymobbingowa przyjęta zarządzeniem dyrektor CUW.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że to zgłoszenie, które wpłynęło powinno się traktować, jako początek procedury antymobbingowej. Dodał, że jako radny złożył pismo w sprawie domniemanego mobbingu w Centrum z prośbą o informacje. Stwierdził, że Komisja Praworządności nie powinna dalej zajmować tą sprawa, gdyż jest ona tematem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że szczegółowe informacje dot. domniemanego mobbingu w CUW – ie zostały skierowane w piśmie do Wojewody Świętokrzyskiego przez osoby zainteresowane.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zaproponowała, aby komisja ponownie skierował do Burmistrza wniosek z prośbą o udzielnie informacji, jakie działania podjął Burmistrz w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji i jakie są wnioski. 

Radny Jerzy Żyła powiedział, że Burmistrz rozmawiał ze wszystkimi stronami konfliktu. Rozmawiał również z pracownikami Centrum. Stwierdził, że aktualnie słowa jest przeciwko słowu. Dodał, że najwłaściwszą instytucją do rozwiązania problemu jest Sąd Pracy. Następnie radny przedstawił swoje zdanie w tym temacie oraz omówił pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje.

Radna Agnieszka Franczak-Szczepanek powiedziała, że jest daleka od osądzania ludzi i wyrokowania. Dodała, ze nie można mówić w tym wypadku, że słowo jest przeciwko słowu, gdyż pierwsze informacje pojawiały się już w maju ubiegłego roku. Dodała, że jeden z pracowników jest na zwolnieniu lekarskim spowodowanym złym stanem psychicznym wynikającym z zaistniałej sytuacji. Na koniec stwierdziła, że zastrzeżenia, co do pracy w Centrum zgłasza nie tylko jedna osoba.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że przepisy ustawowe w zakresie polityki antymobbingowej nie są doskonałe. Dodał, że przed sądami bardzo trudno jest udowodnić zjawisko mobbingu. Stwierdził, że biorąc pod uwagę sprawy czysto organizacyjne, Centrum Usług Wspólnych jest oddzielną instytucją, co, do której Burmistrz ma ograniczone kompetencje władcze. Podkreślił, że w Centrum obowiązuje wewnętrzna polityka antymobbingowa.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że Burmistrz Miasta Sandomierza jest formalnie pracodawcą dla Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że Burmistrz może zainicjować procedurę antymobbingowa, może spotykać się z pracownikami, ale wszystko musi odbywać się na podstawie wewnętrznej polityki jednostki.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał w wątpliwość sens wewnętrznej polityki antymobbingowej Centrum, w której pracownik mobbingowany przez pracodawcy zwracać się musi do swojego pracodawcy.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że z punktu widzenia logiki jest to niezrozumiałe, ale takie są przepisy ustawowe w tym zakresie. Zgodnie z prawem to kierownik jednostki określa i wdraża wewnętrzną politykę antymobbingową.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji: „Czy w takim razie Burmistrz czy Rada w postaci jakiejkolwiek komisji ma narzędzia jakiekolwiek, w których by mogła pomóc powiedzmy takiej osobie, która czuje się mobbingowana?”.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: „W mojej ocenie nie. Z tego względu, że Gmina czy Burmistrz nie jest organem nadzoru w stosunku do CUW – u. Jest organem kontrolnym”. Teoretycznie dalsze postępowanie rady może opierać jedynie o przepisy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że celem komisji jest uzyskanie informacji od Burmistrza, co do konkretnych podjętych działań w tej materii.

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że radni mają prawo oczekiwać tego typu informacji ze strony Burmistrza. Nikt tego prawa nie może radnym odebrać.\

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że obecnych na posiedzeniu komisji jest 3 radnych. Tym samym nie ma wymaganego quorum do podejmowania decyzji. W związku z powyższym nie może poddać pod głosowanie wniosku radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek. Na koniec radny stwierdził, że z identycznym wnioskiem wystąpi do Burmistrza, jako przewodniczący komisji.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Praworządności

Marek Chruściel

 

Protokołował: Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz