Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 57/1/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

Protokół Nr 57/1/2024

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

z dnia 18 stycznia 2024 roku

Urząd Miejski, s. 103, Biuro Rady Miasta

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 13:20

Posiedzeniu przewodniczyła radna Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

  1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
  2. Edyta Duma – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła quorum, obecnych na posiedzeniu jest 3 radnych i otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Sandomierza na bezczynność Burmistrza Miasta.
  4. Sprawy różne. Wnioski komisji;
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddała projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Rozpatrzenie skargi mieszkańca Sandomierza na bezczynność Burmistrza Miasta.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji odczytała treść skargi Pana Konrada Kowalskiego na działania Burmistrza Miasta.

Edyta Duma – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła przepisy prawa zawarte w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, które odnoszą się do materii poruszanej w przedmiotowej skardze. Naczelnik wydziału dodała, że Urząd Miejski, po otrzymaniu skargi, zwrócił się do ościennych powiatów zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy. Na podstawie informacji złożonej przez Starostwo Powiatowe w Staszowie wynika, że Pani Ewa Kondek jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego położnego w Staszowie. Wobec powyższego na podstawie delegacji ustawowej Burmistrza Sandomierza rozwiązał umowę najmu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ponadto Edyta Duma Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powiedziała, że Burmistrz Miasta dokonuje kontroli najemców lokali mieszkalnych w oparciu o art. 21c ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego a także w oparciu o § 15 Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 roku oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 290/2023/GN z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ww. kontroli nie podlegają najemcy, którzy nieprzerwanie są najemcami obecnie zajmowanego lokalu, a najem został nawiązany przed dniem 21 kwietnia 2019 roku, a tak jest w przypadku najemcy, o którym mowa w ww. skardze.

W toku dyskusji członkowie komisji uznali skargę za bezzasadną. Zdaniem członków organ wykonawczy gminy podjął, jak wynika z przedstawionych działań, czynności związane z weryfikacją zarzutów zawartych w przedmiotowej skardze, a prowadzone kontrole w oparciu o przytoczone przepisy prawa świadczą o tym, że Burmistrz Miasta realizuje powierzone mu obwiązki wynikające z delegacji ustawowych.

W związku z powyższym radna Renata Kraska przewodnicząca komisji poddała treść ustaleń pod głosowaniem – skarga bezzasadna.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie ww. ustaleń – skarga bezzasadna.

Ad. 4.

Sprawy różne, wnioski komisji;

Wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5.

Zamknięcie obrad;

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Renata Kraska

Protokół sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz