Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 56/14/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.

Protokół Nr 56/14/2023

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

z dnia 7 grudnia 2023 roku

Urząd Miejski, s. 103, Biuro Rady Miasta

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła radna Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła quorum, obecnych na posiedzeniu jest 2 radnych i otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna nieobecna: Kazimiera Bednarska.

Radna usprawiedliwiona.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023;
  4. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024;
  5. Zamknięcie obrad.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego pkt. pn. ”Sprawy różne, wnioski komisji” jako pkt. 5.

Więcej uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddała projekt porządku obrad pod głosowanie wraz z zaproponowaną zmianą.

Wynik głosowania:

„za” – 2;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Zaopiniowanie sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023;

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji przedstawiła treść sprawozdania z prac komisji za 2023 rok. Dodała, że z pierwotnej treści sprawozdania wykreślono fragment dot. omówienia poszczególnych posiedzeń komisji w trakcie trwania roku. 

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym przewodnicząca komisji poddała treść sprawozdania pod głosowaniem.

Wynik głosowania:

„za” – 2;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ad. 4

Zaopiniowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024;

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji przedstawiła plan pracy na 2024 rok.

Uwag co do jego treści nie zgłoszono.

W związku z tym przewodnicząca komisji poddała plan pracy pod głosowaniem.

Wynik głosowania:

„za” – 2;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ad. 5

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji poruszyła temat skargi na Burmistrza Miasta na sposób zarządzania przez organ wykonawczy gminy majątkiem miasta i nie realizowaniem uchwał rady gminy. Przewodnicząca dodała, że komisja będzie zajmować się wspomnianą skargą na kolejnym posiedzeniu po wcześniejszym otrzymaniu wyjaśnień i stosownych dokumentów z wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego.     

Ad. 6

Zamknięcie obrad;

Radna Renata Kraska – przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Renata Kraska

Protokół sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz