Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 42/11/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie Nr 42/11/2023

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 18 grudnia 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny- Pan Wojciech Czerwiec, Pan Andrzej Kalczewski.

Zaproszeni:

Pani Dorota Tarnawska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS).

Ad. 1

Przewodnicząca komisji stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

5.Sprawy różne, wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Dorotę Tarnawską o wyjaśnienie ww. dokumentu. Dyrektor OPS opowiedziała o zasadach  oraz roli asystenta osoby niepełnosprawnej. Obecnie usługi asystencji osobistej
w mieście  pełni cztery osoby.

Wobec braku uwag, radna Kazimiera Bednarska poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Pani Dorota Tarnawska przedstawiła uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały. Dodała, że pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak wniosków.

Radna Kazimiera Bednarska złożyła życzenia bożonarodzeniowe wszystkim obecnym na posiedzeniu komisji.

Ad.6
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu