Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 74/1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Sprawozdanie Nr 74/1/2024

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 31 stycznia 2024 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radna nieobecna: Pani Ewa Gracz.

Zaproszeni:

Pan Marcin Marzec- Burmistrz Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Edyta Duma- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK).

Obecni radni: Pan Wojciech Czerwiec, Pan Piotr Chojnacki.

Obecny Mieszkaniec  Sandomierza- Pan W.S*.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024- 2043.
 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
  Nr LXX/701/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących
  z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
 7. Sprawy różne. Wnioski komisji.
 8. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Radna Mariola Stępień udzieliła pierwszeństwa głosu Panu W.S*. Mieszkaniec Sandomierza poruszył kwestię złego stanu technicznego drogi na ul. W.*. Zwrócił się do włodarza gminy oraz do obecnych radnych o wsparcie i przystąpienie do jej modernizacji. Burmistrz Sandomierza oznajmił, że przychyla się do prośby dodając, że zlecił przygotowanie dokumentacji projektowej przez merytoryczny wydział urzędu, ponieważ  pozwoli to na aplikowanie o środki zewnętrzne w przyszłości.

Przewodnicząca komisji podziękowała za obecność mieszkańcowi i poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu przedstawienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Radny Robert Kurosz zapytał, dlaczego gmina nie przystąpiła do drugiego przetargu na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny” oraz dlaczego wycena oszacowana przez urząd była aż tak niska w stosunku do złożonych ofert przetargowych?

Ponadto, mówca nawiązał do zmiany w budżecie dot. utworzenia wybiegu dla psów i zwrócił uwagę na zapewnienie w pierwszej kolejności potrzeb dzieciom a dopiero później zwierzętom. Zaproponował zmianę nazwy zadania w Dz. 900 Rozdz. 90095§ 6050 Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Polnej na działce 3-43/1
w Sandomierzu”
na „Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Sandomierzu”
lub „Budowa bezpiecznej nawierzchni dla dzieci na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3” lub „Przebudowa placu zabaw przy
ul. Mariackiej”.

         Przewodnicząca komisji udzieliła głosu burmistrzowi, który wyjaśnił, że kosztorys na prace budowlane w Kamienicy Oleśnickich powstał w 2018 roku i był sukcesywnie aktualizowany w kolejnych latach. Pan Marcin Marzec omówił zasady i warunki wynikające z otrzymanego dofinansowania
z rządowego programu „Polski Ład”. Włodarz oznajmił, że w obradach sesji Rady Miasta Sandomierza będzie uczestniczył Pan S.P.*- twórca koncepcji zagospodarowania zabytkowej kamienicy, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwianie wszelkie wątpliwości w kwestii aranżacji. Pan Marcin Marzec podkreślił fakt, iż gmina wybrała najniższą ofertę spośród firm, które przystąpiły do przetargu. Ponadto, przypominał zalecenia i decyzje konserwatora zabytków obligujące gminę do przeprowadzenia pilnego remontu budynku. Burmistrz Sandomierza dodał, że planowana działalność prowadzona w Kamienicy Oleśnickich będzie przynosić dochód do budżetu gminy.

Członkowie komisji poruszyli kwestię alternatywnej lokalizacji przeznaczonej na wybieg dla psów przy schronisku na ul. Przemysłowej.

Radny Robert Kurosz sformułował następujący wniosek:

Prośba o zmianę nazwy zadania w Dz. 900 Rozdz. 90095§ 6050 Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Polnej na działce 3-43/1 w Sandomierzu” na „Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu”.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowano- 3 „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

Wniosek nie rozstrzygnięty.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy na przestrzeni ostatnich czterech lat został zgłoszony wniosek do budżetu przez radnych lub mieszkańców na budowę wybiegu dla psów oraz na budowę ul. Burka-bocznej? Ile będzie wynosił koszt utrzymania budynku Kamienicy Oleśnickich po remoncie oraz jaki będzie szacowany zysk do budżetu gminy z tyt. biletów? Jaką współpracę podjęła gmina z filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu oraz innymi wyższymi uczelniami? Dlaczego gmina mimo wniosków komisji nie wykonała płatnego parkingu na ul. Lwowskiej? Mówca podkreślił fakt, że na przestrzeni ostatnich lat z informacji udzielanych przez skarbnika na komisjach bądź sesjach rady, gmina nie dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi na realizację zadań, o które zabiegali radni bądź mieszkańcy. Natomiast w bieżącym projekcie uchwały dotyczącym zmian w budżecie na 2024 rok pojawiają się nowe zadania i propozycje przesunięć pieniędzy. Radny Wojciech Czerwiec dopowiedział, że przewidziana kwota
w wysokości ok. 450.000 zł na remonty cząstkowe ulic jest zbyt niska w porównaniu do ilości dróg w złym stanie w mieście.

Burmistrz Sandomierza odniósł się do wszystkich poruszonych kwestii wyjaśniając, że pomysł budowy wybiegu dla psów wyniknął z ustnego wniosku mieszkańca z 2018 roku. Działka, na której planowana jest ww. inwestycja bardzo długo była zajęta przez firmy budowlane oraz sprzęt. Z kolei, Pani Edyta Duma wyjaśniła, że został ogłoszony drugi przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę wspomnianej działki na ul. Lwowskiej (stawka 4.748 zł brutto za 10 a.) Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 19.02.2024 r.

Pan Piotr Wójtowicz przybliżył szacowane wyliczenia przychodów z tyt. cen biletów wejściowych na obiekt oraz poniesione koszty z tyt. zatrudnienia i utrzymania obiektu.

Radny Marek Chruściel zasugerował, aby gmina zmodernizowała Podziemną Trasę Turystyczną oraz Bramę Opatowską ze względu na zły stan techniczny. Przypomniał, że wniosek do budżetu na 2024r. w sprawie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 składał radny Piotr Chojnacki. Zapytał o termin wykonania remontu? Pan Krzysztof Kwieciński odparł, że odbędzie się na przełomie marca/ kwietnia.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że brakuje konsekwencji w działaniu gminy przy realizacji zadań. Zapytał o szacowane koszty utrzymania wybiegu dla psów. Poddał pod rozwagę myśl czy gminę stać na wybieg dla psów jeśli dotychczasowe place zabaw dla dzieci są zaniedbane. Radni Piotr Chojnacki oraz Robert Kurosz zapytali o koszt wyposażenia Kamienicy Oleśnickich wg. kosztorysu. Przewodnicząca komisji oznajmiła, że dokumentacja jest gotowa do wglądu bezpośrednio w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym urzędu.

Radna Mariola Stępień wobec braku pytań przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

Głosowano- 3 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024- 2043.

         Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła Panią Barbarę Grębowiec o zreferowanie projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXX/701/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

         Przewodnicząca komisji poprosiła o zreferowanie projektu uchwały Pani Angeliki Kędzierskiej, która oznajmiła, że w grudniu 2023 roku nie można było opłacić faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z gminy zatem koniecznym jest zwiększenie puli środków z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za śmieci na pokrycie części kosztów w 2024 r.

Członkowie komisji dopytali o poziom zaległości z tyt. opłaty za śmieci, windykację zadłużenia,  oraz sposób weryfikacji deklaracji śmieciowych.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  8 „za”-  jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

Przewodnicząca komisji przypomniała, że wszyscy członkowie otrzymali drogą mailową treść pozytywnej opinii prawnej przedłożonej przez Panią M.R.* z dnia 26.01.2024 roku w sprawie możliwości sprzedaży przez gminę nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Pani Edyta Duma przedstawiła roczne dochody dla gminy z tyt. dzierżawy działki nr ewid.* oraz całkowity koszt wykupu. Nadmieniła, że Pan Piotr Kossak- radca prawny Urzędu  Miejskiego dołączył swoją uwagę do projektu uchwały ze względu na możliwe ryzyko zakwestionowania jej prawidłowości przez Organ Nadzoru.

Radny Tomasz Malinowski zapytał o termin wykonania wyceny działki. 

Radny Piotr Chojnacki zasugerował, aby w pierwszej kolejności wyjaśnić wątpliwości, które wskazał prawnik urzędu oraz  zastanowić się nad uszczuplonymi wpływami do budżetu gminy z dzierżawy gruntu po trzech latach od momentu sprzedaży działki.

Radna Mariola Stępień wyraziła swoje odmienne zdanie  i zwróciła uwagę na wysokość nakładów finansowych poniesionych przez przedsiębiorcę przez dwadzieścia lat. Wartość rozbudowy budynku jest znacząco wyższa niż grunt. Dodała, że obecne czasy oraz koszty nie są łatwe dla rozwoju przedsiębiorców.

Radny Andrzej Kalczewski zapytał czy wnioskodawca – przedsiębiorca posiadał zgody na rozbudowę/ przebudowę/ nadbudowę  lokalu?

Pani Edyta Duma oznajmiła, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami dysponuje całą dokumentacją, w której dzierżawca posiadał zgodę burmistrzów oraz pozwolenia na budowę.  

         Wobec braku pytań radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

Ad.7

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radna Mariola Stępień poinformowała, że pisma skierowane wedle dekretacji Pana Wojciecha Czerwca- Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do komisji zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu ze względu na obrady sesji Rady Miasta Sandomierza o godz. 10.00.

Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek                        
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu