Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 72/12/2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku

Sprawozdanie Nr 72/12/2023

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 8 grudnia 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pani Renata Kraska.

Radny spóźniony: Pan Robert Kurosz.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza

Pan M.T.*- Mieszkaniec Sandomierza

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Mariola Stępień – przewodnicząca komisji stwierdziła quorum
i otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Mariola Stępień przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej
i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 2024 rok.

4.Zapoznanie się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach dot. projektu budżetu miasta na 2024 rok.

5.Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2024 rok.

6.Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2023 rok.

7.Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.

8.Sprawy różne, wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Ze względu na obecność Mieszkańca Sandomierza radna Mariola Stępień zasugerowała zmianę porządku obrad w postaci przesunięcia punktu 8. Sprawy różne. Wnioski komisji. do punktu 3.

Przewodnicząca komisji poddała projekt porządku obrad z ww. zmianą pod głosowanie.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.  

Ad. 3.

Sprawy różne, wnioski komisji.

         Przewodnicząca komisji udzieliła głosu Panu M.T.* w celu wytłumaczenia powodu obecności na obradach komisji. Mieszkaniec oznajmił, że pomimo zgłaszanego problemu u włodarza gminy nadal nie dokonano interwencji w kwestii udostępnienia wjazdu i utwardzenia drogi na ul. Żwirki i Wigury.

Członkowie komisji zgodnie uznali, że sformułują wniosek do burmistrza
w ww. sprawie. Radna Mariola Stępień poddała pod głosowanie wniosek o następującej treści:

„Wniosek o udostępnienie oraz utwardzenie drogi wjazdowej działki
nr ewid. 1089/2 przy ul. Żwirki i Wigury .”

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie budżetu miasta na 2024 rok.

Radna Mariola Stępień zwróciła się do przewodniczących poszczególnych komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o przedłożenie opinii nt.  projektu uchwały budżetowej Gminy Sandomierz na 2024 rok. Wszystkie komisje stałe rady miasta pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt.

Ad.5

Zapoznanie się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach dot. projektu budżetu miasta na 2024 rok.

Przewodnicząca komisji oznajmiła, że uchwały zostały przesłane wszystkim członkom komisji. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu miasta na 2024 rok. Skarbnik Sandomierza przedstawiła uchwały z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie:

a)opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2024 rok

b)możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2024 rok

c)opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2043.

Ponadto, Pani Barbara Grębowiec przedłożyła nieprawidłowości jakie zasugerowało RIO oraz zmiany w projekcie budżetu jakie będą stanowić elementy autopoprawki wnioskodawcy, czyli Burmistrza Miasta.  

Ad.6

Opracowanie treści opinii zbiorczej o projekcie budżetu miasta na 2024 rok.

Radna Mariola Stępień przedstawiła opinię zbiorczą Komisji Budżetu
i Finansów, jak niżej:

„Zgodnie z § 4 ust. 5 i 6 Uchwały Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 września 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz, przedkładam stanowisko Komisji Budżetu
i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok, przedłożonego Radzie Miasta Sandomierza pismem, Znak: SK.3020.1.2023.BG w dniu 15 listopada 2023 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, która pozytywnie i bez uwag zaopiniowała w/w projekt uchwały po stronie dochodów
i wydatków, w poszczególnych działach, jak niżej:

750 – Administracja,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

756 – Dochody i wpływy,

757 – Obsługa długu publicznego,

758 – Różne rozliczenia.

Ponadto Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2023 roku zapoznała się z  opiniami komisji stałych Rady Miasta Sandomierza. Należą do nich:

1.Komisja Praworządności,

2.Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu,

3.Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia,

4.Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług,

5.Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

6.Komisja Polityki Mieszkaniowej,

7.Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

W załączeniu przekazuję opinie komisji stałych Rady Miasta Sandomierza o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok. Następnie członkowie Komisji Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2023 roku zapoznali się z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu oraz ze zmianami zaproponowanymi przez Burmistrza Miasta Sandomierza, jak niżej:

Zmiany do projektu budżetu Miasta Sandomierz na 2024 rok Burmistrza Miasta Sandomierza uwzgledniające sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej

I.Zmiana w załączniku nr 1: Dochody budżetu

1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy:

- W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), paragraf 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę 1.400.000,00 zł (dot. zadania pn. Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu /2023-2024/)

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy:

- W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), paragraf 6090 (Środki
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 1.400.000,00 zł (dot. zad. pn. Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu /2023-2024/).

II.  Zmiana w załączniku nr 2: Wydatki budżetu

1.    Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

- W dziale 600 (Transport i łączność), rozdział 60017 (Drogi wewnętrzne), paragraf 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 60.000,00 zł (zad. Budowa drogi bocznej – ul. Długiej 7KDD)

- w Dziale 852 (Pomoc społeczna) w Rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w paragrafie 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 70.000,00 zł,

 - W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), § 6370 (Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę 1.400.000,00 zł oraz § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 100.000,00 zł (zad. Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy
ul. Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich
w Sandomierzu /2023-2024/).

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

- w dziale 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne), paragraf 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 60.000,00 zł (zad. Przebudowa ulicy Długiej” /2023-2024/),

- w Dziale 852 (Pomoc społeczna) w Rozdziale 85295 (Pozostała działalność)
w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 70.000,00 zł (zad. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Koseły 3” /2023-2024/),

- w Dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w Rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) w § 4300 (Zakup usług pozostałych) zwiększenie planu o kwotę 200.000,00 zł celem pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Kwota 200.000,00 zł zostanie pokryta z wolnych środków (§950),

- w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), paragraf 6580 (Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych) o kwotę 1.500.000,00 zł (zad. Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu /2023-2024/).

III.  w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sandomierz na 2024 r.:

 §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.184.039,30 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

a) obligacji, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.750.000,00 zł,

b) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 434.039,30 zł”.

§4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 10.434.039,30 zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 1.250.000,00 zł”

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.500.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 7.101.411,74 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).

§10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.750.000,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.250.000,00 zł”.

IV. Zmiana w załączniku nr 3: Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku:

- wydatki bieżące:

w wierszu 1 „Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego”
w kolumnie 6 i 7 wpisuje się kwotę 3.558.555,00 zł (zwiększenie planu o 184.385,00 zł). W kolumnie 5 (Łączne nakłady finansowe) wpisuje się kwotę 27.134.344,56 zł - zwiększenie planu o 870.311,00 zł, w związku z planowanym uruchomieniem nowej linii komunikacji miejskiej obejmującej ul. Koćmierzów i Powiśle, w wierszu 3 „Remont ulicy Zamkowej w Sandomierzu” w kolumnie
5 i 6 wpisuje się kwotę 2.000.000,00 zł (zwiększenie planu o 400.000,00 zł), w kolumnie 7 wpisuje się kwotę 1.056.840,00 zł (zwiększenie planu o 400.000,00 zł);

- wydatki majątkowe:

w wierszu 6 wpisuje się zadanie: „Przebudowa ulicy Długiej” (2023-2024). Wartość zadania 60.000,00 zł, w wierszu 7 „Budowa drogi bocznej – ul. Długiej 7KDD” (2023-2024) w kolumnie 5,6 i 7 wpisuje się kwotę 35.000,00 zł (Zmniejszenie planu o 60.000,00 zł),

w wierszu 10 „Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny” (2022-2025)
w kolumnie 7 (dochody własne j.s.t.) wpisuje się kwotę 1.350.000,00 zł (zwiększenie planu
o 1.250.000,00 zł) w kolumnie 10 (Kredyty i pożyczki) wpisuje się kwotę 750.000,00 zł (zmniejszenie planu o 1.250.000,00 zł),

w wierszu 12 wpisuje się nowe zadanie „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Koseły 3” (2023-2024). Wartość zadania 70.000,00 zł,

w kolumnie 10 (Kredyty i pożyczki) w wierszu ogółem w miejsce kwoty 10.000.000,00 zł, wpisuje się kwotę 8.750.000,00 zł.

V. Zmiana w załączniku nr 5: Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

W pozycji 10. (Wolne środki art. 217 ust. 6 u.f.p.) w miejsce kwoty 234.039,30 zł wpisuje się kwotę 434.039,30 zł (zwiększenie planu o 200.000,00 zł). W związku z powyższym przychody ogółem wynoszą 10.434.039,30 (zwiększenie planu o 200.000,00 zł.).

VI. Zmiana w załączniku nr 11: Dotacje celowe w 2024 r.

W miejsce dwóch zadań pn.:

- Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń" kwota 11.500,00 zł,

- Dotacja celowa dla żłobka "Mali Odkrywcy" – kwota 25.200,00 zł,

wpisuje się jedno zadanie pn. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki. Jednostka otrzymująca dotację: Podmioty zgodnie z uchwalą
Nr XLIV/445/2014 Rady Miasta Sandomierza, kwota dotacji 36.700,00 zł.

VII. Zmiana w załączniku nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz”  w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit 2024 i Limit zobowiązań w pozycji:

1.3.1.5 - ”Remont ulicy Zamkowej w Sandomierzu” w miejsce kwoty 1.600.000 wpisuje się kwotę 2.000.000,00 zł,

1.3.2.10 – „Budowa drogi bocznej – ul. Długiej 7KDD” w miejsce kwoty 95.000,00 zł wpisuje się kwotę 35.000,00 zł,

1.3.2.16 – wpisuje się zadanie „Przebudowa ulicy Długiej”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 60.000,00 zł. Zostaną one poniesione
w całości w 2024 r.

1.3.2.17 – wpisuje się zadanie „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy
ul. Koseły 3 w Sandomierzu”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 70.000,00 zł. Zostaną one poniesione w całości w 2024 r.

- w pozycji 1.3.1.1 w zadaniu Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej (2020-2027) zwiększa się wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie o kwotę 870.311,00 zł. Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie w latach 2020-2027 wynosi 27.134.344,56 zł.

Limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku:

2024: 3.558.555,00 zł (zwiększenie planu o 184.385,00 zł)

2025: 3.948.945,00 zł (zwiększenie planu o 203.616,00 zł)

2026: 4.384.380,00 zł (zwiększenie planu o 227.065,00 zł),

2027: 4.869.865,00 zł (zwiększenie planu o 255.245,00 zł).

Mając powyższe na uwadze, członkowie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza, na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2023 roku, przegłosowali treść niniejszego stanowiska następującym stosunkiem głosów:

Wynik głosowania:

„za” – 7

„przeciw” – 0

„wstrzymujących się” – 0

Z udziałem w głosowaniu spóźnionego radnego Roberta Kurosza.

Radni nieobecni na posiedzeniu komisji: Marek Chruściel i Renata Kraska.

Uwag co do treści nie było.”

Przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie opinii zbiorczej Komisji Budżetu i Finansów.

Ad. 7

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2023 rok.

Radna Mariola Stępień przedstawiła treść sprawozdania z działalności komisji za 2023 rok.

Wobec braku uwag przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. sprawozdanie.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad. 8

Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

Przewodnicząca komisji przedstawiła treść planu pracy komisji na 2024 rok.

Wobec braku uwag przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. sprawozdanie.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad. 9

Zamknięcie obrad.

Radna Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień
Przewodnicząca komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Sprawozdanie sporządziła:
Marlena Lasek-podinspektor
Wydziału Organizacyjnego
UM Sandomierz