Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 47/8/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 47/8/2023

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 24 listopada 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Członkowie komisji obecni jak w załączonej liście.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Kalczewski, Pan Andrzej Lebida, Pan Krzysztof Szatan, Pan Jerzy Żyła.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pani Edyta Duma- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.:GN),

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury  (czyt.: UA).

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 r. w działach: 010- Rolnictwo, 700- Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami, 710- Działalność usługowa.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2023 rok.

5.Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.

6.Sprawy bieżące, wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.  

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 r. w działach: 010- Rolnictwo, 700- Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami, 710- Działalność usługowa.

Przewodniczący komisji przekazał głos Pani Barbarze Grębowiec w celu omówienia poszczególnych działów niniejszego dokumentu.

Radny Jacek Dybus nawiązał do słów Skarbnika w kwestii lokalizacji drugiego Dziennego Domu Seniora na ul. Koseły 3 oraz potrzeby utworzenia placówki dla większej liczby Sandomierzan. Mówca wskazał inne alternatywne lokale, w których można byłoby usytuować dom seniora. Ponadto, wyraził sprzeciw  wobec sprzedaży mieszkań komunalnych będących w zasobach gminy.

Radny Tomasz Malinowski zapytał o prace urzędu nad planem ogólnym zagospodarowania miasta. Pan Piotr Paszkiewicz wyjaśnił, że zmieniająca ustawa zobligowała wszystkie gminy do zlikwidowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na rzecz uchwalonego czytelnego, cyfrowego planu ogólnego będącego jednocześnie obowiązującym prawem miejscowym.  Naczelnik Wydziału UA powiedział, że gminy muszą opracować ww. dokument do końca 2025 roku. 

Przewodniczący komisji wobec braku uwag przystąpił do głosowania poszczególnych działów po stronie dochodów i wydatków:

Dz. 010- Rolnictwo:

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Dz. 700 Rozdz. 05 –Gospodarka gruntami:

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Dz. 710- Działalność usługowa:

Głosowano- 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.4

Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2023 rok.

         Przewodniczący komisji powiadomił, że pracownik biura rady wysłał drogą elektroniczną treść sprawozdania z działalności pracy komisji za 2023 rok na skrzynki mailowe w celu wcześniejszego zapoznania się z treścią.

Wobec braku uwag radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

Ad.5                               

Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.

Przewodniczący komisji powiadomił, że pracownik biura rady wysłał drogą elektroniczną propozycję planu pracy komisji na 2024 rok na skrzynki mailowe w celu wcześniejszego zapoznania się  z treścią.

Wobec braku uwag radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

Ad.6

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Salę obrad opuściła radna Renata Kraska.

Komisja nie posiada quorum.

Ad.7

Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu