Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 43/1/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie Nr 43/1/2024

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu  24 stycznia 2024 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Mariola Stępień, Pan Andrzej Kalczewski.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),

Pani Małgorzata Bęczkowska- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu (czyt.: ŚDS),

Pani Agata Król- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (czyt.: SSZ).

Obecny: radny Tomasz Malinowski.

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodki Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2023.

6. Sprawy różne, wnioski komisji.

7. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie ww. projektu uchwały Panią Agatę Król, która rzetelnie przedstawiła uzasadnienie dokumentu.

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodki Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła Dyrektor OPS o omówienie powyższego projektu uchwały. Pani Dorota Tarnawska wspólnie
z Sekretarzem Sandomierza wyjaśniły na czym polegał wytyk Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2023r. znak: PNK:I.4130.275.2023 do podjętej uchwały Nr LXIX/688/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2023 roku.  W związku z powyższym uznano, że uwagi Wojewody co do zasady są trafne, ponieważ uchwała o nadaniu statutu ośrodkowi stanowi akt prawa miejscowego w zakresie organizacji urzędów i instytucji gminnych powinna być ogłaszana na zasadach i w trybie dla niego właściwego.

Zapis § 3 otrzymał brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”.

Wobec braku pytań przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu,
ul. Katedralna 5 za rok 2023.

Pani Małgorzata Bęczkowska dokładnie omówiła prowadzoną działalność ŚDS w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Mówczyni dodała, że placówka funkcjonuje na podstawie zarządzenia kierownika Domu Nr ŚDS.021.2.2023 z dnia 9 stycznia 2023r. oraz zatwierdzonego planu pracy przez Burmistrza Sandomierza oraz Wojewodę Świętokrzyskiego znak: PSZ.V.9421.17.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Członkowie komisji zapytali o liczbę miejsc przewidzianych dla uczestników, kadrę i procedurę przyjęcia do środowiskowego domu.

Radna Kazimiera Bednarska w imieniu członków komisji złożyła  podziękowanie dla dyrektorów/ kierowników placówek opiekuńczych za sumienną  pracę na rzecz innych osób.

Przewodnicząca wobec braku uwag przystąpiła do głosowania omawianego projektu uchwały.
Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.7
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu