Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 145.466.500,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące 120 343 925,86 zł
2) dochody majątkowe 25 122 574,29 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 156.036.865,16 zł , z tego:

1) wydatki bieżące 120 282 817,64 zł
2) wydatki majątkowe 35 754 047,52 zł

 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.570.365,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7.500.000,00 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.607.472,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 162.893,01 zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 13 070 365,01 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

 

1) ogólną w wysokości 800 000,00 zł
2) celową w wysokości 340 000,00 zł

 

1 z przeznaczeniem na:

 

a) zarządzanie kryzysowe 340 000,00 zł


§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 4.820.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.820.000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439). 2. Ustala się dochody w kwocie 625.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 790.106,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U.2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). 3. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 4. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.). § 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:
1 przychody – 2.960.000,00 zł
2 koszty – 2.900.000,00 zł
3 zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł , w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł, w tym: a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7.500 000,00 zł.
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym a) z tytułu obligacje komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.500 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
1 zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2 zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3 zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,


4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

PDFZalacznik1.pdf (297,46KB)

 

 

PDFZalacznik2.pdf (1,34MB)

PDFZalacznik3.pdf (249,54KB)

PDFZalacznik4.pdf (125,67KB)

PDFZalacznik5.pdf (109,88KB)

PDFZalacznik6.pdf (147,76KB)

PDFZalacznik7.pdf (79,92KB)

PDFZalacznik8.pdf (112,45KB)

PDFZalacznik9.pdf (133,24KB)

PDFZalacznik10.pdf (100,33KB)

PDFZalacznik11.pdf (156,62KB)